Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Asesiad o anghenion poblogaeth

Rhoddodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ddyletswydd ar awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol i baratoi a chyhoeddi asesiad o anghenion gofal a chymorth y boblogaeth, gan gynnwys gofalwyr sydd angen cefnogaeth. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar asesiad ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg. 

Bu i bartneriaid o sectorau cyhoeddus a gwirfoddol Caerdydd a Bro Morgannwg ymuno dan faner ‘Amser Siarad’​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i nodi’r prif anghenion gofal a chymorth, materion atal, ac asedau (megis pobl, adeiladau, sefydliadau neu wasanaethau sy’n cyfrannu at ehangu neu sicrhau llesiant) yr ardal.

Cynhaliwyd asesiad rhwng mis Chwefror 2016 a mis Ionawr 2017. Dros y cyfnod hwn, daethpwyd â gwybodaeth ynghyd o nifer o ffynonellau: arolygon cyhoeddus wedi’u teilwra ar gyfer y gynulleidfa; cyfweliadau grŵp ffocws gyda phreswylwyr lleol; arolwg o weithwyr proffesiynol lleol a sefydliadau sy'n cynnig gofal a chymorth, gan gynnwys y trydydd sector; data gwybodaeth a phoblogaeth; prif ddogfennau; a gwaith blaenorol.

Roedd cynrychiolwyr Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn goruchwylio’r gwaith, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a oedd yn adrodd i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Caiff canfyddiadau manwl ar draws un ar ddeg o grwpiau poblogaeth eu cyflwyno yn yr adroddiad, ynghyd â chanfyddiadau trawstoriad. Mae’r adroddiad hefyd yn disgrifio’r camau nesaf o ran mynd ar ôl y materion a godwyd.