Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Sail Tystiolaeth

Y Sail Tystiolaeth yw rhestr o’r holl ddogfennau a ddefnyddiwyd i lywio cynlluniau a pholisïau gwahanol y CDLl.


Os oes unrhyw gwestiynau gennych neu os hoffech drafod unrhyw un o’r dogfennau ag aelod o dîm y CDLl mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

 

 

Tai a Phoblogaeth


Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr Caerdydd - Opinion Research Services - Ebrill 2013

Astudiaeth o Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr a Phobl Sioeau Caerdydd - Peter Brett Assoc.- Gorffennaf 2013

Astudiaeth o Ddichonoldeb Tai Fforddiadwy - Peter Brett Assoc. - Awst 2013

Adroddiad ar Gam 1 Amcanestyniadau Poblogaeth ac Aelwydydd CDLl Caerdydd - Edge Analytics Ltd - Mawrth 2011

Adroddiad ar Gam 2 Amcanestyniadau Poblogaeth ac Aelwydydd CDLl Caerdydd Edge Analytics Ltd Mehefin 2011

Diweddaru Tystiolaeth Rhagolygon Poblogaeth ac Aelwydydd CDLl Caerdydd - Edge Analytics Ltd - Mehefin 2013

Amserlen Fonitro Tai Caerdydd 2012-13

Diweddariad Terfynol o’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol 2013

 

Yn ôl i'r brig

 

Yr Economi a Chyflogaeth


Cam 1 Astudiaeth Tir Cyflogaeth Caerdydd: Cyflenwi Archwilio - DTZ - Ebrill 2011

Cam 2 Diweddariad Astudiaeth Tir Cyflogaeth Caerdydd: Asesu Gofynion y Dyfodol - DTZ - Mehefin 2011

Cam 3 Astudiaeth Tir ac Eiddo Cyflogaeth Caerdydd: Dadansoddiad o’r Bwlch - Hardisty Jones Associates - Ebrill 2012

Strategaeth Tir Cyflogaeth ac Eiddo Masnachol - GVA Grimley Mawrth 2009

Arfarniad o Ardaloedd Strategol: Llanisien, Gwynllŵg/Llaneirwg, Heol Casnewydd/Colchester Ave, Cyrion Sblot a Lecwydd - Savills - Mehefin 2011

Monitro’r Banc Tir Busnes a Diwydiannol - Cyngor Sir Caerdydd - Gorffennaf 2011

Monitro Datblygu Swyddfeydd Busnes - Cyngor Sir Caerdydd - Gorffennaf 2011

Bwletin Economaidd, Rhifyn 18, yr Hydref 2010 - Cyngor Sir Caerdydd – yr Hydref 2010

Ystadegau Diweithdra Misol - Canolfan Ymchwil Cyngor Sir Caerdydd - Rhagfyr 2011

 

Yn ôl i'r brig

 

Manwerthu


Arolwg o Arwynebedd Llawr Canolfannau Rhanbarthol a Lleol - Colliers - Medi 2008

Siopau Manwerthu y Tu Allan i Ganol Caerdydd - Cyngor Sir Caerdydd - Ionawr 2011

Astudiaeth o Gapasiti Manwerthu - Colliers CRE - Mawrth 2009

Diweddariad o Gapasiti Manwerthu, Cyfrol 1 - Adroddiad yr Ymgynghorwyr - Colliers - Mawrth 2011 (Rhan 1)

Diweddariad o Gapasiti Manwerthu, Cyfrol 1 - Adroddiad yr Ymgynghorwyr - Colliers - Mawrth 2011 (Rhan 2)

Diweddariad o Gapasiti Manwerthu, Cyfrol 2 - Atodiadau - Colliers - Mawrth 2011

 

Yn ôl i'r brig

 

Bioamrywiaeth

 

Nid yw cronfa ddata fiolegol Cyngor Caerdydd ar gael ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni.

