Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Caeau Chwarae Neuadd Llanrhymni

​​Rheoliadau Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015
​​Hysbysiad o Waredu Arfaethedig Tir cyfagos i Heol Ball ac o flaen Neuadd Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Caerdydd yn bwriadu gwaredu tir sy'n cynnwys rhan o gaeau chwarae gerllaw Heol Ball ac o flaen Neuadd Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd, y mae'r Cyngor o'r farn nad oes ei angen bellach.

Mae manylion y gwarediad arfaethedig ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd yn y polydwnelau yn Neuadd Llanrhymni, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4JJ yn ystod oriau swyddfa arferol am gyfnod o chwe wythnos o 6 Ionawr 2021.

Gellir cyflwyno sylwadau sy'n ymwneud â'r gwarediad arfaethedig yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at Mr Giles Parker, Rheolwr Ystadau Strategol, Cyngor Caerdydd, Y Cwrt, Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW neu drwy e-bost at GwybodaethEiddo@caerdydd.gov.uk i gyrraedd man pellaf erbyn 4.30pm ar 19 Chwefror 2021.

Dyddiad yr Hysbysiad 6 Ionwr 2021
Giles Parker, Rheolwr Ystadau Strategol, Cynor Caerdydd, Y Cwrt, Caerdydd, CF10 4AW

1.1 Mae Cyngor Sir Caerdydd yn cynnig gwaredu tir sy'n cynnwys caeau chwarae ger Neuadd Llanrhymni a Ball Road, Llanrhymni.

1.2 Pan fo Cyngor yn bwriadu gwaredu tir sy'n cynnwys cae chwarae neu ran o gae chwarae, rhaid iddo roi sylw i Fesur Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010 a chydymffurfio â'r weithdrefn a nodir yn Rheoliadau Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015.  Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor gynnal proses o ymgynghori â'r cyhoedd ac ystyried unrhyw ymatebion cyn gwneud penderfyniad i waredu.

1.3 Prif ddiben y Mesur a'r Rheoliadau cysylltiedig yw: 

 • Ei gwneud yn ofynnol i Awdurdod Lleol gyhoeddi gwybodaeth am effaith y bwriad i waredu cae chwarae ar iechyd a lles y gymuned, drwy gyfeirio at nifer o strategaethau, cynlluniau ac asesiadau allweddol ar gyfer yr ardal lle mae'r maes chwarae; a
 • Chryfhau'r trefniadau ar gyfer ymgynghori â'r gymuned, defnyddwyr y caeau chwarae a chyrff cenedlaethol perthnasol, cyn i Awdurdod Lleol wneud penderfyniad terfynol i fwrw ymlaen â gwaredu arfaethedig.

1.4 Mae'r rheoliadau'n ei gwneud yn ofynnol i fanylion y gwaredu arfaethedig fod ar gael i'w harchwilio a'u hanfon at ymgyngoreion penodedig neu bersonau eraill sydd â buddiant yn y gwaredu posibl.

1.5 Os yw ymgyngoreion am ymateb yn effeithiol, mae'r rheoliadau'n ei gwneud yn ofynnol darparu digon o wybodaeth er mwyn gallu deall yn dda'r rhesymeg sylfaenol dros y gwaredu arfaethedig a'r bwriad o ran defnyddio’r safle yn y dyfodol. Rhaid i fanylion y gwaredu arfaethedig o leiaf gynnwys gwybodaeth am yr effaith y byddai gwaredu arfaethedig o gae chwarae yn ei chael ar unrhyw strategaethau, cynlluniau neu asesiadau perthnasol ar gyfer yr ardal.

1.6 Dylai'r asesiad ystyried sut y byddai'r gwaredu arfaethedig yn effeithio ar gyflawni'r canlyniadau a geir yn y strategaethau, y cynlluniau a'r asesiadau hyn ar gyfer yr ardal.

