Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud cwyn am Gynghorydd

​​Mae'r holl gynghorwyr yng Nghyngor Caerdydd yn atebol i God Ymddygiad Aelodau.   

Os ydych chi'n credu bod Cynghorydd wedi torri'r Cod hwn, gallwch gyflwyno cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
1 Ffordd yr Hen Gae  
Pencoed  
CF35 5LJ  

Ffôn: 0300 790 0203

Gwneud cwyn​

Mae gwefan yr Ombwdsmon yn esbonio’r safonau ymddygiad a ddisgwylir yn ôl y Cod a sut mae’r Ombwdsmon yn penderfynu p’un a ddylid ymchwilio i gŵyn ai peidio.   Bydd yr Ombwdsmon fel arfer ond yn ymchwilio pan fo tystiolaeth bod Cynghorydd wedi cyflawni tramgwydd difrifol.​

Protocol Datrys Lleol


Mae'r Cyngor hefyd wedi mabwysiadu Protocol Datrysiad Lleol, yn unol ag argymhellion yr Ombwdsmon, i ymdrin â chwynion cymharol 'isel' a wnaed gan Aelod neu Swyddog arall o Gyngor Caerdydd.  

Fel arfer bydd y cwynion hyn yn ymwneud â methiannau honedig i ddangos parch tuag at eraill ac ystyriaeth ohonynt fel sy'n ofynnol gan baragraff 4 (b) o God Ymddygiad yr Aelodau.

Gallai cwynion lefel isel a wneir gan Aelodau'r cyhoedd am achos honedig o dorri'r cod ymddygiad gan gynghorydd gael eu trin hefyd dan y protocol datrysiad lleol os bydd y swyddog monitro yn cytuno bod hyn yn briodol. 

Os ydych yn ansicr a yw mater yr ydych yn dymuno cwyno amdano yn 'lefel isel' neu o fewn cylch gwaith y Protocol Datrys Lleol, efallai y byddwch am gysylltu â'r Swyddog Monitro (a all ymgynghori â swyddfa'r Ombwdsmon).  

Gallwch gysylltu â’r Swyddog Monitro drwy e-bostio: swyddognonitro@caerdydd.gov.uk​

© 2022 Cyngor Caerdydd