 

Yn ôl i'r brig

 

Tirwedd


Astudiaeth Tirwedd Caerdydd – Atlantic Consultants – Mai 1999

Cyfrol 1 – Asesiad Tirwedd

Cyfrol 2 – Canllawiau Dylunio ar gyfer Gwastatiroedd Gwynllŵg

Cyfrol 3 – Atodiadau Technegol – Gwerthusiad CAA, Matricsau a Dosbarthiadau Defnydd Tir ac Aneddiadau

Cyfrol 3 – Atodiadau Technegol – Gwyddorau Daear

Cyfrol 3 – Atodiadau Technegol – Yr Agweddau Hanesyddol

Cyfrol 3 – Atodiadau Technegol Llystyfiant a Chynefinoedd (Yr Agweddau Bioamrywiaeth)

Cyfrol 3 – Atodiadau Technegol Gweledol a Synhwyraidd 1

Atodiad 3 – Atodiadau Technegol Gweledol a Synhwyraidd

Cyngor Atodol ar Ardaloedd Tirwedd Arbennig

Canfyddiadau Cyhoeddus o Dirwedd Caerdydd 1 - Prifysgol Cymru Aberystwyth/WIRS – Mawrth 1999

Public Perception of Cardiff Landscape2 - Prifysgol Cymru Aberystwyth/WIRS – Mawrth 1999

Adolygiad o Ardaloedd Tirwedd Arbennig - TACP - Awst 2008

Adolygiad o Ardaloedd Cymeriad y Dirwedd - TACP - Awst 2008

Arfarniad Manwl o ATA Arfaethedig Iseldiroedd Sain Ffagan a Dyffryn Elái - Wardell Armstrong - Mawrth 2006

Atodiadau – Taflenni Asesu Safleoedd 1-10

Ffiniau arfaethedig gwreiddiol yr ATA

Asedau Bioamrywiaeth

Asedau Gwyddorau Daear

Ardaloedd Cadwraeth

Asedau Defnydd Tir

Math o Aneddiad

Dosbarthiad Gweledol

Safleoedd Asesu ATA

Ffiniau Arfaethedig yr ATA

 

Yn ôl i'r brig

 

Cadwraeth a Dylunio


Cyngor Sir Caerdydd – Yn mynd rhagddo

 

Yn ôl i'r brig

 

Llifogydd a’r Perygl o Lifogydd


Adroddiad ar Gam 1 (Astudiaeth Gwmpasu) a’r fethodoleg arfaethedig ar gyfer cynnig gwasanaethau ar gyfer Cam 2 (Asesu)

 

Asesiad Strategol Caerdydd o Ganlyniadau Llifogydd (SCFA): Adroddiad Cam 2 Rhan 1 - Atkins

Adroddiad SCFA Cam 2 Rhan 1 Diweddariad Cyfnod Datblygu Estynedig hyd at 2110 Ardaloedd AGH&I

Atodiad A: Map Trosolwg Isardaloedd SCFA

 

Atodiad A

Ardal A Llanwol 0.1% Posibilrwydd Blynyddol – Dyfnder Uchaf 2010

Ardal A Llanwol 0.1% Posibilrwydd Blynyddol – Cyflymder a Ragwelir 2010

Ardal A Gwynllŵg - maint llifogydd llanw a thonau ar y cyd a newid yn yr hinsawdd posibilrwydd o 0.5%

Ardal G – perygl llifogydd cyffordd yr M4

Ardal H – Gorllewin Canol Caerdydd, Taf ac Elái, dyfnder uchaf a ragwelir digwyddiad afonol posibilrwydd o 0.1%, 2010

Ardal H – Gorllewin Canol Caerdydd, Taf ac Elái, cyflymder afonol uchaf a ragwelir posibilrwydd o 0.1%, 2010

Area H – Maint llifogydd posibilrwydd o 1%, cyfredol a chyda newid yn yr hinsawdd

Ardal I – O’r Bae i Bengam, dyfnder uchaf a ragwelir digwyddiad llanwol posibilrwydd o 0.1%, 2010

Ardal I – O’r Bae i Bengam, cyflymderau a ragwelir digwyddiad llanwol posibilrwydd o 0.1% 2010

Ardal I – Maint llifogydd digwyddiadau llanwol cyfredol a chyd newid yn yr hinsawdd posibilrwydd o 0.5%

Asesiad Strategol Caerdydd o Ganlyniadau Llifogydd(SCFA): Adroddiad Cam 2 Rhan 2

 

Atodiad A: Map Trosolwg Isardaloedd SCFA


Atodiad B

 

Ardal B – cyfuchliniau dyfnder digwyddiadau llifogydd afonol a ragwelir, posibilrwydd blynyddol o 0.1%