1.7 Mae'r datganiad hwn yn cynrychioli 'rhesymeg' sylfaenol y Cyngor dros y gwaredu arfaethedig ac yn cyfeirio at yr effaith y byddai'r gwaredu yn ei chael ar gyflawni canlyniadau'r strategaethau, y cynlluniau a'r asesiadau allweddol canlynol ar gyfer yr ardal:-

 • Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd a Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni
 • Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd mabwysiedig
 • Asesiad Mannau Agored 2020
 • Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae, a 
 • Chynllun Iechyd a Lles Caerdydd

2.1 Y rhesymeg sylfaenol dros waredu'r caeau chwarae gerllaw Neuadd Llanrhymni yw datblygu'r safle ar gyfer hyd at 90 o anheddau marchnad agored newydd a defnyddio'r derbyniad cyfalaf dilynol i gyfrannu tuag at gostau ffordd gyswllt a phont newydd arfaethedig sy'n cysylltu ward Llanrhymni â'r A48 ochr yn ochr â safle Parcio a Theithio Pentwyn, ac i wella cyfleusterau chwaraeon lleol mewn Canolfan Chwaraeon Awyr Agored newydd arfaethedig oddi ar Mendip Road, Llanrhymni.

Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd a Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni

2.2 Cymeradwyodd Cabinet Caerdydd Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd ym mis Hydref 2019.  Mae'r Strategaeth yn nodi gwelliannau trafnidiaeth fel sbardun allweddol i ddatgloi mynediad at gyfleoedd cyflogaeth i gymunedau lleol yn nwyrain Caerdydd. 

2.3 Mae'r Strategaeth yn cydnabod bod canlyniadau economaidd yn nwyrain y ddinas, gan gynnwys yn ward Llanrhymni, ar ei hôl hi o'i chymharu â gweddill Caerdydd.  Mae cyfraddau diweithdra yma yn sylweddol uwch, gyda ward Llanrhymni yn dioddef o'r gyfradd ddiweithdra uchaf yng Nghaerdydd - 50% yn uwch na chyfartaledd y ddinas.  Mae Dwyrain Caerdydd a Llanrhymni hefyd yn dioddef o lefelau uchel eraill o amddifadedd, fel y'u mesurir gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru – sy'n dod o fewn y 10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

2.4 Cydnabyddir bod Llanrhymni o dan anfantais sylweddol oherwydd cysylltedd ffyrdd gwael, sy’n cyfyngu'n arbennig ar yr adegau prysur, gyda holl draffig y cymudwyr yn cael ei sianelu drwy Heol Casnewydd.  Er bod Llanrhymni wedi'i leoli ochr yn ochr â'r A48, ni all cymunedau gael mynediad i'r llwybr prifwythiennol allweddol hwn - er bod cyffordd bwrpasol (sydd ar hyn o bryd yn gwasanaethu Pentwyn i'r gogledd yn unig). Mae Llanrhymni hefyd yn cael ei wahanu oddi wrth brif gyfleuster Parcio a Theithio'r Ddinas ger yr un gyffordd ar yr A48.  At hynny, nid oes gan yr ardal fynediad at wasanaethau rheilffordd a gall teithiau i ganol y ddinas gymryd hyd at 1 awr ar adegau prysur.

2.5 O fewn cyd-destun amcan Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd o wella cysylltedd yn nwyrain y ddinas, ac yn arbennig, cysylltedd ffyrdd yn Llanrhymni, cymeradwyodd y Cabinet Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni ym mis Rhagfyr 2019.  Mae'r Strategaeth hon yn cynnig gwaredu 3 llain o dir sy'n eiddo i'r Cyngor i ariannu gwelliannau trafnidiaeth newydd, ac un ohonynt yw'r llain tua 3 erw gerllaw Ball Road o flaen Neuadd Llanrhymni, a ddefnyddir ar hyn o bryd fel cae chwarae gan Glwb Rygbi Llanrhymni. Cynigir gwaredu'r safle hwn i ddarparu hyd at 90 o unedau preswyl marchnad agored newydd.  Mae'r safle hwn yn destun yr ymgynghoriad a'r asesiad hwn, yn unol â'r rheoliadau sy'n ymwneud â Mesur Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015. 

2.6 Mewn cysylltiad â gweithredu Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni, cymeradwywyd adroddiad pellach gan y Cabinet ym mis Tachwedd 2020 a roddodd awdurdod i ddechrau'r ymgynghoriad statudol gofynnol i waredu'r safle ac i neilltuo'r dderbynneb cyfalaf gweddilliol (yn ychwanegol at gostau darparu'r ffordd gyswllt a phont newydd) tuag at gyflawni'r Ganolfan Chwaraeon Awyr Agored newydd oddi ar Mendip Road (yn ogystal â chyllido mentrau cymunedol eraill). Mae'r cynnig hwn yn cynnwys adleoli Clwb Rygbi Llanrhymni ac adeiladu tŷ clwb / ystafelloedd newid newydd yn y cyfleuster chwaraeon newydd hwn.

