Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Rhannu Data Staff Cyngor Caerdydd

​Mae Cyngor Caerdydd angen eich data personol i gyflawni tasgau penodol sy’n ymwneud â holl weithwyr Cyngor Caerdydd, yn unol â'n Rhwymedigaethau Cyfreithiol a'n Buddiannau Cyfreithlon.

Mae’r hysbysiad hwn wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut y byddwn yn ei ddefnyddio, eich hawliau mewn perthynas â’ch data a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.

Pa ddata personol sydd gennym a sut rydym yn cael gafael arno 

Yn ystod eich cyflogaeth gyda Chyngor Caerdydd, rydym yn casglu amrywiaeth o wybodaeth gennych:

 • Eich enw, eich cyfeiriad a’ch dyddiad geni
 • Gwybodaeth am eich perthynas agosaf fel enw a manylion cyswllt
 • Hanes cyflogaeth ac addysg a gwybodaeth sy'n gysylltiedig â pherfformiad 
 • Rhif yswiriant gwladol a manylion cyfrif banc
 • Eich cenedligrwydd a tharddiad ethnig
 • Dewis iaith 
 • Credoau crefyddol, statws priodasol a chyfeiriadedd rhywiol
 • Anabledd corfforol neu feddyliol ac iechyd unigol 
 • Manylion euogfarnau, cyhuddiadau, maddeuant, y  Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 • Eich anghenion a’ch amgylchiadau personol

Sut y byddwn yn defnyddio eich data personol 

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i:

 • Reoli ein proses recriwtio a dethol 
 • Gweinyddu cyllid (e.e. cyflog, pensiwn a buddion staff eraill) 
 • Cadw cofnodion rheoli, hyfforddi a datblygu perfformiad.
 • Darparu cyfleusterau fel gwasanaethau TG a darpariaethau parcio ceir  
 • Sicrhau diogelwch gweithwyr 
 • Cadw cofnodion staff a chyswllt gyda gweithwyr blaenorol

Bydd Cyngor Caerdydd yn prosesu categorïau data personol arbennig (a restrir uchod) er mwyn:

 • Monitro deddfwriaeth cyfle cyfartal a chydymffurfio â'n rhwymedigaethau
 • Darparu gwasanaethau lles a chymorth drwy’r gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol 
 • Rheoli amgylchedd diogel, gan sicrhau ffitrwydd i weithio 
 • Rheoli prosesau Adnoddau Dynol fel gweinyddu cynlluniau tâl salwch ac absenoldeb salwch 
 • Rheoli absenoldeb
 • Gweinyddu absenoldeb mamolaeth a chynlluniau cyflog cysylltiedig eraill

Am faint rydym yn cadw eich data personol

Dan ddeddfau diogelu data, dim ond am y cyfnod y bydd ei angen i gwblhau'r dibenion y casglwyd ef yn y lle cyntaf y byddwn yn cadw'ch data personol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gofrestr gadw’r Cyngor​.

Rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i gadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddiogel, felly cedwir eich cofnodion yn hollol gyfrinachol.  
Byddwn ond yn rhannu eich gwybodaeth at y dibenion a nodir isod:

 • at ddibenion cyfreithiol pan wneir Gorchymyn Llys
 • os oes perygl o niwed neu gamdriniaeth i chi neu bobl eraill
 • i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol fel Awdurdod Lleol
 • pan na fyddwch yn gallu rhoi caniatâd ar unrhyw adeg, er enghraifft oherwydd cyflwr iechyd corfforol neu feddyliol
 • i helpu’r awdurdodau gydag atal/canfod troseddau neu erlyn troseddwyr, neu asesu/talu trethi

Weithiau efallai y byddwn yn rhannu gwybodaeth nad yw’n eich enwi yn unigol.  Gellir defnyddio’r math hwn o wybodaeth er mwyn cynllunio gwasanaethau a dangos os ydym yn bwrw targedau.

Eich Hawliau

Fel testun data, mae gennych lawer o hawliau yn gysylltiedig â’ch data personol. Mae hyn yn cynnwys:

 • Hawl i gael mynediad 
 • Hawl i gywiro
 • Hawl i ddileu 
 • Hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl 
 • Hawl i symud data
 • Hawl i gyfyngu ar brosesu
 • Hawl i wrthwynebu
 • Hawliau yn ymwneud â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilioTynnu Cydsyniad yn ôl

Mae gennych hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl ar gyfer prosesu ar unrhyw adeg drwy hysbysu’r Swyddog Diogelu Data yn ysgrifenedig.  Serch hynny, os nad ydych chi’n rhoi cydsyniad, neu os byddwch chi’n ei dynnu’n ôl maes o law, efallai na fydd yr Awdurdod Gweinyddu’n gallu prosesu’r wybodaeth berthnasol er mwyn gwneud penderfyniadau ar ei sail, gan gynnwys penderfyniadau ynghylch talu eich budd-daliadau.

Os oes angen i ni gael eich cydsyniad i brosesu eich data, gallwch wneud cais i dynnu eich cydsyniad yn ôl neu i gyfyngu/gwrthwynebu rhai elfennau o’r prosesu. Nid oes angen cydsyniad ar y cyngor yn rhan fwyaf yr achosion gan fod gofynion cyfreithiol iddo gyflawni tasgau penodol. Er enghraifft, prosesu ceisiadau cynllunio, casglu taliadau’r dreth gyngor a thasgau gwaith cymdeithasol sy’n seiliedig ar ofynion cyfreithiol, nid ar gydsyniad.

Pan fyddwn yn dibynnu ar eich cydsyniad fel sail gyfreithiol i ni brosesu eich data personol, mae gennych yr hawl i dynnu eich cydsyniad yn ôl a gofyn i’ch data gael ei ddileu.  Fel yr eglurwyd uchod nid ydym yn dibynnu ar eich cydsyniad mewn llawer o achosion.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am ragor o wybodaeth:

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd             
CF104UW


Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at Hysbysiad Preifatrwydd Llawn y cyngor.​


​​