Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun ar Adnau

Fersiwn Drafft o’r CDLl yw’r Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau. Mae’n nodi polisi cynllunio arfaethedig y Cyngor hyd at y flwyddyn 2026, sy’n nodi beth y gellir ei adeiladu a lle y gellir ei adeiladu. Ar sail yr holl wybodaeth a gasglwyd a’r ymatebion i’r camau blaenorol o’r ymgynghoriad, mae’r cynllun yn nodi’r canlynol:


  • strategaeth, amcanion a pholisïau allweddol,
  • polisïau i hybu a rheoli datblygiad,
  • dyrannu tir ar gyfer tai, safleoedd cyflogaeth a defnydd arall,
  • polisïau a chynigion i ddiogelu ardaloedd sensitif, gan gynnwys Lleiniau Glas, a
  • mapiau sy’n dangos y cynigion a’r cyfyngiadau.


Ar 26 Medi 2013 cymeradwyodd y Cyngor y CDLl ar Adnau, at ddibenion ymgynghori, ynghyd â’r dogfennau ategol a’r Adroddiad terfynol ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd.


Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun am gyfnod o chwe wythnos o 15 Hydref i 26 Tachwedd 2013. Mae’r ymgynghoriad wedi dod i ben.  

 

I weld y Sylwadau ar Adnau

 Erratum - Polisi C4 Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau Caerdydd (Tudalen 172)


Oherwydd rhesymau nas rhagwelwyd, wrth ailfformatio’r ddogfen uchod o Microsoft Word i Objective Publishing Software, roedd geiriad Polisi C4 “Darparu Mannau Agored, Hamdden a Chwaraeon Awyr Agored” ar dudalen 172 yn anghywir yn y ddogfen ar wefan y cyngor rhwng dechrau’r cyfnod ymgynghori sef dydd Mawrth 15 Hydref tan ddydd Llun 21 Hydref 2013 ac mewn unrhyw gopïau print a ddosbarthwyd hyd at ddydd Gwener 18 Hydref 2013.


Cywirwyd geiriad Polisi C4 ac mae bellach fel a ganlyn:


C4: DARPARU MANNAU AGORED, HAMDDEN A CHWARAEON AWYR AGORED

 


Ceisir darparu mannau agored, a mannau hamdden awyr agored a chwaraeon ynghyd â phob datblygiad preswyl newydd. Nod y polisi yw sicrhau darparu neu wella mannau agored a hamdden a chwaraeon awyr agored priodol eraill ynghyd â’r holl ddatblygiadau preswyl newydd sy’n fwy nag 8 uned a darparu man agored ymarferol ar y safle ynghyd â’r holl ddatblygiadau preswyl newydd sydd â dros 14 uned. Mae maint priodol y mannau gwyrdd amlswyddogaethol yn seiliedig ar isafswm o 2.43 hectar o fannau agored ymarferol i bob 1,000 o’r boblogaeth a ragwelir. Bydd yr holl fannau agored eraill yn ychwanegol i ddarparu mannau agored glas amlddefnydd.


Yn bwysig, cadarnheir hefyd mai dyma oedd y geiriad yn y Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau a gymeradwywyd gan y Cyngor ar 26 Medi 2013.

 


Mae’r Cyngor yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd, ac wedi gweithredu’n brydlon i unioni'r mater ar unwaith pan dynnwyd ein sylw ato.  (21 Hydref 2013).

 

Papurau Technegol Cefndirol ac Asesiadau

 

Paratowyd amrywiaeth o Bapurau Technegol Cefndirol ac Asesiadau i roi rhagor o wybodaeth ac egluro’r dull gweithredu a fabwysiadwyd yn y CDLl ar Adnau o ran y pynciau a’r materion gwahanol sy’n effeithio ar Gaerdydd.


1.    Poblogaeth a Thai


2.    Astudiaeth Capsiti Trefol


3.    Y Llain Las


4.    Economaidd


5.    Trafnidiaeth6.    Cynllun Seilwaith


7.    Canolfannau Rhanbarthol a Lleol


8.    Asesiad o Ffryntiadau Siopa Canol y Ddinas a Ddiogelir


9.    Mwynau


10.  Gwastraff


11.   Crynodeb Annhechnegol o’r Asesiad Terfynol o Gynaliadwyedd


12.   Adroddiad Terfynol ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd13. Arfarniad o’r Rheoliadau Cynefinoedd


14. Asesu’r Effaith ar Iechyd


15. Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb


16. Adroddiad ar yr Ymgynghoriad Cychwynnol


17. Y Fframwaith Uwchgynllunio


18. Crynodeb o weithio trawsffiniol