2.7 Fel rhan o Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni cynhyrchwyd Uwchgynllun anffurfiol sy'n dangos y cysyniad o ddatblygiad sy'n ymwneud â 3 safle a glustnodwyd ar gyfer datblygiadau a gwaredu posibl.  Mae'r Uwchgynllun yn nodi'r ffordd gyswllt a'r bont newydd, y datblygiad preswyl posibl ar dir gerllaw Neuadd Llanrhymni a lleoliad y caeau chwarae newydd yn y Ganolfan Chwaraeon Awyr Agored newydd oddi ar Mendip Road.
Mae'r Uwchgynllun Darluniadol wedi'i atodi yn Atodiad 2 y ddogfen hon.

3.1 Byddai'r gwaredu arfaethedig yn arwain at golli ardal bresennol sy’n lle agored ymarferol. O'r herwydd, byddai angen asesu ei golled bosibl yn erbyn Polisi C4 y CDLl, sy'n ymwneud â diogelu mannau agored sy'n bodoli eisoes.

Mae Polisi C4 y CDLl yn datgan:
Na chaiff datblygiad ei ganiatáu ar fannau agored oni bai:

 1. Na fyddai'n achosi nac yn gwaethygu diffyg gofod agored yn unol â'r astudiaeth o fannau agored mwyaf diweddar;
 2. Nad oes gwerth ymarferol nac amwynder sylweddol i'r man agored;
 3. Nad yw'r man agored o ansawdd sylweddol; neu
 4. Mae'r datblygwr yn gwneud darpariaeth ddigolledu foddhaol; ac ym mhob achos
 5. Nid oes unrhyw bwysigrwydd na phwysigrwydd cadwraeth hanesyddol i'r man agored.


3.3 Yng nghyd-destun Polisi C4, ac wrth asesu unrhyw gynnig sy'n cynnwys colli mannau agored, mae'r CDLl yn nodi yr ystyrir hefyd p’un ai yw'r gofod yn darparu gweithred ymarferol leol yn unig – neu a oes iddo werth mwy strategol. Rhoddir sylw hefyd i 'ansawdd' y man agored, o ran ffactorau fel hygyrchedd, bioamrywiaeth, cyfleusterau ar y safle, rheoli a chynnal a chadw, ei gyfraniad at hamdden a'i bwysigrwydd strategol.

3.4 Hefyd yng nghyd-destun Polisi C4, lle mae datblygiad yn golygu colli mannau agored a fyddai'n 'gwaethygu' diffyg o ran darparu mannau agored ymarferol, yna gallai darpariaeth ddigolledu ar gyfer mannau agored, neu ddarpariaeth amgen o fudd cymunedol cyfatebol, fod yn dderbyniol.

3.5 Yn hyn o beth, mae'r CDLl yn nodi y bydd priodoldeb y ddarpariaeth ddigolledu yn cael ei ystyried mewn cysylltiad â phwysigrwydd colli'r adnodd ac anghenion yr ardal leol.  Dylai unrhyw ddarpariaeth newydd gyfrannu at anghenion a dyheadau'r gymuned a bod yn gysylltiedig â'r safle gwreiddiol, gan wasanaethu'r boblogaeth y mae'r golled yn effeithio arni.

3.6 Mae canllawiau manwl ychwanegol, ar ffurf Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn llywio Polisi C4 y CDLl; darperir hyn yn y CCA Seilwaith Gwyrdd mabwysiedig yng Nghaerdydd, Nodyn Cyfarwyddyd Technegol Diogelu a Darparu Mannau Agored a'r CCA Rhwymedigaethau Cynllunio.  Mae'r CCA Rhwymedigaethau Cynllunio yn nodi, lle mae cynnig datblygu yn golygu colli mannau agored ymarferol, y bydd y golled yn cael ei lliniaru gan ddarpariaeth mewn da a/neu gyfraniad ariannol tuag at ddarparu mannau agored / cyfleusterau cyfnewid digolledu.

