Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dweud Wrthym Unwaith

​​​​Ar ôl cofrestru genedigaeth neu farwolaeth, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith i roi gwybod i nifer o asiantaethau llywodraeth leol gwahanol ac adrannau gwahanol y cyngor ar yr un pryd.

 

Dweud Wrthym Unwaith am Enedigaeth

 

Pan fyddwch yn rhoi genedigaeth, gallwn eich helpu i ddweud wrth y sawl sydd angen gwybod.

 

 

Yn aml, bydd angen i chi gysylltu â nifer o adrannau'r llywodraeth a'ch cyngor lleol i roi’r un wybodaeth iddynt am yr enedigaeth.  Mae’n bwysig eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl oherwydd gallai effeithio ar eich hawliau i’r canlynol:

 ​

 • Budd-dal Plant
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant

 

Gallwn eich helpu i roi’r wybodaeth i’r Adran Gwaith a Phensiynau​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gallant drosglwyddo’r wybodaeth hon i nifer o adrannau eraill y llywodraeth a gwasanaethau eraill y cyngor lleol ar eich rhan.

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn trosglwyddo’r wybodaeth gywir, bydd o gymorth os gallwch ddod â’r wybodaeth ganlynol gyda chi: 

 

 • Tystysgrif Geni (mae’n bosibl y byddwch yn cofrestru’r enedigaeth yn union cyn i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn)
 • Ffurflen gais wedi’i chwblhau ar gyfer Budd-dal Plant (os ydych yn gwneud cais) gydag amlen a stamp.
 • Rhif Yswiriant Gwladol a/neu ddyddiad geni, cyfeiriad a rhif ffôn y rhiant/rhieni a enwyd ar y gofrestr genedigaethau.
 • Manylion unrhyw fudd-daliadau mae’r rhiant/rhieni a enwyd ar y gofrestr genedigaethau yn eu derbyn/wedi gwneud cais ar eu cyfer
 • Manylion partner y person a enwyd ar y gofrestr genedigaethau (os yw’n byw ar yr un aelwyd) gan gynnwys y rhif Yswiriant Gwladol a/neu ddyddiad geni a gwybodaeth am unrhyw fudd-daliadau y gall fod yn eu cael.

 

Bydd rhaid i chi gael caniatâd gan y bobl hyn i ddweud wrthym amdanynt cyn i chi ddefnyddio’r gwasanaeth.

 

Noder:  Mae rhai o’r dolenni isod ond yn ymwneud â Chyngor Caerdydd. Os yw’r plentyn yn byw mewn ardal awdurdod lleol arall, megis Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu Gasnewydd bydd angen i chi gysylltu â’r adran berthnasol yn yr awdurdod hwnnw.

 

Os ydych yn penderfynu defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwn ddweud wrth y sefydliadau canlynol:

 

 

Pan fyddwch yn bodloni amodau penodol, gall y gwasanaeth hwn helpu i gyflymu cais am Gredyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi os ydych yn cael budd-daliadau sy’n ymwneud â’ch incwm (er enghraifft Cymhorthdal Incwm, neu rai mathau o Lwfans Ceisio Gwaith neu’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth).  Gofynnwch wrth yr Ymgynghorydd os ydych am gael gwybod mwy am hyn.

 

Os ydych yn dod i weld Ymgynghorydd, bydd hefyd yn gallu eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth arall a sefydliadau eraill a all eich helpu chi. 

 

 

Caiff y wybodaeth a roddir gennych eich thrin yn ddiogel ac yn gyfrinachol. Bydd y sefydliadau y byddwn yn cysylltu â hwy’n defnyddio’r wybodaeth i wneud y canlynol:

 

 • diweddaru budd-daliadau,
 • diweddaru credydau,
 • helpu i ddechrau gwasanaethau.

 

Gallant ddefnyddio’r wybodaeth hon mewn ffyrdd eraill, ond dim ond yn unol â’r hyn a ganiateir gan y gyfraith.  

 

Os hoffech ddefnyddio’r gwasanaeth, ffoniwch y Swyddfa Gofrestru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i ​drefnu apwyntiad.

 

Rhaid i chi fod wedi cofrestru’r enedigaeth yn gyntaf. Os bydd hyn o gymorth, gallwch fel arfer drefnu apwyntiad i weld y Cofrestrydd a defnyddio’r gwasanaeth ar yr un ymweliad.

 

Dweud Wrthym Unwaith am Farwolaeth

 

Pan fo rhywun wedi marw, gallwn eich helpu i ddweud wrth y sawl sydd angen gwybod.

 

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

 

Pan fo rhywun wedi marw, mae angen cofrestru’r farwolaeth gyda’r Cofrestrydd. Ar ôl gwneud hynny, efallai y bydd angen cysylltu â nifer o wasanaethau eraill a rhoi’r un wybodaeth iddynt. Gallwn eich helpu i roi’r wybodaeth i’r Adran Gwaith a Phensiynau​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gallant drosglwyddo’r wybodaeth hon i nifer o adrannau eraill y llywodraeth a gwasanaethau eraill y cyngor lleol ar eich rhan.

