Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Rhannu Data Staff Cyngor Caerdydd

​​​​Mae Cyngor Caerdydd angen eich data personol i gyflawni tasgau penodol sy’n ymwneud â holl weithwyr Cyngor Caerdydd, yn unol â'n Rhwymedigaethau Cyfreithiol a'n Buddiannau Cyfreithlon.

Mae’r hysbysiad hwn wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut y byddwn yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas â’ch data a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.

Pa ddata personol sydd gennym a sut rydym yn cael gafael arno 

Yn ystod eich cyflogaeth gyda Chyngor Caerdydd, rydym yn casglu amrywiaeth o wybodaeth gennych:

 • Eich enw, eich cyfeiriad a’ch dyddiad geni
 • Gwybodaeth am eich perthynas agosaf fel enw a manylion cyswllt
 • Hanes cyflogaeth ac addysg a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â pherfformiad 
 • Rhif yswiriant gwladol a manylion cyfrif banc
 • Eich cenedligrwydd a tharddiad ethnig
 • Dewis iaith 
 • Credoau crefyddol, statws priodasol a chyfeiriadedd rhywiol
 • Anabledd corfforol neu feddyliol ac iechyd unigol 
 • Manylion euogfarnau, cyhuddiadau, maddeuant, y  Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Eich anghenion a’ch amgylchiadau personol
 • Manylion Trwydded Yrru ac euogfarnau neu cosbau gyrru​

Sut y byddwn yn defnyddio eich data personol 

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i:

 • Reoli ein proses recriwtio a dethol 
 • Gweinyddu cyllid (e.e. cyflog, pensiwn a buddion staff eraill) 
 • Cadw cofnodion rheoli, hyfforddi a datblygu perfformiad.
 • Darparu cyfleusterau fel gwasanaethau TG a darpariaethau parcio ceir  
 • Sicrhau diogelwch gweithwyr 
 • Cadw cofnodion staff a chyswllt gyda gweithwyr blaenorol
 • I gadw a gweinyddu unrhyw deithio corfforaethol

Bydd Cyngor Caerdydd yn prosesu categorïau data personol arbennig (a restrir uchod) er mwyn:

 • Monitro deddfwriaeth cyfle cyfartal a chydymffurfio â'n rhwymedigaethau
 • Darparu gwasanaethau lles a chymorth drwy’r gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol 
 • Rheoli amgylchedd diogel, gan sicrhau ffitrwydd i weithio 
 • Rheoli prosesau Adnoddau Dynol fel gweinyddu cynlluniau tâl salwch ac absenoldeb salwch 
 • Rheoli absenoldeb
 • Gweinyddu absenoldeb mamolaeth a chynlluniau cyflog cysylltiedig eraill

Ein rhwymedigaethau dan Ddyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus

Dan Ddyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth, a hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu.

Er mwyn cyflawni'r ddyletswydd hon, efallai y byddwn yn prosesu data categori arbennig gennych gan gynnwys eich cenedligrwydd a'ch tarddiad ethnig, data sy'n ymwneud â'ch iechyd a'ch cyfeiriadedd rhywiol. ​

Cynllun Budd-daliadau Cyflogeion


Fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i Strategaeth Un Blaned, rydym yn darparu Cynllun Budd-daliadau Cyflogeion a fydd yn eich galluogi i fanteisio ar nifer o fudd-daliadau ildio cyflog.

Ceir manylion y darparwyr isod:


Mae opsiwn i ychwanegu mwy o gynlluniau a byddwn yn cyfathrebu'r rhain pan fyddwn yn barod i fynd yn fyw. ​

Am faint rydym yn cadw eich data personol

Dan ddeddfau diogelu data, dim ond am y cyfnod y bydd ei angen i gwblhau'r dibenion y casglwyd ef yn y lle cyntaf y byddwn yn cadw'ch data personol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gofrestr gadw’r Cyngor​.

Rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddiogel, felly cedwir eich cofnodion yn hollol gyfrinachol.  
Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth at y dibenion a nodir isod:

 • at ddibenion cyfreithiol pan wneir Gorchymyn Llys
 • os oes perygl o niwed neu gamdriniaeth i chi neu bobl eraill
 • i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol fel Awdurdod Lleol
 • pan na fyddwch yn gallu rhoi caniatâd ar unrhyw adeg, er enghraifft oherwydd cyflwr iechyd corfforol neu feddyliol
 • i helpu’r awdurdodau gydag atal/canfod troseddau neu erlyn troseddwyr, neu asesu/talu trethi

Weithiau efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth nad yw’n eich enwi yn unigol.  Gellir defnyddio’r math hwn o wybodaeth er mwyn cynllunio gwasanaethau a dangos os ydym yn bwrw targedau.

Eich Hawliau

Fel testun data, mae gennych lawer o hawliau yn gysylltiedig â’ch data personol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hawl i gael mynediad 
 • Hawl i gywiro
 • Hawl i ddileu 
 • Hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl 
 • Hawl i symud data
 • Hawl i gyfyngu ar brosesu
 • Hawl i wrthwynebu
 • Hawliau yn ymwneud â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio



Tynnu Cydsyniad yn ôl

Os ydym yn dibynnu ar gydsyniad i brosesu’ch data, gallwch wneud cais i dynnu cydsyniad yn ôl neu i gyfyngu ar rai elfennau o’r gwaith prosesu. Gallwch wneud hyn drwy hysbysu’r Swyddog Diogeli Data’n ysgrifenedig.

Nid yw’r Cyngor yn dibynnu ar gydsyniad yn y rhan fwyaf o achosion am fod rhwymedigaeth gyfreithiol arno i berfformio rhai tasgau penodol. Er enghraifft, mae prosesu a gwneud penderfyniadau ynghylch talu cyflog a phensiynau yn seiliedig ar ofynion cyfreithiol, nid ar gydsyniad.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am ragor o wybodaeth:

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
© 2022 Cyngor Caerdydd