Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth yw maethu?

Rhoi gofal a bywyd teuluol diogel a sefydlog i blentyn rhywun arall neu berson ifanc yw maethu, a hynny yn eich cartref eich hun. Gallai hynny fod am gyfnod byr neu hir, neu i roi gwyliau byr (gofal seibiant) i blentyn neu ei deulu.

 

Nid yw maethu yn rhywbeth y bydd rhaid i chi wneud ar eich pen eich hun. Drwy ddod yn Ofalwr Maeth yng Nghaerdydd byddwch yn dod yn aelod pwysig o’r tîm maethu, a byddwch yn gweithio’n agos ac yn cael cefnogaeth gan y canlynol:

 

  • gweithwyr cymdeithasol
  • gofalwyr maeth eraill
  • teuluoedd mabwysiadol
  • gweithwyr iechyd proffesiynol
  • arbenigwyr addysg
  • rhieni neu deulu'r plentyn. 

 

Nid yw dewis maethu yn benderfyniad i’w wneud ar chwarae bach. Gall fod angen maethu plant am nifer o resymau; efallai bod eu rhieni yn sâl, yn cael problemau â’u perthynas neu yn y carchar, a bydd rhai plant wedi cael eu hesgeuluso neu eu cam-drin.  I’ch cefnogi, bydd gennych weithiwr cymdeithasol a fydd yn rhoi cymorth ac anogaeth i chi bob cam o’r daith gan eich sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau cywir.


Rydym yn ceisio paru plant yn ofalus â gofalwyr maeth a all ddiwallu eu hanghenion penodol, fel na fyddwch yn teimlo fel nad ydych yn gallu rhoi'r math o ofal sydd ei angen. Oherwydd ein gofalwyr maeth, mae rhai o blant Caerdydd yn wynebu dyfodol hapusach.

 

Rôl gofalwr maeth

 

Pam y gallai fod angen gofal maeth ar blant? 


Mae nifer o resymau pam y gallai fod angen gofal maeth ar blant.  Ymhlith y rhain mae’r canlynol:


  • Mae rhieni naturiol y plant yn cael trafferth ymdopi ag anghenion sawl plentyn ac mae angen seibiant arnynt
  • Mae rhieni’r plant yn sâl neu'n methu â gofalu am eu plant
  • Mae plentyn mewn perygl o ddioddef camdriniaeth gorfforol, emosiynol neu rywiol
  • Mae'r plant ar eu pen eu hunain ar ôl dianc o wledydd dan gysgod rhyfel.

 

Mae angen gofalwyr o bob math arnom, ond yn gyffredinol mae prinder gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, gofalwyr ar gyfer brodyr a chwiorydd (mae’n bwysig dros ben ein bod yn cadw teuluoedd gyda’i gilydd os gallwn wneud hynny) a gofalwyr sydd o grwpiau du neu leiafrifoedd ethnig neu sydd mewn perthynas ethnigrwydd cymysg.

 

Y camau nesaf 


Ar ôl i chi siarad ag aelod o’n tîm, bydd y Swyddog Cymorth Maethu yn cynnig ymweld â chi i drafod maethu ymhellach ac ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.


Os ydych yn barod i fynd ymlaen â’ch cais i ddod yn ofalwr maeth, byddwn yn rhoi cymorth i chi lenwi pecyn cais. Yn dilyn asesiad cychwynnol, byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad â gweithiwr cymdeithasol a fydd yn cynnal asesiad arall manylach gyda chi.  


Datganiad o Ddiben Maethu (175kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ 

 

Cysylltu â ni  


Cysylltwch â’n tîm maethu a fydd yn hapus i'ch ffonio nôl a rhoi mwy o wybodaeth i chi am y mathau o faethu sydd ar gael yng Nghaerdydd ac esbonio’r camau nesaf os hoffech ymuno â’n tîm. Byddwn hefyd yn anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth am Faethu atoch.


 

Yn anffodus, nid yw'r ffurflen hon yn gweithio ar hyn o bryd. Rhowch gynnig arall arni nes ymlaen.
029 20873797