3.7 Yng nghyd-destun cyngor polisi cynllunio cenedlaethol, mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10, ym mharagraff 4.54 hefyd yn nodi:-
Dylai pob maes chwarae, boed yn eiddo i sefydliadau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol, gael ei ddiogelu rhag datblygiad ac eithrio:

 • Os mai’r ffordd orau o gadw a gwella cyfleusterau yw drwy ailddatblygu rhan fach o'r safle;
 • Os oes darpariaeth amgen o fudd cymunedol cyfatebol ar gael yn lleol, gan osgoi colli darpariaeth dros dro; neu
 • Os oes gormodedd o ddarpariaeth o'r fath yn yr ardal.


3.8 Ategir Polisi Cynllunio Cymru gan ganllawiau cenedlaethol a gynhwysir yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN 16), sy'n rhoi arweiniad ar rôl cynllunio wrth ddarparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden a mannau agored anffurfiol.  Mae TAN 16 yn cydnabod gwerth caeau chwarae a mannau agored, gan ddweud na ddylid ond ystyried eu defnyddio at ddiben datblygiad arall lle y gellir dangos yn glir nad oes diffyg a bydd angen cyfiawnhau colli caeau chwarae mewn perthynas â pholisïau CDLl a chanfyddiadau Asesiadau Mannau Agored lleol.

3.9 Mae TAN 16 yn cydnabod y gellir sicrhau bod darpariaeth amgen gyfatebol ar gael mewn rhai amgylchiadau er mwyn darparu ar gyfer anghenion ardal ac y dylid ystyried agosrwydd a natur unrhyw gyfleuster newydd – yn enwedig lle mae'r golled yn effeithio ar gymunedau difreintiedig.

3.10 Nodir y safle gwaredu arfaethedig fel 'man agored ymarferol' yn ward Llanrhymni. Mae’n cynnwys (yn rhannol) cae chwarae ffurfiol ac ardal o hamdden anffurfiol yn ôl Archwiliad Mannau Agored 2020, a gynhaliwyd gan yr Adran Gynllunio Strategol fel rhan o Asesiad Mannau Agored Cyngor Caerdydd.

3.11 Safon Mannau Agored Caerdydd yw 2.43 hectar fesul 1000 o'r boblogaeth. O hynny, y safon ar gyfer gofod awyr agored sy'n addas ar gyfer chwaraeon ffurfiol yw 1.2 hectar fesul 1000 o'r boblogaeth.

3.12 O'i osod yn erbyn y safonau hyn, mae Archwiliad Asesu Mannau Agored 2020 ar gyfer ward Llanrhymni yn nodi 34.84 hectar o fannau agored hamdden (mae hyn yn cynnwys caeau chwarae ffurfiol, anffurfiol a meysydd chwarae plant ar hyn o bryd, ond nid yw'n cynnwys tir hamdden ffurfiol sy'n gysylltiedig ag ysgolion). Mae'r man agored hwn yn cymharu â gofyniad o 28.02 hectar, gan ddangos gwarged cyffredinol o ddarpariaeth yn Llanrhymni o 6.82 hectar.

3.13 Fel is-set o'r asesiad cyffredinol hwn, nodir bod 16.84 hectar o fannau agored yn Llanrhymni yn dir hamdden ffurfiol sy'n addas ar gyfer chwaraeon awyr agored, tra mae’r gofyniad sy'n seiliedig ar boblogaeth y ward ar gyfer hamdden ffurfiol yn 13.84 hectar.  Felly mae 3.00 hectar o dir hamdden ffurfiol dros ben.  Fodd bynnag, byddai hyn yn gostwng i tua 1.8 hectar pe bai'r safle gwaredu posibl yn cael ei ddatblygu at ddibenion preswyl.

3.14 Er na fyddai'r gwaredu arfaethedig yn gwaethygu diffyg mannau agored presennol yn ward Llanrhymni, byddai colli'r safle 3 erw (1.214 hectar) yn cael ei ddigolledu gan ddarpariaeth tua 12 erw (5 hectar) o gyfleusterau chwaraeon awyr agored ffurfiol ychwanegol yn y Ganolfan Chwaraeon Awyr Agored newydd arfaethedig ym Mendip Road ac yn cynyddu'r lle agored cyffredinol ar gyfer y ward. Yn ogystal, byddai'r cyfleusterau newydd lai na 600 metr o safle'r cae chwarae gwreiddiol.

