Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i apelio yn erbyn penderfyniad

​​Os anghytunwch â phenderfyniad ar Ostyngiad y Dreth Gyngor, gallwch:


 

 • ofyn am ragor o wybodaeth am y penderfyniad
 • apelio yn erbyn y penderfyniad


 

Mae rheolau gwahanol o ran penderfyniadau ar Fudd-dal Tai a Gostyngiadau’r Dreth Gyngor Os ydych yn apelio yn erbyn y ddau benderfyniad, darllenwch sut i apelio yn erbyn penderfyniad ar Fudd-dal Tai

 


 

Gofyn am ragor o wybodaeth am y penderfyniad


 

Pan fyddwn ni’n gwneud penderfyniad am eich Gostyngiad Treth Gyngor, byddwn yn anfon llythyr atoch. Os ydych am gael rhagor o wybodaeth ynghylch y penderfyniad, dylech ofyn am ddatganiad rhesymau. Gwnewch gais ysgrifenedig cyn gynted â phosibl a rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni.

 

 

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad


 

Os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad, gallwch apelio i’r Adran Budd-daliadau.


 

A wnewch chi gyflwyno eich cais yn ysgrifenedig cyn pen un mis o’r dyddiad y gwnaed y penderfyniad, gan esbonio pa benderfyniad rydych yn anhapus yn ei gylch a pham eich bod yn anghytuno.​

 


 

Pwy all apelio?


 

Gall y bobl ganlynol apelio:


 

 • yr hawliwr

 • penodai swyddogol sy’n gweithredu ar ran yr hawliwr.

 

Sut i apelio


 

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad bydd angen i chi apelio’n ysgrifenedig drwy:

 

                                      

 • gwblhau ffurflen cais am adolygiad (33kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 • ysgrifennu llythyr sy’n nodi’r rhesymaudros eich apêl
 • anfon e-bost i apeliadau@caerdydd.gov.uk sy’n nodi’r rhesymau dros eich apêl
 • ffonio’r Tîm Apeliadau ar 029 2038 5888. Byddwn yn nodi manylion eich cais ac yn eu hanfon atoch i chi gael cadarnhau eu bod yn gywir, a'u llofnodi i ddweud eich bod yn cytuno â nhw. 

 

Gallwch alw heibio yn un o’n Hybiau neu Swyddfeydd Tai i gael help gydag apelio.

 

Pan gawn fanylion eich apêl byddwn yn ailystyried y penderfyniad a’r holl wybodaeth rydych wedi’i rhoi i ni. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi ganlyniad yr apêl.

 

Apelio i dribiwnlys annibynnol


 

Os byddwch yn dal yn anfodlon ar y penderfyniad, gallwch apelio i Dribiwnlys Annibynnol.  Gallwch hefyd apelio i’r Tribiwnlys Prisio os nad ydych wedi cael ateb gennym o fewn deufis i anfon eich llythyr apelio.  Mae’r Tribiwnlys Prisio yn annibynnol ar y cyngor.

Rhaid i chi gyflwyno apêl ysgrifenedig.  Ni allwch apelio i’r tribiwnlys dros y ffôn neu drwy e-bost. 

 

Mae tribiwnlysoedd gwahanol yn gwrando ar apeliadau Budd-dal Tai ac apeliadau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor. Os byddwch yn apelio yn erbyn y ddau, bydd dau wrandawiad yn cael eu cynnal ar wahân. 

 


 

Os ydych am wneud apêl uniongyrchol i’r Tribiwnlys Prisio, rhaid bod eich apêl:

 

 • fod yn ysgrifenedig – ni dderbynnir galwadau ffôn na negeseuon e-bost,
 • yn cael ei gyflwyno o fewn deufis i ddyddiad llythyr penderfyniad y cyngor,
 • esbonio pa benderfyniad rydych chi am apelio yn ei erbyn,
 • nodi pam eich bod yn anghytuno,
 • nodi dyddiad yr apêl gyntaf i’r Cyngor,
 • cynnwys copi o lythyr ymateb y cyngor,
 • cynnwys copi o’ch apêl Budd-dal Tai (os ydych yn apelio ar yr un sail yn erbyn penderfyniad ar Fudd-dal Tai).

 

Rhaid i chi anfon eich llythyr apêl i:

 

Tribiwnlys Prisio
22 Gold Tops
Casnewydd
NP20 4PG

 

Gwybodaeth am y Gwasanaeth Prisio​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd