Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Credyd Cynhwysol old

Untitled Document

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad sengl newydd i bobl sy’n chwilio am waith neu’n ennill incwm isel. Bydd yn disodli:


 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Plant a'r Credyd Treth Gwaith
 • Budd-dal Tai

 

Ni fydd yn disodli'r Budd-dal Plant.  Dysgwch fwy am Fudd-dal Plant ar wefan y llywodraeth ganolog.

 

Pryd y bydd Credyd Cynhwysol yn dechrau?


Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno yng Nghaerdydd o fis Tachwedd 2015.

 

Mae’n cael ei gyflwyno’n raddol. Mae’n golygu os ydych eisoes yn hawlio budd-dal, byddwch yn dal i wneud hynny am gyfnod, nes i DWP gysylltu â chi a rhoi gwybod i chi pryd y bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch.

 

I ddechrau, cewch eich effeithio os ydych yn gwneud cais newydd am fudd-dal a’ch bod yn sengl, newydd ddod yn ddi-waith, ac wrthi’n chwilio am waith (hynny yw, unrhyw un a fyddai wedi gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith gynt). Ni allwch hawlio Credyd Cynhwysol yn ystod y cam cychwynnol hwn os ydych:

 • Yn rhan o gwpl
 • Yn gyfrifol am unrhyw blant
 • Â chyfrifoldebau gofalu
 • Ddim yn ffit i weithio
 • Yn ddigartref neu’n byw mewn llety â chymorth neu lety dros dro
 • Yn berchennog cartref
 • Mewn addysg neu ar gwrs hyfforddi

 

Hawlio Credyd Cynhwysol


Bydd angen i chi wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol ar-lein ac yna bydd angen i chi fynd i gyfarfod â hyfforddwr gwaith y Ganolfan Waith i gwblhau'ch cais a chyflwyno unrhyw dystiolaeth newydd y gofynnwyd amdani.

 

Sut y caiff Credyd Cynhwysol ei dalu?


Caiff Credyd Cynhwysol ei dalu unwaith y mis i'ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu Swyddfa Bost.  Cyngor ar ddewis ac agor cyfrif banc​.

 

Os oes gennych bartner, bydd un ohonoch yn cael taliad Credyd Cynhwysol ar y cyd i chi’ch dau.  Caiff eich Credyd Cynhwysol ei dalu i gyfrif o’ch dewis chi.

 

Caiff unrhyw help a gewch gyda’ch rhent ei gynnwys gyda'ch taliad Credyd Cynhwysol a bydd rhaid i chi dalu eich landlord eich hun, hyd yn oed os ydych yn rhentu gan Gymdeithas Tai neu'r Cyngor.

 

Cewch un taliad y mis.   Gallai gwasanaeth bancio syml eich helpu i neilltuo arian gan ddefnyddio taliadau misol awtomataidd ar gyfer rhent a biliau.

 

Cyngor ar ddewis ac agor cyfrif banc.

 

Paratoi at Gredyd CynhwysolEwch Ar-lein


Bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol ar-lein. Bydd angen cyfrif e-bost arnoch i gwblhau’r cais. Mae help ar gael i holl drigolion Caerdydd. Cynigiwn sesiynau galw heibio anffurfiol am ddim mewn lleoliadau ledled y ddinas.


Rhagor o wybodaeth ar ein wasanaeth Cael Caerdydd Ar-lein


Cyngor Ariannol 


Rhaid bod gennych gyfrif banc i gael Credyd Cynhwysol. Bydd angen i chi ddeall sut i reoli cyllideb er mwyn gallu rheoli’ch taliad misol. Mae ein Tîm Cyngor Ariannol yn cynnig gwasanaeth galw heibio bob dydd i’ch helpu i reoli’ch arian, a’ch helpu i fanteisio ar grantiau.


Rhagor o Help gyda Bncio 


Paratoi at waith


I gael Credyd Cynhwysol bydd angen i chi ddangos eich bod yn gwneud popeth y gallwch i ddod o hyd i swydd. Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn rhoi help am ddim i unrhyw drigolion yng Nghaerdydd sydd am weithio neu wella’u sgiliau.


Os oes gennych ymholiad gallwch gysylltu â ni neu fynd i'r Hyb Llyfrgell Canolog.

 

Gallwch ddysgu mwy am Gredyd Cynhwysol​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar wefan y llywodraeth ganolog. 


​​
© 2022 Cyngor Caerdydd