Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Uwchgynllun Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd a'r Bwriad i Adleoli Felodrom Caerdydd

​​​Mae’r dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn wedi pasio ac mae’r ymgynghoriad bellach wedi cau.


Mae'r Cyngor yn datblygu ei gynlluniau i ddatblygu'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol gan ddechrau gyda'r bwriad o ddarparu canolbwynt beicio canolog o gyfleusterau chwaraeon modern, addas i'r diben, cyflenwol, gan gynnwys felodrom newydd, trac beiciau oddi ar y ffordd a chylched ffordd gaeedig.

Mae'r cynigion hyn yn rhan annatod o ymrwymiad y Cyngor i ddarparu cyfleuster o'r radd flaenaf ar gyfer rhagoriaeth mewn chwaraeon a chyrchfan hamdden gynaliadwy, hygyrch a chynhwysol i bawb ei mwynhau. 

Bydd y ganolfan feicio a'r Felodrom newydd arfaethedig yn cymryd lle'r felodrom presennol yng Nghanolfan Hamdden Maendy ac yn galluogi datblygiad mawr ei angen ysgol uwchradd Cathays, er mwyn cydymffurfio â Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.​

Gweler y uwchgynllun Estynedig Pentref Chwaraeon Rhyngwladol drafft ​(3.3MB JPG)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddSylwer, mae hyn yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet ac nid oes ganddo statws ffurfiol.
Gweler y cynlluniau arfaethedig ar gyfer y felodrom newydd.​ (7.9MB PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​.

​Gweler delwedd o gynlluniau arfaethedig yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (2.3MB JPG)​. ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​


Mae'r bwriad i ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays, sydd wedi'i gymeradwyo gan y Cabinet yn dilyn proses ymgynghori gyhoeddus o dan God Trefniadaeth Ysgolion Cymru, yn dibynnu ar adleoli Felodrom Maendy i safle arall; ac mae'n cynnwys darpariaeth ariannol tuag at gostau'r adleoli.

Mae hyn yn gyfle unigryw i'r Gymuned Feicio a'r Pentref Chwaraeon, lle mae buddsoddiad yn cael ei sicrhau ar gyfer y Felodrom, gan alluogi datblygu achos busnes hyfyw ar gyfer darparu cyfleuster cynaliadwy modern, addas i'r diben ar gyfer y ddinas a gwireddu manteision ehangach yr adfywio.
Ym mis Mawrth 2021, cymeradwyodd y Cabinet mewn egwyddor y cynlluniau ar gyfer Felodrom newydd yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, yn amodol ar baratoi achos busnes manwl. Nodwyd y byddai'r Felodrom newydd arfaethedig yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yn disodli'r hen Felodrom ym Maendy, heb golli unrhyw gyfleusterau beicio. 

Ers hynny, mae'r Cyngor, gan weithio gyda thîm arbenigol a rhanddeiliaid allweddol, wedi datblygu'r dyluniadau a'r cynlluniau ar gyfer y cyfleuster newydd arfaethedig ac wedi datblygu achos busnes manwl, a fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn gynnar yn 2022.
​​
Yn seiliedig ar y gwaith a'r trafodaethau a gynhaliwyd hyd yma, mae'r Cyngor o'r farn bod manteision sylweddol i'r bwriad i adleoli'r Felodrom, yn arbennig: ​


  • Hwyluso'r gwaith o ddarparu cyfleuster chwaraeon newydd, modern gyda'i ganolfan a'i bafiliwn perfformio pwrpasol ei hun. ​
  • ​Yn cynnig cyfle i gael cyllid i sicrhau bod y felodrom newydd yn cydymffurfio â manylebau modern.
  • Yn galluogi datblygiad mawr ei angen Ysgol Uwchradd Cathays i gydymffurfio â Gofynion Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif
  • Yn helpu i gyflwyno'r gwaith o dynnu at ei gilydd cyfleusterau chwaraeon cyflenwol, gan agor cyfleoedd ar gyfer darpariaeth chwaraeon ar bob lefel ar draws disgyblaethau beicio a gweithgareddau chwaraeon eraill.​
  • Yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad a gwelliant ar draws chwaraeon ym mhob lefel o ddarpariaeth, gan sicrhau'r hygyrchedd gorau posibl i'r gymuned ehangach. ​
  • Gan gyflwyno'r uwchgynllun, mae'n rhoi cyfle i greu model gweithredu sy'n rhoi ymreolaeth i'r chwaraeon i gadw ei ddilysrwydd ym mhob un o'r cyfleusterau.​

Ar ddechrau 2022, bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried yr Uwchgynllun estynedig ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.   Ar yr un pryd, bydd y Cabinet yn ystyried y bwriad i adleoli Felodrom Caerdydd, gyda'r achos busnes llawn dros ddarparu'r felodrom newydd arfaethedig a'r trac beiciau oddi ar y ffordd; a'r achos busnes amlinellol ar gyfer y Cylched Ffordd Gaeedig. 
 

Mae'r Cyngor yn gwahodd y cyhoedd i ymateb i holiadur arolwg i roi eich barn i ni ar y cynigion.

​Bydd yr holl safbwyntiau a gyflwynir cyn y dyddiad cau yn cael eu hystyried a'u defnyddio'n ofalus i lywio penderfyniadau'r Cyngor ar y ffordd ymlaen.​

Pentraf Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

​​​