Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safleoedd a gynigir a chofrestr ohonynt

Mae’r Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol (PDF 511 MB)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd (Llywodraeth Cymru 2006)  yn argymell y dylai awdurdodau cynllunio lleol ymgysylltu â datblygwyr a thirfeddianwyr ar y cam casglu tystiolaeth o broses y CDLl er mwyn cael gwybodaeth am safleoedd datblygu posibl y gellid eu cynnwys yn y cynllun. Gelwir y safleoedd posibl hyn yn Safleoedd a Gynigir.


 

Nod hyn yw osgoi bod safleoedd nas nodwyd yn cael eu cynnig ar y cam archwilio, a sicrhau y gellir cyflawni strategaeth y CDLl mewn perthynas â’r defnydd o dir hefyd. Gweld nodyn esboniadol y safleoedd a gynigir (PDF 40.4 KB)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Ym mis Hydref 2010 estynnwyd gwahoddiad ffurfiol i ddatblygwyr, tirfeddianwyr, asiantau, adrannau’r Cyngor ac eraill sydd â buddiant mewn tir i gynnig safleoedd roeddent am iddynt gael eu hystyried ar gyfer eu datblygu neu eu hailddefnyddio drwy’r CDLl.  Gellid cynnig safleoedd ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gwahanol, gan gynnwys:

 

 • tai,
 • cyflogaeth,
 • manwerthu,
 • hamdden,
 • gwastraff,
 • trafnidiaeth (e.e. safleoedd parcio a theithio),
 • man agored
 • gwneud defnydd cymunedol arall o’r safle.

 

Awgrymwyd cyfanswm o 112 o safleoedd a gynigir at ddefnyddiau gwahanol ar amrywiaeth eang o safleoedd ledled y ddinas. Cyflwynwyd cynigion ar gyfer codi tua 18,000 o unedau tai ar safleoedd maes glas, a chyflwynwyd cynigion ar gyfer codi tua 2,000 o unedau tai ar safleoedd tir llwyd.


 

Cofrestr o’r Safleoedd a Gynigir

 

Rydym wedi llunio cofrestr o’r safleoedd a gynigir. Ar y cam hwn, mae’r gofrestr yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

 

 • rhif adnabod y safle,
 • lleoliad y safle, cynllun y safle,
 • arwynebedd y safle mewn hectarau,
 • y defnydd presennol a wneir o’r safle a’r defnydd arfaethedig.

 

Mae’n bwysig nodi mai datganiadau o ddiddordeb gan dirfeddianwyr yw’r rhain, ac nid cynigion y Cyngor ar gyfer y cynllun.  Ni ddylid dehongli cyflwyno cynigion o ran safleoedd fel unrhyw fath o ymrwymiad gan y Cyngor i’w cynnwys yn y cynllun terfynol.

 

Nid yw’r gofrestr safleoedd yn ddogfen ymgynghori, ond gall y cyhoedd ei gweld ar-lein ac yn Neuadd y Sir.

 

Gweld y Gofrestr o Safleoedd a Gynigir (PDF 7.53 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

Noder: Diwygiwyd y Gofrestr ym mis Mawrth 2011 – ehangwyd ffin safle Safle 97 Campws Preswyl Plas Gwyn i gynnwys tir y BBC.