Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau plant

Rydym yn cynnig ac yn trefnu nifer o wasanaethau gofal i helpu a chefnogi teuluoedd â phlant.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant a phobl ifanc Caerdydd yn:
 
 • iach
 • teimlo’n dda am eu bywydau
 • ddiogel ac wedi eu gwarchod
 • gallu dysgu pethau newydd
 • gallu tyfu’n hapus
 • cael gofal da.
 
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau i gynnig gwasanaethau i'r sawl mewn angen.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol

Rydym wedi cyhoeddi Strategaeth Rhianta Corfforaethol 2021-2024 (3.51mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sy'n amlinellu ein hymrwymiadau, ein heriau a'n camau allweddol i gefnogi plant sy'n derbyn gofal a'r bobl sy'n gadael gofal ledled y ddinas.

Gan weithio gyda phartneriaid a'r gymuned ehangach, mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i gefnogi plant sy'n derbyn gofal a'r bobl sy'n gadael gofal er mwyn iddynt fod yn hapus, bod yn ddiogel a ffynnu.

Fel rhan o ymgynghoriad â phlant sy'n derbyn gofal, mae pum blaenoriaeth allweddol wedi'u nodi yn y strategaeth yn seiliedig ar eu barn a'u profiadau personol. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 
 • Gwella lles emosiynol ac iechyd corfforol
 • Gwell cysylltiadau, gwell perthnasoedd
 • Cartref cyfforddus, diogel a sefydlog tra'u bod mewn gofal ac ar ôl hynny 
 • Cyflawniad addysgol, cyflogaeth a hyfforddiant
 • Dathlu ein plant a'n pobl ifanc

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth


Gyda’n gilydd, mae arnom ddyletswydd i gynnig gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth i breswylwyr Caerdydd er mwyn gwella lles pobl sydd angen gofal a chymorth. Mae hyn yn cynnwys:

 

 • Gwrando ar farn a theimladau plant a phobl ifanc
 • Trin plant a phobl ifanc â pharch
 • Bod yn ymwybodol o wahanol anghenion diwylliannol, cred ac ieithyddol.

 

Mae gennym Strategaeth Cymorth Cynnar sy’n rhoi’r grym i blant a'u teuluoedd drin eu lles eu hunain drwy gynnig gwasanaethau sy’n ateb eu hanghenion newidiol er mwyn iddyn nhw fedru mynd i’r afael â’u hanawsterau eu hunain.

Ein hamcanion


Rydyn ni am helpu:
 
 • plant a phobl ifanc i aros â’u teuluoedd
 • plant a theuluoedd i liniaru effaith anabledd 
 • i ostwng nifer y plant a phobl ifanc sy’n troseddu
 • i ostwng nifer y plant a phobl ifanc sy'n mynd i ofal, os yw’n ddiogel gwneud hynny
 • i wella’r canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd Mewn Gofal a chynnig cefnogaeth barhaus i Bobl sy’n Gadael Gofal pan ddônt i oed
 

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth, cyngor neu gymorth, cysylltwch â ni drwy ffonio:

 

029 2053 6490

 

Y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch y Tîm Dyletswydd Brys ar

 

029 2078 8570

 

Chwiliwch am wybodaeth am y gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael ar gyfer teuluoedd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yng Nghaerdydd