Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Arfarniadau o Gynaliadwyedd ac Asesiadau Amgylcheddol Strategol (AASau)

Mae’r ddau fath hwn o waith arfarnu ac asesu yn mynd rhagddynt drwy gydol pob cam o’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). 

 

Diben yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yw arfarnu effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y CDLl. Bydd yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn ystyried strategaeth, polisïau a chynigion y CDLl i sicrhau bod y penderfyniadau a wneir yn cyd-fynd ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. Bydd yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn bwysig o ran dangos bod y CDLl yn gadarn.

 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru, y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â hwy, yn nodi bod rhaid i’r Arfarniad o Gynaliadwyedd gynnwys gofynion rheoliadau’r Asesiadau Amgylcheddol Strategol (AASau). Mae’r AASau yn ei gwneud yn ofynnol i gynnal asesiad amgylcheddol o gynlluniau a rhaglenni (megis y CDLl) er mwyn rheoli eu heffaith ar yr amgylchedd yn well. 


 

Adroddiad Cwmpasu

 

Mae dyletswydd ar y Cyngor i gynnal Arfarniad o Gynaliadwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol o’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Defnyddir yr Adroddiad Cwmpasu drafft i asesu sut rydym yn sicrhau datblygu cynaliadwy drwy’r CDLl. Paratowyd fersiwn cychwynnol o’r adroddiad hwn yn haf 2006 ac fe’i mabwysiadwyd ym mis Mawrth 2007 ar ôl ymgynghoriad helaeth. Yn dilyn tynnu CDLl Caerdydd 2010 yn ôl, a dechrau gwaith ar CDLl newydd ar gyfer Caerdydd, mae’r Adroddiad Cwmpasu wedi’i ddiweddaru’n gynhwysfawr i adlewyrchu'r newidiadau o ran sefyllfa Caerdydd a’r cyd-destun polisi ers 2007.

 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar adroddiad cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd/AASau o 1 Tachwedd i 6 Rhagfyr 2010. Aseswyd y sylwadau a gafwyd ac ychwanegwyd newidiadau priodol i’r Adroddiad Cwmpasu a Fabwysiadwyd a’i Atodiadau. 

 

Mae’r Adroddiad yn cynnwys pedair dogfen:

 

Mae’r Adroddiad Cwmpasu (PDF 515 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn nodi’r materion allweddol y mae angen i’r CDLl fynd i’r afael â hwy, a’r fframwaith ar gyfer asesu ei allu i sicrhau datblygu cynaliadwy.

 

Mae Atodiad Technegol 1 (PDF 377 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn nodi manylion y polisïau, y cynlluniau a’r rhaglenni allweddol a adolygwyd  (ceir crynodeb yn yr Adroddiad Cwmpasu).

 

Mae Atodiad Technegol 2 (PDF 4.05 MB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn nodi manylion a thystiolaeth y materion allweddol y mae angen i’r CDLl fynd i’r afael â hwy (ceir crynodeb yn yr Adroddiad Cwmpasu).

 

Mae’r Crynodeb Annhechnegol o’r Adroddiad CwmpasU (PDF 278 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn ymdrin yn gryno â’r agweddau allweddol ar yr Adroddiad Cwmpasu.