Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Diogelwch Cymunedol > Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Beth yw Ymddygiad Gwrthgymdeithasol?


Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw ymddygiad sy’n sbwylio cymdogaeth ac yn peri gofid neu’n dychryn pobl sy’n byw yn yr ardal honno.

Er enghraifft:

 • Sŵn uchel
 • Rhywun sy’n ymddwyn yn fygythiol, yn ymosodol neu'n dreisgar tuag at eu cymdogion neu gymuned
 • Rywun sy’n caniatáu i’w eiddo gael ei ddefnyddio i gynnal gweithgareddau anghyfreithlon fel gwerthu cyffuriau.

 

Os yw eich cymydog yn gwneud rhywbeth sy’n tarfu arnoch neu sy’n digwydd yn achlysurol yn unig, nid yw hynny’n golygu ei fod yn ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Dylech ystyried p’un ai a yw ei ymddygiad yn wirioneddol afresymol a cheisio datrys unrhyw broblemau gyda’ch cymydog cyn cysylltu â ni neu’r heddlu.

 

 

Adrodd sŵn uchel


Ewch i’r dudalen Llygre​dd Sŵn

 

 

Adrodd mathau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol


Ffoniwch 101
(y rhif di-argyfwng 24 awr)
 
 
Os teimlwch fod perygl nawr, neu os ydych yn meddwl bod trosedd yn digwydd, ffoniwch 999 a’i hadrodd i’r heddlu.

 

Adrodd ymddygiad gwrthgymdeithasol os ydych yn denant cyngor


Hefyd, gallwch ffoniwch 101 neu gysylltu â’ch swyddog heddlu cymdogaeth, gall tenantiaid cyngor ei adrodd i ni ar 029 2053 7111 neu fynd i un o’r Hybiau.
 
Os yw’n fater brys, e.e. aflonyddu hiliol, trais neu ymddygiad anghyfreithlon, byddwn yn ceisio cysylltu â chi cyn pen 1 diwrnod gwaith. O ran adroddiadau am fathau eraill o ymddygiad, byddwn yn anelu at gysylltu â chi cyn pen 7 diwrnod gwaith.
 

Beth ydyn ni’n ei wneud i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol?


 • Sicrhau y caiff camau eu cymryd ar unwaith i ddelio ag unrhyw droseddau casineb, gwahaniaethu anghyfreithlon ac aflonyddu
 • Gweithredu cytundeb perchennog cŵn cyfrifol
 • Partneriaeth barhaus â Heddlu De Cymru ac asiantaethau eraill
 • Gweithio gydag ysgolion a grwpiau ieuenctid i addysgu am ymddygiad derbyniol
 • Adfywio ardaloedd trafferthus ledled y ddinas
 • Cyflwyno a gorfodi ardaloedd yfed a reolir
 • Gwasanaeth cyfryngu cymunedol am ddim i helpu i ddatrys anghydfod yn y gymdogaeth
 • Mesurau diogelwch a chymorth i achwynwyr, dioddefwyr neu dystion
 • Contractau Ymddygiad Derbyniol (CYD) – cytundeb ysgrifenedig â pherson i helpu i wella ei ymddygiad
 • Defnyddio gwaharddeb yn yr achosion mwyaf difrifol

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth


Ymddygiad Gwrthgymdeithasol: Crynodeb o Bolisi a Gweithdrefnau (142kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol: Datganiad o Bolisi a Gweithdrefn (176kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​​​​​​
English