Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gatio lonydd cefn

Mae Cyngor Caerdydd ac awdurdodau lleol eraill wedi mabwysiadu gatiau lonydd cefn fel ffordd brofedig o fynd i'r afael â throseddu ac anhrefn, helpu i leihau'r ofn o droseddau ac adennill hyder y gymuned. Mae gatiau lonydd cefn yn cyfyngu ar fynediad y cyhoedd i lôn gefn drwy osod gatiau y gellir eu cloi. Byddai perchnogion a deiliaid eiddo cyfagos yn gymwys i gael allweddi.

Defnyddir Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus (o dan y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona) i hwyluso'r cyfyngiadau. 


Sut i wneud cais am Gât Lôn Gefn


Cysylltwch â ni yn adfywio@caerdydd.gov.uk ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd os hoffech wirio a yw eich lôn ar ein rhestr o geisiadau neu i wneud cais newydd.

Sylwch nad yw bob amser yn bosibl rhoi gât ar lôn. Mae angen ystyried sawl ffactor, gan gynnwys:

  • Natur a dyfalbarhad gweithgareddau troseddol / gwrthgymdeithasol, ac os gellir cyfiawnhau gosod gât ac os yw’n ateb priodol
  • Os mai'r lôn yw'r brif fynedfa neu'r unig ffordd o gael mynediad i dir hamdden, eiddo preswyl a/neu fusnes
  • Ystyried sut y gallai'r gatiau effeithio ar drigolion, busnesau a'r gymuned leol gyfagos, ac a oes llwybr amgen cyfleus ar gael?
  • A yw'n dechnegol bosibl gosod gât (er enghraifft a oes lle diogel ac addas i osod gatiau heb ymyrryd â mynediad garej, gwasanaethau dan ddaear ac ati)
Ar hyn o bryd rydym wedi ymrwymo i raglen 2 flynedd o gynlluniau gatio. Ar ddiwedd y rhaglen gatio bresennol, byddwn yn adolygu ein rhestr o geisiadau i nodi cynlluniau blaenoriaeth ar gyfer y rhaglen 2 flynedd nesaf, yn amodol ar y cyllid a'r adnoddau sydd ar gael. Mae pob lôn â blaenoriaeth yn destun ymchwiliadau pellach, ymgynghoriadau â phreswylwyr ac ystyried sylwadau yn ystod y camau cyfreithiol cyn dod i benderfyniad terfynol ar y cynnig i gatio. 


Oes angen i chi wneud cais am allwedd i gât lôn gefn?


Ar gyfer cynlluniau gatio newydd byddwn yn trefnu dosbarthu allweddi am gyfnod cyfyngedig. Wedi hynny, gellir cael allweddi gan Hyb y Llyfrgell Ganolog ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1FL. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â phrawf adnabod cywir. Codir ffi o £10.00 am gael allwedd newydd neu allwedd ychwanegol.

Os ydych yn berchen ar eiddo: (fel landlord, perchen-feddiannydd neu berchennog busnes) sy'n ffinio â gât lôn gefn, mae gennych hawl i gael allwedd i’r gât. Bydd angen i chi ddarparu dau fath o brawf adnabod (gan gynnwys un â ffotograff) i brofi pwy ydych chi a'ch cyfeiriad. 

Os ydych chi’n Denant: Bydd angen i chi roi caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord, yn ogystal â dau fath o brawf adnabod (gan gynnwys un â ffotograff) i brofi pwy ydych chi a'ch cyfeiriad. 
 

Gofyn am allwedd neu adrodd problem

​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd