Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Help gyda'ch biliau

​Mae nifer o wahanol gynlluniau a grantiau ar gael i’ch helpu gyda’ch biliau.​

Cyllid Amgen y Cynllun Cymorth Biliau Ynni 


Mae Cyllid Amgen y Cynllun Cymorth Biliau Ynni (CAF CCBY) yn rhoi £400 i helpu gyda biliau ynni i aelwydydd sydd heb fesurydd ynni domestig neu nad ydynt yn talu biliau yn uniongyrchol i gyflenwr ynni.

Mae’r cymorth yn cael ei ddarparu gan Llywodraeth y DU ac yn cael ei roi gan awdurdodau lleol. 

Mae'r cynllun bellach ar agor i bob cartref cymwys tan 31 Mai 2023. 


Cymhwysedd


Efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais os yw eich prif gartref: 

 • yn gartref parc preswyl fel cartref symudol neu garafán statig
 • ar gwch ar angorfa breswyl barhaol 
 • ar safle Sipsiwn a Theithwyr parhaol 
 • yn rhan o rwydwaith gwres heb fesurydd trydan 
 • mewn llety rhent cymdeithasol neu breifat sydd â chysylltiad ynni busnes neu gyflenwad trydan cymunedol 
 • oddi ar y grid trydan neu nwy
 • mewn cartref gofal neu gyfleuster byw â chymorth ac rydych yn talu am rywfaint neu'ch holl ofal (yn uniongyrchol neu drwy golli pensiwn neu fudd-daliadau eraill)
 • mewn cartref domestig ar wahân o fewn eiddo annomestig (megis ffermdy neu fflat uwchben siop) 
Sut i wneud cais


Os ydych yn gymwys, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen gais ar wefan GOV.UK​.

Os na allwch wneud cais ar-lein, gallwch wneud cais trwy ffonio 08081 753 287. 
  
Bydd eich cais yn cael ei brosesu gan Lywodraeth y DU, nid y Cyngor.  

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, rhennir eich manylion â'r Cyngor a fydd yn gwneud y taliad.  Bydd y taliad yn cael ei wneud yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc mewn un rhandaliad. ​


Ymddiriedaethau ynni

Os oes angen help arnoch gyda'ch biliau, gallwch wirio a oes gan eich cyflenwr ynni ymddiriedolaeth.

Gall ymddiriedolaeth ynni eich helpu gyda’r canlynol:

 • nwy, ynni a dyledion eraill y cartref, gan gynnwys treth gyngor ac ôl-ddyledion rhent, 
 • eitemau cartref sylfaenol, gan gynnwys peiriannau golchi a ffwrn.
 • cymorth ariannol eraill, gan gynnwys methdaliad, blaendaliadau a threuliau angladd. 

Ewch i wefan eich cyflenwr ynni i wneud cais ar-lein os oes ganddo ymddiriedolaeth.
 

Cysylltwch â'ch darparwr neu’r tîm Cyngor Ariannol ar 029 2087 1071, neu ewch i’ch hyb lleol​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael rhagor o wybodaeth

Gwres Fforddiadwy ECO 

Mae cynllun Gwres Fforddiadwy ECO yn eich helpu gyda gwelliannau i'r cartref i'w wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.

Mae grantiau ar gael ar gyfer:

 • gwres canolog;
 • boeleri nwy, ac
 • insiwleiddio cartrefi.

Gallech fod yn gymwys os ydych chi’n:

 • derbyn budd-daliadau penodol, ac
 • yn byw mewn cartref sy'n eiddo preifat neu'n cael ei rentu.
Ewch i wefan y Cynllun Gwres Fforddiadwy​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu cysylltwch â'ch darparwr ynni am fwy o fanylion

NYTH

Mae NYTH yn cynnig cyngor a chymorth ariannol i wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni ac yn helpu i leihau eich biliau ynni.

Gallwch wneud cais p'un a ydych yn berchen ar eich cartref neu'n rhentu gan landlord preifat.


Talebau tanwydd 

Gallech fod yn gymwys i hawlio talebau tanwydd os ydych yn cael trafferth rhoi credyd ar eich mesurydd ynni talu ymlaen llaw.

Cysylltwch â'r tîm Cyngor Ariannol ar 029 2087 1071 neu ewch i’ch hyb lleol ​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddi ddysgu mwy.


Gostyngiad cartrefi cynnes  

Gallech fod yn gymwys i gael gostyngiad Cartref Cynnes ar eich bil ynni:

 • os ydych chi’n derbyn budd-daliadau sy'n seiliedig ar brawf modd neu fudd-dal anabledd,
 • os oes gennych blant, neu
 • os oes gennych gyflwr meddygol.

Mae’r arian yn gyfyngedig felly gwnewch gais cyn gynted ag y bydd y cynllun yn agor, fel arfer o ddiwedd yr haf.

Cysylltwch â'r tîm Cyngor Ariannol ar 029 2087 1071 neu ewch i’ch hyb lleol​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i ddysgu mwy.


Gweithredu Ynni Cenedlaethol (NEA)

NEA yw'r elusen tlodi tanwydd cenedlaethol ac mae'n darparu cefnogaeth ar faterion sy'n gysylltiedig ag ynni, gan gynnwys:

 • newid cyflenwyr, 
 • cymorth gyda dyledion tanwydd, 
 • gwneud cais am gronfeydd ymddiriedaeth, 
 • effeithlonrwydd ynni,
 • a threthi dŵr.
Ffoniwch 0800 304 7159 neu ewch i NEA.org.uk​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd am fwy o wybodaeth.


Cronfa Next E.ON 

Mae Cronfa Ynni Next E.ON yn helpu cwsmeriaid Next E.ON sy'n profi caledi ariannol i fod yn sefydlog yn ariannol a chymryd rheolaeth dros eu sefyllfa ariannol. 

Gallwch gael cefnogaeth i:

 • dalu eich biliau nwy a thrydan drwy grantiau, a
 • disodli offer sydd wedi torri neu sydd mewn cyflwr gwael, gan gynnwys ffyrnau, oergelloedd a pheiriannau golchi.


Cynllun uwchraddio boeleri 

Mae llywodraeth y DU yn rhoi grantiau i helpu perchnogion tai i osod systemau gwresogi carbon isel, gan gynnwys pympiau gwres. 

Gallech fod yn gymwys os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr, ac yn berchen ar eich cartref.
Dŵr Cymru

Os ydych yn ei chael hi'n anodd talu eich biliau dŵr, gallai rhai cynlluniau fod ar gael i chi, gan gynnwys:

 • WaterSure, 
 • tariff HelpU, a
 • Chronfa Cymorth Cwsmeriaid.

© 2022 Cyngor Caerdydd