3.15 Felly, mae'r cynnig hwn yn debygol o fodloni gofynion Polisi C4 y CDLl a bod yn gyson â'r cyngor a geir o fewn CCA Caerdydd, drwy ddarparu cyfleusterau chwaraeon modern newydd a gwell priodol, yn unol â dyheadau'r gymuned leol a gwasanaethu'n uniongyrchol y boblogaeth a defnyddwyr cyfleusterau y mae'r golled yn effeithio arnynt.

3.16 Yn ogystal â'r mesurau digolledu hyn sydd i'w darparu oddi ar Mendip Road, bydd Polisi C5 y CDLl a'r CCA Rhwymedigaethau Cynllunio hefyd yn sicrhau y bydd unrhyw ddatblygiad preswyl newydd ar y safle gwaredu yn darparu mannau agored ychwanegol, cyfleusterau hamdden awyr agored a mannau chwarae i blant, a sicrheir drwy'r system gynllunio drwy gytundeb Adran 106.  Bydd y ddarpariaeth hon ar y safle a / neu'n gyfagos â'r safle gwaredu arfaethedig ar dir sydd o flaen Neuadd Llanrhymni.

3.17 O ran derbynioldeb ailddatblygu'r safle at ddibenion preswyl, mae hyn hefyd yn debygol o fod yn dderbyniol yng nghyd-destun Polisi H6 y CDLl, gan fod y safle o fewn ffin anheddiad Caerdydd a gellir dangos nad oes mawr angen cadw'r cae chwarae presennol, o ystyried y cynigion digolledu newydd oddi ar Mendip Road o ran y golled.

3.18 Bydd datblygu'r safle at ddibenion preswyl hefyd yn cyfrannu at fodloni gofynion tai presennol y Cyngor ac yn y dyfodol gan leihau'r angen datblygu safleoedd tir glas eraill ychwanegol yng nghefn gwlad y tu allan i ffiniau aneddiadau Caerdydd. 

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Caerdydd, Strategaeth Dinas sy'n Dda i Blant Caerdydd a'r Cynllun Llesiant

3.19 Mae Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012 yn gosod dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i asesu a sicrhau digon o gyfleoedd chwarae i blant yn eu hardal.  Cyflawnir y ddyletswydd hon drwy'r Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a'r Cynllun Asesu a Gweithredu a gyflawnwyd rhwng 2019 a 2022.

3.20 Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor a Chynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd yn cynnwys yr amcan llesiant 'Mae Caerdydd yn lle gwych i gael eich magu'.  Mae'r cynlluniau'n cydnabod gwerth chwarae plant a phwysigrwydd darparu cyfleoedd chwarae cyfoethog fel ffactor sy'n cyfrannu at les cymunedau'r ddinas.

3.21 Er mwyn cydnabod gwerth chwarae a hawl plant i chwarae mae'r Cyngor a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd hefyd wedi ymrwymo i wneud Caerdydd yn ddinas sy'n dda i blant gyda Strategaeth Dinas sy'n Dda i Blant Caerdydd a gymeradwywyd yn 2018. Nod y strategaeth yw blaenoriaethu plant, pobl ifanc a sefydliadau partner sy'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau mynediad i amgylcheddau awyr agored diogel ar gyfer chwarae ffurfiol ac anffurfiol.

3.22 Yng nghyd-destun y cynlluniau a'r strategaethau hyn nid oes unrhyw effaith andwyol ar gyfleoedd chwarae plant a phobl ifanc o ganlyniad i golli'r safle gwaredu arfaethedig.  Fel y dangoswyd, byddai’r cynnydd mewn gofod chwarae awyr agored hygyrch a mynediad cymunedol ehangach i'r gofod hwn yn y Cyfadeilad Chwaraeon Awyr Agored newydd arfaethedig ym Mendip Road yn gwneud mwy nag iawn am golli’r cae chwarae. Bydd y cyfleusterau newydd yn cynnwys adleoli Clwb Rygbi presennol Llanrhymni, gyda darpariaeth o gyfleusterau newid a chlwb newydd.  Bydd y ganolfan chwaraeon hefyd yn cynnwys cae 3G pob tywydd, a fyddai ar gael i'r gymuned leol ac ar gyfraddau cymunedol.


Mae’r wybodaeth yn y ddogfennau hon wedi’i dylunio i’w hargraffu ac efallai na fydd modd gweld popeth ar-lein.