Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Llais - Eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol

​Ar 1 Ebrill 2023 cyflwynwyd Llais, corff llais y dinesydd ar gyfer y maes iechyd a gofal cymdeithasol — gan ddisodli'r Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru.  Mae Llais wedi cael ei gyflwyno i gryfhau grym a dylanwad lleisiau pobl wrth lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru.   Bydd gwirfoddolwyr yn weithgar mewn cymunedau lleol ledled Cymru, gan wrando ar farn pobl a defnyddio'r hyn maen nhw'n ei glywed i helpu i wneud iechyd a gofal cymdeithasol yn well i bawb.  Bydd Llais yno hefyd i gefnogi pobl i wneud cwynion drwy wasanaeth eiriolaeth cwynion cyfrinachol.  Beth rydym yn ei wneud Mae Llais yn gweithredu ar draws 7 rhanbarth: Caerdydd a Bro Morgannwg, Cwm Taf Morgannwg, Gwent, Gorllewin Cymru, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, Gogledd Cymru, a Phowys.  Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnal ymweliadau monitro rheolaidd a dirybudd ag ysbytai, clinigau a safleoedd gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol eraill ac yn adrodd i reolwyr ag adborth ac argymhellion ar gyfer gwelliannau. Rydym yn sicrhau bod cynllunwyr a rheolwyr gwasanaeth yn ymwybodol o farn y bobl sy'n defnyddio eu gwasanaethau. Rydym yn dweud ein dweud ar unrhyw gynlluniau i newid gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol ac mewn tro yn bwydo barn cleifion a'r cyhoedd i mewn fel y gallant ddylanwadu ar y penderfyniadau a wneir gan y Byrddau Iechyd a'r Awdurdodau Lleol yn unol â'r canllawiau ymgysylltu ac ymgynghori cyfredol.  Rydym yn cynnig gwasanaeth eiriolaeth annibynnol am ddim os hoffech godi pryder mewn unrhyw ran o'r GIG neu system gofal cymdeithasol. Gallwn: Eich cynghori ar y gwasanaethau iechyd sydd ar gael.Eich helpu i ddod o hyd i ragor o wybodaeth.Eich helpu i ddelio â chyrff iechyd eraill.Gwrando ar eich sylwadau.  Os ydych yn teimlo bod angen i chi gwyno am unrhyw agwedd ar y Gwasanaeth Iechyd, gallwn eich helpu drwy: Roi gwybodaeth am weithdrefnau cwyno'r GIG.Gwneud ymholiadau ar eich rhan.Gweithredu fel Cyfaill Claf mewn cyfarfodydd gyda Rheolwyr Gwasanaeth Iechyd. Sut gallwch chi ein helpu ni Rhowch wybod i ni pa fath o wasanaeth mae'r GIG ac Awdurdodau Lleol yn ei gynnig yn ein hardal.  Mae angen i ni wybod barn pobl leol.  Yr un mor bwysig, efallai eich bod yn fodlon iawn â gwasanaeth ac eisiau sicrhau y bydd yn parhau.  Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, ewch i www.llaiscymru.org​ Manylion CyswlltLlais (Rhanbarth Caerdydd a Bro Morgannwg)Canolfan Fusnes Pro-Copy (Cefn) Parc Tŷ GlasLlanisienCaerdyddCF14 5DU Ffôn: 02920 750112 E-bost am bryderon:cardiffandvaleadvocacy@llaiscymru.org E-bost am ohebiaeth gyffredinol:cardiffandvaleenquiries@llaiscymru.org ​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd