Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Archwilio

Y Newyddion Diweddaraf 


Mae’r Cynllun ar Adnau bellach wedi’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn ei archwilio gan Arolygydd Cynllunio annibynnol ar ôl i’r Cyngor ystyried yr holl sylwadau a wnaed ar y cynllun.

 

Arolygydd


Yn dilyn  cyflwyno y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru (LlC), Gweinidogion LlC fydd yn penodi Arolygydd Annibynnol i gynnal yr Archwiliad o’r CDLl.  Ar ôl cwblhau'r Archwiliad, bydd Arolygydd yn cyflwyno Adroddiad i’r Cyngor sy’n cynnig argymhellion i weithredu arnynt.  Bydd yn rhaid i’r Cyngor dderbyn yr argymhellion a nodir yn Adroddiad yr Arolygydd.

 

Swyddfa’r Rhaglen 


Swyddog y Rhaglen, Tracey Smith, fydd yn gweinyddu’r broses archwilio. Mae hi’n annibynnol o’r Cyngor a bydd yn gweithio dan gyfarwyddyd yr Arolygydd. Dylid anfon unrhyw ymholiadau / cyfathrebu yn gysylltiedig â’r Archwiliad i Swyddog y Rhaglen gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:


Manylion Cyswllt:


E-bost: swyddogrhaglen@caerdydd.gov.uk

Ffôn: 0292 087 1360

Cyfeiriad: Ystafell 134, Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND


Lleoliad y Gwrandawiadau


Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

 

Proses Archwilio


Caiff Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad ei gynnal tua 8 wythnos ar ôl penodi’r Arolygydd fel arfer.  Gallai’r Arolygydd alw Cyfarfod Ystyried yn fuan ar ôl cyflwyno adroddiad os oes materion sydd angen eu harchwilio ymhellach cyn bwrw ymlaen â’r Archwiliad.  Fel arfer bydd y Sesiynau Gwrandawiad yn dechrau tua 6-8 wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad. Bydd y Gwrandawiadau fel arfer yn dechrau tua 6-8 wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyn Gwrandawiad a gallant bara 4-6 wythnos gyda seibiant neu ddwy.

 

Amserlen arholiadau


Cyflwyno i Lywodraeth Cymru 14 Awst 2014
Cyfarfod Cyn Gwrandawiad (PHM) Hydref 2014 (i’w gadarnhau)
Parhau gyda’r Gwrandawiadau Rhagfyr 2014 (i’w gadarnhau)
Disgwyl Adroddiad yr Arolygydd Awst 2015 (i’w gadarnhau)

 

 

Llyfrgell Archwilio Mae’r Llyfrgell Archwilio yn cynnwys: 
  • Dogfennau Craidd – dogfennau a baratowyd a/neu y cyfeiriwyd atynt o ran y CDLl (gan gynnwys Sail Dystiolaeth y Cyngor a’r Dogfennau a Gyflwynwyd).
  • Dogfennau Archwilio – dogfennau a gohebiaeth a baratowyd / gyflwynwyd o ran yr Archwiliad.
  • Datganiadau Gwrandawiadau  datganiadau a baratoir gan Gynrychiolwyr ar gyfer y Gwrandawiadau mewn ymateb i Faterion yr Arolygydd.

 

Sesiynau Gwrandawiad Bydd y Rhaglen Gwrandawiadau a gwybodaeth am y Gwrandawiadau a dogfennau cysylltiedig ar gael / yn cael eu cyhoeddi maes o law.