 

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn trosglwyddo’r wybodaeth gywir, bydd o gymorth petaech yn dod â’r wybodaeth ganlynol gyda chi am y person sydd wedi marw:

 

 • Ei rif Yswiriant Gwladol a’i ddyddiad geni
 • Manylion unrhyw fudd-daliadau neu wasanaethau yr oedd yn eu derbyn
 • Ei dystysgrif marwolaeth
 • Ei Drwydded Yrru neu rif Trwydded Yrru
 • Ei basbort neu rif pasbort a thref/gwlad enedigol

 

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn gofyn i chi am fanylion cyswllt y canlynol:

 

 • Ei berthynas agosaf
 • Gŵr, gwraig neu bartner sifil sydd dal yn fyw
 • Y person sy’n delio â’i ystâd

 

Rhaid i chi gael caniatâd y bobl a nodir uchod os ydych am roi gwybodaeth amdanynt i ni.

 

 

Noder:  Mae rhai o’r dolenni isod ond yn ymwneud â Chyngor Caerdydd. Os oedd yr ymadawedig yn byw mewn ardal awdurdod lleol arall, megis Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful neu Gasnewydd bydd angen i chi gysylltu â’r adran berthnasol yn yr awdurdod hwnnw.

 

Os ydych yn penderfynu defnyddio’r gwasanaeth hwn, byddwn yn gallu dweud wrth y sefydliadau canlynol:

 

 

Gallwn hefyd roi gwybod i’r sefydliadau canlynol os ydych yn gofyn i ni wneud hynny:

 

 • Cynghorau Lleol
 • Tai Cyngor
 • Y Dreth Gyngor
 • Llyfrgelloedd
 • Bathodynnau Glas
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gwasanaethau Plant  
 • Casglu taliadau sy’n weddill ar gyfer gwasanaethau’r cyngor
 • Gwasanaethau Etholiadol
 • Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau
 • Y Gwasanaeth Pasbort

 

Efallai y bydd angen i chi roi gwybod i fanciau, cymdeithasau adeiladu a chwmnïau cyfleustodau am y farwolaeth hefyd.

 

Gweld llythyr enghreifftiol (43kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ y gellir ei addasu at eich anghenion.

 

Caiff y wybodaeth a roddir gennych ei thrin yn ddiogel ac yn gyfrinachol. Bydd y sefydliadau y byddwn yn cysylltu â hwy’n defnyddio’r wybodaeth i wneud y canlynol:

 

 • diweddaru cofnodion;
 • dod â gwasanaethau, budd-daliadau a chredydau i ben, fel y bo’n briodol;
 • datrys unrhyw faterion sy’n weddill. Mae’n bosibl y gallant ddefnyddio’r wybodaeth hon mewn ffyrdd eraill, ond dim ond yn unol â’r hyn a ganiateir gan y gyfraith.    

 

Rhaid cofrestru’r farwolaeth gyda’r Cofrestrydd cyn y gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith naill ai pan fyddwch yn cofrestru’r farwolaeth neu hyd at 28 diwrnod ar ôl cofrestru’r farwolaeth.

 

Cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ i drefnu apwyntiad.

Dros y ffôn

Os hoffech siarad â rhywun dros y ffôn, ffoniwch yr Adran Gwaith a Phensiynau​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar 0800 085 7308.

 

Mae’r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm. Rhaid i chi fod wedi cofrestru’r farwolaeth yn gyntaf a chwblhau Cam 1 o’r broses Dweud Wrthym Unwaith gyda’r cofrestrydd. Ar y cam hwn rhoddir rhif cyfeirnod unigryw i chi i’w nodi.

 

Gallwch ffonio’r rhif hwn am ddim o linell dir BT, ond gall darparwyr eraill, gan gynnwys darparwyr ffonau symudol, godi tâl arnoch.

 

Os nad ydych yn siarad Saesneg, ffoniwch ni ar 0800 085 7308 a bydd dehonglwr yn eich ffonio'n ôl. Os ydych yn ffonio o Gymru, bydd y dewis gennych i barhau â’ch galwad yn Gymraeg.

 

Bydd yr apwyntiad yn para tua 15 munud.

 

Ar-lein

Rhaid i chi fod wedi cofrestru’r farwolaeth yn gyntaf a chwblhau Cam 1 o’r broses Dweud Wrthym Unwaith gyda’r cofrestrydd. Ar y cam hwn rhoddir rhif cyfeirnod unigryw i chi i’w ddefnyddio ar-lein. Gallwch gwblhau’r broses yn www.gov.uk/tell-us-once​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 ​​​ ​​​​