Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Uwchlwythwch Dystiolaeth

​​​​​​​​​​​​​Efallai bod angen i chi  darparu tystiolaeth i gefnogi eich cais am Fudd-dal Tai, Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, Daliad Tai yn ôl Disgresiwn, neu cyn gallwn weithredu newid yn eich amgylchiadau. Byddwn yn cynghori unrhyw beth fydd angen i chi ei ddarparu.


Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol ni fydd angen unrhyw dystiolaeth bellach arnom o'ch incwm, cyfalaf na threuliau, ond bydd angen i ni weld copi o'ch datganiad Credyd Cynhwysol sy'n cynnwys:
  • dadansoddiad llawn o'ch lwfans personol a thai
  • manylion unrhyw enillion a didyniadau, a
  • manylion talu
 
I lawrlwytho eich dyfarniad Credyd Cynhwysol fel ffeil PDF:
Os ydyn wedi gofyn i chi am dystiolaeth o’ch atebolrwydd rhent mae ffurflen ‘Tystiolaeth O Rent’ ar gael yma i’ch landlord i gwblhau.

Os ydych chi’n defnyddio Ffôn Clyfar, efallau bydd angen i chi gadw'r ffurflen ar eich dyfais a'i llenwi.
Os ydyn wedi gofyn i chi am dystiolaeth o’ch incwm mae ffurflen ‘Tystiolaeth O Incwm’ ar gael yma i’ch​​ cyflogwr i gwblhau.


Os ydych chi’n defnyddio Ffôn Clyfar, efallau bydd angen i chi gadw'r ffurflen ar eich dyfais a'i llenwi.


​Os ydyn wedi gofyn i chi am dystiolaeth o’ch incwm hunangyflogedig a rydych wedi bod yn masnachu am o leiaf mis mae ffurflen ‘Datganiad o Enillion Hunangyflogedig’ ar gael yma i chi ei gwblhau


Os ydych chi’n defnyddio Ffôn Clyfar, efallau bydd angen i chi gadw'r ffurflen ar eich dyfais a'i llenwi.​
Os nad ydych chi, eich partner neu'ch plant yn gallu rhannu ystafell wely oherwydd anabledd, cwblhewch y ffurflen berthnasol.Os ydych yn cyrchu'r ffurflenni hyn gan ddefnyddio ffôn clyfar efallai y bydd angen i chi gadw'r ffurflen i'ch dyfais cyn ei chwblhau.


Uwchlwythwch eich tystiolaeth​​

Os gofynnwyd i chi ddarparu tystiolaeth i gefnogi eich hawliad newydd neu newid mewn amgylchiadau, gallwch ei huwchlwytho neu eich cais ar gyfer taliadau tai yn ôl disgresiwn ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen isod.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i uwchlwytho eich cais wedi’i gwblhau ar gyfer taliadau tai yn ôl disgresiwn.

I lanlwytho eich tystiolaeth neu'ch cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn bydd angen y canlynol arnoch:
  • Eich enw
  • Cyfeiriad
  • Rhif yswiriant gwladol 
  • Dyddiad geni
 

Nid oes angen i chi wybod rhif eich hawliad felly peidiwch â phoeni os nad oes gennych un eto.

Os na allwch uwchlwytho’ch tystiolaeth e-bostiwch: budddaliadau@caerdydd.gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Gallwch hefyd gyflwyno tystiolaeth yn eich Hyb lleol neu drwy ei phostio drwy Rhadbost i: Rhadbost budd-dal tai Cyngor Caerdydd.
© 2022 Cyngor Caerdydd