Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tywydd Garw

Os bydd tywydd garw yn ystod y gaeaf byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda newidiadau i wasanaethau’r Cyngor a allai effeithio arnoch​. Mae ein y cod eira yn cynnig awgrymiadau a chanllawiau ar yr hyn y gallwch ei wneud i baratoi at dywydd garw, gan gynnwys eira mawr. 

Atal rhewi pibellau 

Os yw’ch pibell cyddwysiad gwres canolog wedi rhewi gallai stopio’ch boeler rhag cynnau. Mae gan Dŵr Cymru gyngor ar baratoi'ch cartref i atal rhewi pibellau​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.


Gwyliwch fideo Dŵr Cymru ar beth i’w wneud os oes pibell yn y tŷ wedi rhewi. 

Video id: C9G5YSKWC70A yw fy ysgol ar agor?

 

Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ysgolion sydd wedi cau a tharfu ar wasanaethau trafnidiaeth ysgol dros gyfnod y tywydd garw.

Gwasanaeth larwm cymunedol

 

Gall iâ ac eira ar y llawr olygu na chaiff y strydoedd eu glanhau hyd yn oed os oes modd cyrraedd yr ardal ar y ffyrdd.

 

Os oedd eich ardal chi i fod i gael ei glanhau heddiw a bod y tywydd wedi amharu ar hynny, hoffem eich sicrhau y byddwn yn gwneud pob ymdrech i lanhau eich ardal cyn gynted ag y bo'n ymarferol i wneud hynny.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw barciau, canolfannau neu gyfleusterau eraill a allai fod wedi’u cau a/neu wedi’u heffeithio arnynt.

O ganlyniad i dywydd eithafol a'r galw sylweddol mae hyn wedi'i roi ar y cyngor, byddwn ond yn gallu at gyweirio eich eiddo cyngor os ystyriwn fod bygythiad i fywyd neu berygl o anaf.

Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar ynghylch y mater hwn ac rydym yn cynghori tenantiaid y cyngor i beidio a galw'r llinell atgyweirio oni bai mewn argyfwng.

Mae'n hanfodol bwysig bod modd i breswylwyr sydd angen cysylltu a'n gweithredwyr gael ateb yn gyflym.

I'r rhai hynny ohonoch sydd mewn sefyllfa nad yw'n un brys, gallwn argymell y cyngor canlynol ar gadw'n ddiogel ac yn gynnes:

  • ​Os nad ydych chi'n gallu cynhesu pob ystafell, sicrhewch fod eich ystafell fyw yn gynnes drwy'r dydd a chynheswch eich ystafell wely cyn mynd i gysgu. 

  • Gwisgwch dillad addas a all eich helpu i gadw'n gynhesach o lawer. Haenau o ddillad sydd orau - crysau-t a dillad tebyg i gadw gwaelod eich cefn yn gynnes i'ch cynhesu o'ch canol. 

  • Os oes gennych berthnasau oedrannus neu gymdogion a all fod angen cymorth, galwch heibio. 

 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw cynwentydd ac angladdau neu gyfleusterau eraill a allai fod wedi’u cau a/neu wedi’u heffeithio arnynt.

 

Ffoniwch 0300 1234530 y tu allan i oriau 

 

Sylwer: Rhif ffôn mewn argyfwng yw hwn, i alwadau am briffyrdd a gwaith cynnal a chadw dros y gaeaf yn unig​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​