Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dirprwy Arglwydd Faer


Y Cynghorydd Lyn Hudson
Dirprwy Arglwydd Faer Caerdydd
Blwyddyn y Cyngor 2020 - 21


Manylion Personol


Ganed Lyn yng Nghwm Rhondda ac roedd yn ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Pentre.   Symudodd i Heathwood Road, Caerdydd yn 1968.   Mae'n briod â Peter ac mae ganddynt bump o blant a saith o wyrion.   

Gyrfa


Aeth Lyn i Goleg y Rhondda, lle cyflawnodd gwrs astudiaethau busnes cyn bwrw ati i wneud gwaith ysgrifenyddol yn syth, yn bennaf ar gyfer British Airways.  Mae wedi gweithio i amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys Maes Awyr Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac fel Cynorthwy-ydd Personol/Ysgrifennydd Cyfreithiol gyda’r Eglwys yng Nghymru am tua 10 mlynedd cyn ymddeol.
Mae hefyd wedi bod yn llywodraethwr ysgol ar gyfer Ysgol Gynradd Ton yr Ywen ers 2008, ac wedi gwasanaethu fel Is-gadeirydd y Llywodraethwyr.
Roedd Lyn yn aelod hirsefydlog o Gyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a'r Fro, fel Cadeirydd y pwyllgor lleol, Is-gadeirydd a Chadeirydd Dros Dro Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned, ac mae ganddi ddiddordeb parhaus mewn gwasanaethau iechyd.  Mae hi hefyd yn gyfaill dementia ar ôl cyflawni hyfforddiant gyda’r Cyngor Iechyd Cymuned.

Gwleidyddol


Cafodd Lyn ei hethol i wasanaethu yn 2008 ac mae'n Gynghorydd Sir ar gyfer Ward y Mynydd Bychan.  Bu'n Ddirprwy Gadeirydd y Grŵp Ceidwadol yn y Cyngor, ac mae hefyd wedi gwasanaethu ar lawer o bwyllgorau, y tu allan i’r cyngor a'r tu mewn iddo gan gynnwys y Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd, Y Pwyllgor Cynllunio, Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ac Adolygu Polisi a Pherfformiad.

Diddordebau 


Mae Lyn yn angerddol am anifeiliaid ac mae wedi cael llwyddiant wrth fridio cathod a chŵn pedigri ers blynyddoedd lawer, gan ennill llawer o wobrau a chymryd rhan mewn gwaith yn ymwneud â safonau a lles anifeiliaid.   Mae hefyd wedi cymhwyso yn y maes trin cŵn yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr.  
Mae hi'n fardd cyhoeddedig, yn mwynhau llenyddiaeth ac mae ganddi ddiddordeb ym mhob math o gelf a chrefft, gan gynnwys braslunio a phaentio, materion cyfoes, gwleidyddiaeth a theithio.
Lyn yn siarad Eidaleg yn rhugl.


​​
​​​​
​​​​​​​