Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gofalwyr ifranc

Mae gofalwyr ifanc yn blant a phobl ifanc dan 18 oed sy’n gofalu am rywun arall a allai fod yn dioddef o:
 
  • salwch corfforol neu salwch meddwl,  
  • anabledd, 
  • anabledd dysgu, neu 
  • broblem cyffuriau neu alcohol.
 

Mae ar lawer o ofalwyr ifanc yr un cyfrifoldebau ac maen nhw’n wynebu’r un problemau â gofalwyr sy’n oedolion, ond gall hyn effeithio’n wahanol ar eu bywydau.


Gallwch fynd i dudalennau gwybodaeth y Gofalwyr am eglurhad manwl o ddyletswyddau gofalwr.


Gall y cyfrifoldeb hwn arwain at golli cyfleoedd, problemau addysg, bwlio, diffyg dealltwriaeth gan gyfoedion, unigedd ac anawsterau iechyd ac emosiynol.

Alla i dderbyn cymorth?


Gall gofalwyr ifanc ofyn am asesiad er mwyn darganfod y ffordd orau i ni eu helpu. Cysylltwch â ni ar
 
029 2053 6490
 
Y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch y Tîm Dyletswydd Brys ar
 
029 2078 8570
 
Os ydych yn gymwys i dderbyn cymorth, bydd y Gwasanaethau Plant yn creu pecyn cymorth i chi.

Os nad ydych yn gymwys, fe’ch cyfeiriwn at yr asiantaeth neu sefydliad a all gynnig y cymorth gorau i chi.
English