Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriadau Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori'n rheolaidd â phobl leol ar ​amrywiaeth o bolisïau, cynlluniau a chynigion sy'n effeithio ar y gymuned leol.  ​

Ymgynghoriadau cyfredol - Dweud eich dweud   
  
  
Disgrifiad
  
  
Arolwg Dysgu OedolionArolwg Dysgu OedolionAddysg a Dysgu
Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar y newidiadau sy’n cael eu cynnig i’r ffordd y caiff Dysgu Oedolion ei
gyflwyno yn eich cymuned. Bydd eich barn yn ein helpu i gynllunio dyfodol y gwasanaeth yn eich dinas. Rydym am
wybod eich barn am ein cynnig i ail-lunio ein rhaglenni a ariennir gan grantiau yn ogystal â’r hyn yr hoffech ei gael
yn ein dosbarthiadau hamdden sydd â ffioedd amdanynt.
23/08/202126/09/2021
Dweud eich dweud ar gynlluniau i ddatblygu Glanfa'r IweryddGlanfa'r Iwerydd, Butetown, Ymgynghoriad CaerdyddDatblygu Cymunedol
Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu un o gyrchfannau ymwelwyr dinas gorau’r Deyrnas Gyfunol yng Nglanfa'r Iwerydd, Butetown, Caerdydd, lle i fyw, gweithio, chwarae, ymlacio a chael hwyl yno. Y nod yw cysylltu Bae Caerdydd â'r ddinas yn well a thyfu'r economi drwy wneud gwell defnydd o'r tir ac mae angen eich help arnom i lunio'r datblygiad. 

Mae'r uwchgynllun yn cynnig creu sgwâr cyhoeddus newydd, arena newydd, maes parcio aml-lawr ac ailddatblygu Canolfan Red Dragon i greu canolfan fanwerthu a hamdden, swyddfeydd newydd, dau westy newydd a 1,100 o gartrefi newydd. Caiff hyn ei gefnogi gan gysylltiadau trafnidiaeth estynedig i'r Ddinas a Llaneirwg a chanolfan drafnidiaeth newydd yn y Bae.

Hoffem gael eich barn ar y cynigion hyn
07/06/202126/07/2021
Cerdded a beicio yng Nghaerdydd - Dweud eich DweudYmgynghoriad Map Rhwydwaith Teithio LlesolTraffig a thrafnidiaeth
Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar hyn o bryd ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl) drafft, sy'n nodi llwybrau presennol ac arfaethedig ar gyfer cerdded a beicio o fewn ardal Cyngor Caerdydd.
12/08/202131/10/2021
Panel Dinasyddion CaerdyddGwnewch gais ar-lein i fod yn aelod o Banel Dinasyddion CaerdyddGwasanaethau'r cyngor
Mae’r Panel Dinasyddion yn cynnwys preswylwyr lleol o ardaloedd ledled Caerdydd sydd wedi cytuno i roi eu barn ar nifer o bynciau ymgynghori drwy gydol y flwyddyn. Bydd aelodau’r panel yn rhannu eu barn trwy lenwi arolygon ac, o bryd i’w gilydd, trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch arall megis grwpiau ffocws, gweithdai neu fforymau.
06/10/201701/08/2021

​​

Ymgynghoriadau i ddod

I ddwed eich dweud ar materion sydd yn effeithio ar breswylwyr Caerdydd gallwch hefyd ymuno a Phanel Dinasyddion Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Ymgynghoriadau parhausYmgynghoriadau Trafnidiaeth​​​​​​​​