Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Adolygiad o'r cynllun datblygu lleol

​​​​​Mabwysiadodd y Cyngor y Cynllun Datblygu Lleol ym mis Ionawr 2016 ac mae’n nodi fframwaith cynllunio’r Cyngor dros y cyfnod o 2006 i 2026. Er mwyn sicrhau bod y cynllun yn aros yn gyfredol, mae gofyniad statudol y dylid cynnal adolygiad o fewn 4 blynedd wedi mabwysiadu’r Cynllun.

Ym mis Rhagfyr 2019 roedd y Cyngor yn dechrau proses Adolygu Llawn ar Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl). Yn dilyn ymgynghoriad a gynhaliwyd ym mis Ionawr /Chwefror 2020 penderfynwyd gohirio proses adolygu'r CDLl oherwydd yr ansicrwydd ynghylch y pandemig byd-eang.  

Mae’r Cyngor bellach yn ailddechrau’r broses Adolygu Llawn. Rhaid i’r broses hon bennu’r weithdrefn adolygu i’w dilyn - yn benodol a ddylid gwneud adolygiad byr neu adolygiad llawn a fyddai’n gofyn am baratoi CDLl arall. Cafodd y mater hwn ei ystyried gan y Cyngor ar 26 Tachwedd, 2020.   


Ystyrir mai paratoi CDLl arall (ar gyfer y cyfnod o 2021 i 2036) ydy’r dewis mwyaf addas er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn aros yn gyfredol. Rydym nawr yn gofyn eich barn ar yr adolygiad llawn a ddisgrifir yn fwy llawn isod. Mae dogfennau'r Adolygiad wedi'u diweddaru i  ystyried goblygiadau'r pandemig byd-eang.

Y cam cyntaf yn y broses adolygu ydy cyhoeddi’r Adroddiad Adolygu Drafft a’r Cytundeb Cyflawni Drafft a gaiff gyfnod ymgynghori yn cychwyn dydd Iau 7 Ionawr 2021 tan ddydd Iau 4 Chwefror 2021.

Mae’r Adroddiad Adolygu drafft yn rhoi trosolwg ar y materion sydd wedi eu hystyried fel rhan o broses adolygu’r CDLl. Mae hefyd yn nodi’r dewisiadau posibl ar gyfer adolygu’r CDLl ac yn dod i’r casgliad mai paratoi CDLl arall (2021 tan 2036) ydy’r opsiwn mwyaf priodol.

Mae paratoi Cytundeb Cyflawni yn ofyniad allweddol wrth baratoi CDLl newydd.  Mae’r Cytundeb Cyflawni Drafft yn rhoi manylion yr amryw gamau sy’n rhan o’r broses gwneud y Cynllun a’r amser y mae’n debygol y bydd pob rhan yn ei gymryd. Mae hefyd yn nodi sut mae'r Cyngor yn bwriadu cynnwys y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill wrth baratoi CDLl arall. 
Oherwydd yr anawsterau parhaus gyda'r pandemig byd-eang rydym yn gorfod cynnal yr ymgynghoriad hwn yn ddigidol felly gellir gweld y dogfennau ymgynghori drafft ar wefan y Cyngor.  


Byddem yn ddiolchgar petaech yn anfon unrhyw sylwadau sydd gennych ar y dogfennau ymgynghori drafft i neu ysgrifennu at y Tîm CDLl​, Adran Gynllunio, Ystafell 219, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW erbyn hanner nos, nos Iau 4 Chwefror 2021. Lle bo modd, anfonwch sylwadau drwy e-bost. Oherwydd cyfyngiadau swyddfa parhaus yn Neuadd y Sir, efallai y bydd oedi cyn derbyn ymatebion drwy'r post.

Croesawn ohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Atebir gohebiaeth Gymraeg yn yr un iaith ac ni fydd oedi o ganlyniad i ohebu'n Gymraeg.  Caiff eich sylwadau eu cydnabod ac adroddir amdanynt yn gryno yn un o gyfarfodydd y Cyngor yn y dyfodol, lle y penderfynir sut i adolygu’r CDLl. 

Cofiwch mai dim ond am eich sylwadau ar yr Adroddiad Adolygu Drafft a’r Cytundeb Cyflawni Drafft rydym yn gofyn ar hyn o bryd a byddwn yn cysylltu â chi eto os caiff y rhain eu cymeradwyo yn dilyn ymgynghoriad ar baratoi CDLl arall.

Bydd y CDLl presennol yn aros tan caiff unrhyw CDLl arall ei fabwysiadu yn dilyn y broses gwneud cynllun ffurfiol.

Os oes angen rhagor o wybodaeth neu hanes y broses arnoch neu os oes gennych anawsterau’n cael gafael ar y dogfennau, anfonwch e-bost at y Tîm CDLl.​​
Hysbysiad Diogelu Data – Sylwch nad oes modd trin unrhyw sylwadau a ddaw i law yn gyfrinachol. Bydd modd i’r cyhoedd eu gweld (ond heb gynnwys eich manylion personol).  Byddwn hefyd yn cadw eich manylion yn ein cronfa ddata ymgynghoriad Adolygu’r CDLl am gyfnod y broses paratoi Adolygiad ar y CDLl a’r broses datblygu’r CDLl arall os caiff hwnnw ei gymeradwyo, ac eithrio os gofynnwch yn ysgrifenedig i gael eich tynnu o'r gronfa ddata ac i beidio â chael gohebiaeth gan y Cyngor am yr Adolygiad o’r CDLl. 

​​​