Ardal B – cyfuchliniau cyflymder digwyddiadau llifogydd afonol a ragwelir, posibilrwydd blynyddol o 0.1%

Ardal B - Maint llifogydd llanwol a ragwelir yn y dyfodol, posibilrwydd blynyddol o lifogydd o 1% (1 mewn 100) gan ganiatáu ar gyfer newid yn yr hinsawdd

Ardal B – llwybrau gorlifo dros dir a llifogydd dŵr wyneb a ragwelir a lleoliadau cwlfertau

Ardal C - cyfuchliniau dyfnder digwyddiadau llifogydd afonol a ragwelir, posibilrwydd blynyddol o 0.1%

Area C predicted future fluvial flood extents 1% (1 in 100) annual chance flood event with climate change allowance

Maint llifogydd afonol a ragwelir yn y dyfodol, posibilrwydd blynyddol o lifogydd o 1% (1 mewn 100) gan ganiatáu ar gyfer newid yn yr hinsawdd

Ardal C Llwybrau gorlifo dros dir a llifogydd dŵr wyneb a ragwelir

Ardal C - cyfuchliniau cyflymder digwyddiadau llifogydd afonol a ragwelir, posibilrwydd blynyddol o 0.1%

Ardal D Llwybrau gorlifo dros dir a llifogydd dŵr wyneb a ragwelir

Area E predicted fluvial flood extents 0.1% annual chance event depth contours

Ardal E - Maint llifogydd afonol a ragwelir yn y dyfodol, posibilrwydd blynyddol o lifogydd o 1% (1 mewn 100) gan ganiatáu ar gyfer newid yn yr hinsawdd

Ardal E cyfuchliniau cyflymder digwyddiadau llifogydd afonol a ragwelir, posibilrwydd blynyddol o 0.1%

Ardal E llwybrau gorlifo dros dir a llifogydd dŵr wyneb a ragwelir a lleoliadau cwlfertau

Ardal F maint y llifogydd a ragwelir ar gyfer cyrsiau dŵr cyffredin pe bai cwlfertau’n blocio

Ardal F llwybrau llifoedd dros dir a pha mor dueddol o ddigwydd yw llifogydd dŵr wyneb

Ardal F - maint amcangyfrifedig llifogydd cyrsiau dŵr arferol gan dybio bod capasiti ffosydd yn lleihau

 

Astudiaeth Cam 3 SFCA Caerdydd – Ardal A Gwynllŵg Llanwol
 

 

Astudiaeth Cam 3 SFCA Caerdydd – Ardal A Gwynllŵg Afonol

Ardal A - Atodiad i Asesiadau Safle Rhagarweiniol Cam 3 - Atkins - Hydref 2012

Ardal A – dyfnderoedd uchaf a ragwelir llifogydd afonol â phosibilrwydd o 0.1% ar gyfer 2010

Ardal A – cyflymderau a ragwelir llifogydd afonol ar y dyfnderoedd uchaf â phosibilrwydd o 0.1% ar gyfer 2010

Ardal A – Maint llifogydd afonol â phosibilrwydd blynyddol o 1% ar gyfer 2110

 

 

 

SFCA Caerdydd – Atodiad i’r Adroddiad

Adroddiad ar y Safleoedd a Gynigir y tu allan i’r is-ardaloedd - Atkins 2011

Atodiad i’r Adroddiad ar y Safleoedd a Gynigir y tu allan i’r is-ardaloedd: Map dŵr wyneb Asiantaeth yr Amgylchedd 2011

 

Yn ôl i'r brig

 

Mannau Agored


Arolwg Mannau Agored Caerdydd – Cyngor Sir Caerdydd 2009

Adroddiad ar Fannau Gwyrdd Hygyrch Caerdydd 2008 – Cyngor Sir Caerdydd 2008

 

Yn ôl i'r brig

 

Ynni Adnewyddadwy


Asesiad o Ynni Adnewyddadwy – Cyngor Sir Caerdydd 2013

 

Yn ôl i'r brig

 

Rhanbarthol


Cynllunio Strategol ar gyfer Dinas-Ranbarth Caerdydd - Roger Tym & Partners mis Hydref 2011

Adroddiad ar Ganfyddiadau’r Gweithgor Cydweithredol (CWG) - CWG April 2012

 

Yn ôl i'r brig

 

029 2087 1297