Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth yw’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)?

Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006-2026 (CDLl) fydd y fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir yng Nghaerdydd yn y cyfnod hyd at 2026. Bydd y CDLl hefyd yn pennu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol.  

 

Gan mai’r Cyngor yw’r awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi’r CDLl. Mae’r broses hon yn cynnwys nifer o gamau o waith paratoi, ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd a phobl a sefydliadau eraill sydd â diddordeb. 

 

Unwaith y caiff ei fabwysiadu gan y Cyngor, bydd y CDLl yn disodli’r cynlluniau sy’n bodoli eisoes.

 

Pam fod angen Cynllun Datblygu Lleol arnom?

 

Mae poblogaeth y ddinas yn cynyddu, a rôl y Cyngor yw sicrhau bod digon o dai a chyfleusterau ar gael i’r holl ddinasyddion, a sicrhau y gallant gael ansawdd bywyd da. Bydd y CDLl yn nodi lle yn y ddinas y gellir codi datblygiadau a chymunedau newydd. Gellir effeithio ar rannau gwahanol o’r ddinas mewn ffyrdd gwahanol, a bydd angen i’r cynllun ddangos ardaloedd ar gyfer datblygiadau newydd, ynghyd ag ardaloedd a gaiff eu diogelu rhag datblygiadau.

 

Cytundeb Cyflenwi

 

Paratowyd y CDLl yn unol â’r Cytundeb Cyflenwi a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru.  Mae’r Cytundeb Cyflenwi yn amlinellu’r canlynol:  

 

  • Yr Amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu’r CDLl gan y Cyngor. Mae’n nodi’r dyddiadau erbyn pryd y caiff camau allweddol paratoi’r Cynllun eu cyflawni;  
  • Y Cynllun Cynnwys Cymunedau sy’n pennu sut a phryd mae’r Cyngor yn cynnig ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid amrywiol drwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun.

 

Gweld manylion yr amserlen a’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig (PDF 573 KB)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gytunwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2011. 

 

 

Y Camau Paratoi 

 

Rhaid i broses y Cyngor o baratoi’r CDLl gydymffurfio â rheolau Llywodraeth Cymru. Proses hirfaith ydyw, ond mae hyn yn galluogi ymgynghori â’r gymuned drwy gydol pob cam o’r cynllun. 

 

Mae Cam Cyn-adneuo y CDLl yn cynnwys elfennau’r Weledigaeth a’r Amcanion, yr Opsiynau Strategol a’r Strategaeth a Ffefrir o ran paratoi’r cynllun. Rhagor o wybodaeth am y camau Cyn-adneuo.

 

Mae’r Cam ar Adnau yn gam ffurfiol o ymgynghori ar fersiwn drafft llawn o’r CDLl.   Rhagor o wybodaeth am y Cynllun ar Adnau

Mae’r cam Safleoedd Amgen yn gam ffurfiol o ymgynghori ar syniadau a gyflwynwyd yn ystod y cam ar adnau sy’n ceisio newid y CDLl ar Adnau drwy ychwanegu safle at y CDLl neu drwy gynnig i newid neu ddileu cynnig CDLl.  Dysgu mwy am Safleoedd Amgen

 

Camau’r Broses CDLl

Y Camau Paratoi

Dyddiad

Disgrifiad

Ymgynghoriad ar y Weledigaeth a’r Amcanion

Cwblhawyd Rhagfyr 2010

Roedd cam cyntaf y broses hon wedi helpu i lywio gweledigaeth ac amcanion y CDLl. Darllen yr Adroddiad ar y Weledigaeth a’r Amcanion (PDF 1.77 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ymgynghoriad ar y Dewisiadau Strategol a Safleoedd

Cwblhawyd Mehefin 2011

Roedd y cam hwn yn ymwneud â’r dewisiadau o ran lefel y twf a’r prif safleoedd y gallai fod eu hangen. Darllen y Ddogfen Ymgynghoriad ar y Ddewisiadau Strategol a Safleoedd. (AR FYR O DRO)

Cymeradwyo’r Strategaeth a Ffefrir wedi’i ddilyn gan ymgynghoriad

Cwblhawyd Tachwedd 2012

 Mae’r cam hwn yn dangos sut y caiff materion a thueddiadau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol sy’n effeithio ar y ddinas eu datrys, a’r lleoliadau bras arfaethedig ar gyfer tai newydd, cyflogaeth a gofynion strategol eraill.

Strategaeth a Ffefrir (PDF 4.66 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 

Ymgynghoriad ar Safleoedd Amgen

Chwefror / Mawrth 2014

Cyfle i wneud sylwadau ar gynigion amgen a gyflwynwyd gan eraill i ychwanegu neu newid safle ar CDLl ar adnau’r Cyngor neu ddileu safle ohono.

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad

Awst 2014

Caiff y CDLl ar Adnau ei archwilio gan Arolygydd Cynllunio Annibynnol. Gellir gwrthod y cynllun ar y cam hwn os nad yw’n gadarn.

Mabwysiadu a Gweithredu’r CDLl

Hydref 2015

Caiff y CDLl ar Adnau ei fabwysiadu gan y Cyngor yn amodol ar argymhelliad yr Arolygydd.  Yna bydd y CDLl yn llywio datblygiadau tan 2026.

Adroddiad Monitro Blynyddol

 

 

 

 

Beth sy'n Digwydd Nesaf?

 

Ar 26 Mehefin 2014 cymeradwyodd Cyngor Dinas Caerdydd y Cynllun Datblygu Lleol ar Adnau (CDLl) a dogfennaeth ategol ar gyfer ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru yn unol â rheoliadau CDLl.
 
 
Ar 14 Awst 2014 cyflwynwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio i’w archwilio, yn unol â Rheoliadau CDLl ac amserlen y Cytundeb Cyflenwi
Am ragor o wybodaeth am Gyflwyno CDLl Caerdydd​​​​​​​​​​​​
 
 
 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.