Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaeth gofal oedolion

Mae’r mwyafrif ohonom eisiau cael rheolaeth dros ein bywydau a byw mor annibynnol â phosibl, ond weithiau mae angen ychydig o gymorth ychwanegol arnom i wneud hyn. 

 
Rydyn ni’n cynnig ac yn trefnu gwasanaethau gofal i oedolion sydd angen cymorth, gofal neu ddiogelwch, gan gynnwys pobl sy’n gadael yr ysbyty a gofalwyr mewn sefyllfaoedd anodd.  Gallwn gynnig unrhyw rai o’r canlynol i’ch helpu i fyw yn fwy annibynnol: 

 
 • Gwybodaeth a chyngor.
 • Gweithgareddau â chymorth mewn canolfannau dydd a lleoliadau cymunedol eraill. 
 • Cymorth i’ch galluogi i fanteisio ar hyfforddiant neu gyflogaeth. 
 • Seibiant byr i ofalwyr. 
 • Addasiadau i’r cartref neu offer arbennig i helpu pobl â salwch neu anabledd gyda’u gweithgareddau bob dydd. 
 • Offer cyfathrebu i fonitro eich diogelwch a’ch galluogi i alw am help.
 • Llety â chymorth neu ofal mewn cartref preswyl neu nyrsio.
 • Gofal a chymorth personol yn eich cartref.

 

Oes gennyf hawl i gael gwasanaethau? 

Os ydych yn oedolyn ag anghenion gofal cymdeithasol a all effeithio ar eich iechyd, diogelwch neu annibyniaeth, gallai fod angen cymorth ychwanegol arnoch.  Mae gennym ddyletswydd i asesu eich anghenion a sicrhau eu bod yn cael eu diwallu yn y ffordd sydd fwyaf addas i chi. 

 
Gall anghenion godi o: 

 
 • Namau neu anableddau corfforol, synhwyraidd neu ddysgu 
 • Oedran 
 • Salwch cronig  
 • Anawsterau iechyd meddwl, gan gynnwys dementia neu broblemau gyda’r cof. 
 • Dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau. 

 
Byddwn yn ystyried a oes angen gofal a chymorth arnoch i gyflawni canlyniadau personol mewn perthynas â’r canlynol: 

 
 • Eich gallu i gynllunio neu reoli eich arferion personol neu ddyddiol 
 • Eich gallu i gyfathrebu    
 • Eich amddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod 
 • Eich gallu i gymryd rhan mewn gwaith, addysg, dysgu neu weithgareddau hamdden     
 • Eich gallu i gynnal perthnasau teuluol neu bersonol pwysig eraill              
 • Eich gallu i ddatblygu a chynnal perthnasau cymdeithasol ac ymgysylltu â’r gymuned ehangach 
 • Eich gallu i fodloni eich cyfrifoldebau gofalu am blentyn   

Gallech hefyd fod yn gymwys oherwydd amgylchiadau gwahanol, er enghraifft os ydych yn ofalwr di-dâl mewn sefyllfa anodd. ​

029 2023 4234 ​


Yn anffodus nid yw ein ffurflen ar gael dros dro.​ ​​Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

 

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd