Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
​​​​
A-Y o Wasanaethau:

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Ymwadiad

 

Ymwadiad

 

Datganiad preifatrwydd
Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi creu’r datganiad preifatrwydd canlynol er mwyn dangos ein hymrwymiad cryf at breifatrwydd. Mae’r canlynol yn datgan yr arferion casglu a dosbarthu gwybodaeth ar gyfer y wefan hon.

Nid yw’r datganiad hwn yn cwmpasu dolenni ar y safle hwn i wefannau eraill

Y wybodaeth a gasglwn
Nid yw Cyngor Dinas Caerdydd yn cadw nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy’n pori’r wefan, ac eithrio pan fo’r porwyr yn dewis o’u gwirfodd i rannu data personol gyda ni drwy e-bost neu ar ffurflenni ar-lein i holi neu wneud cais am ein gwasanaethau.  Caiff gwybodaeth a nodir ar y ffurflenni ei defnyddio at y diben y cafodd ei chasglu. Caiff Hysbysiadau Prosesu Teg eu cynnwys ar y ffurflenni perthnasol i roi cyngor i chi ar sut y gellid defnyddio / storio eich gwybodaeth.

Beth ydyn ni’n ei wneud gyda gwybodaeth bersonol?
Pan fyddwch yn dewis cwblhau unrhyw ffurflenni ar-lein, caiff y wybodaeth bersonol a roddwch ei defnyddio, gan Gyngor Dinas Caerdydd neu ddarparwr gwasanaeth trydydd parti sydd wedi’i gontractio i ni, i ddarparu’r gwasanaeth(au) y gofynnoch amdanynt. Bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn diogelu eich gwybodaeth a chaiff y wybodaeth honno ond ei datgelu yn unol â’n cofrestriad dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd yn rhaid i ddarparwyr gwasanaeth trydydd parti sydd wedi’u contractio i’r Cyngor weithio’n unol â’r un safonau. Caiff y wybodaeth a nodir ar y ffurflenni ei defnyddio at y diben y cafodd ei chasglu oni nodir yn wahanol ar yr Hysbysiadau Prosesu Teg sydd wedi’u nodi ar y ffurflenni.  


Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ymrwymedig i gydymffurfio â Deddf Diogelu Data 1998, yn ogystal â hawliau pobl i gyfrinachedd a pharch i breifatrwydd. Yn unol ag Egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998, caiff eich gwybodaeth ei chadw’n ddiogel, a bydd ond ar gael i staff y mae hawl ganddynt i'w gweld. Byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i gadw gwybodaeth amdanoch chi’n gywir a chyfredol. Pan na fydd angen i ni gadw eich gwybodaeth mwyach, byddwn yn cael gwared arni’n ddiogel. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data, Ystafell 108, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW yn ysgrifenedig, neu drwy e-bostio foi@caerdydd.gov.uk
 

Gwybodaeth i wella ein gwefan
Yr unig wybodaeth a gesglir ac a gedwir gan Gyngor Dinas Caerdydd yw’r canlynol, a adnabyddir yn awtomatig: y dyddiad ac amser, y cyfeiriad IP, math y porwr a’r system weithredu, URL y dudalen gyfeirio, yr eitem y gofynnir amdani, a chyflawnrwydd y cais. Mae ymwelwyr â’n gwefan yn parhau’n ddienw oherwydd nid yw’r data a gesglir yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth bersonol. Mae’r wybodaeth ond yn ein galluogi i ddiagnosio problemau gyda’n gweinyddwr ac asesu poblogrwydd y tudalennau ar y wefan, fel y gallwn wella ein safle yn barhaus.

Rhoi gwybod am newidiadau
Wrth i Gyngor Dinas Caerdydd greu gwasanaethau newydd, mae’n bosibl y bydd hyn yn arwain at angen i addasu'r datganiad preifatrwydd hwn. Os caiff ein polisi preifatrwydd ei newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol, bydd yn cael ei bostio ar y wefan hon.

© 2017 Cyngor Caerdydd  
English