Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gweithio i chi

​​​​​​​​​​

Cynghorydd Huw Thomas 
 

​Ymrwymiadau Caerdydd Arweinydd y Cyngor - Y Cynghorydd Huw Thomas 


 Mae'r rhestr o ymrwymiadau'r Arweinydd yn cynnwys:

 • Adeiladu ar y rôl y gall Caerdydd ei chwarae yn cyflawni ar gyfer economïau Cymru a’r DU drwy weithio gyda dinasoedd eraill Cymru a Dinasoedd Craidd y DU.​
 • Gweithio ar lefel Cymru gyda sefydliadau fel Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i helpu i lywio sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu hariannu a’u darparu.
 • Symud y tu hwnt i’r Fargen Ddinesig gan greu fframwaith ar gyfer dinas-ranbartholi lle gall penderfyniadau strategol gael eu gwneud ynghylch tai, trafnidiaeth a buddsoddi er budd hirdymor y Brifddinas-ranbarth gyfan ac, yn y pendraw, Cymru.
 
Darllenwch Ymrwymiadau Caerdydd Yr Arweinydd, Cynghorydd Huw Thomas​ ​(394kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Arweinydd yn cynnwys:​

​​​
Tîm Caerdydd Ddwyieithog

Caerdydd Ddwyieithog

“Yn gweithio gyda chi i sicrhau gwasanaethau a chymorth yn y ddwy iaith er mwyn gwireddu’r weledigaeth o brifddinas wirioneddol ddwyieithog”

Tîm Gwasanaethau Democrataidd

Gwasanaethau Democrataidd

“Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf i’n haelodau, staff a’r cyhoedd sydd angen gwybodaeth ar Lywodraethu a Democratiaeth y Cyngor”

Cynghorydd Sarah Merry


Dirprwy Arweinydd y Cyngor,  Y Cynghorydd Sarah Merry

Mae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Sarah Merry yn cynnwys:

 • Sicrhau bod pob plentyn yng Nghaerdydd yn mynd i ysgol dda neu ragorol.
 • Cau’r bwlch cyrhaeddiad mewn ysgolion fel na fydd yr un plentyn yn cael ei adael ar ôl.​
 • Buddsoddi mewn gwella ac ehangu ein hysgolion i fodloni anghenion poblogaeth sy’n tyfu’n gyflym a chymryd camau clir i fynd i’r afael â gwaith cynnal a ​chadw hanesyddol sydd heb ei wneud.
Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Staff arlwyo mewn ysgolion

Tîm Cegin yr Ysgol

“Mae gweld y plant yn mwynhau ein bwyd yn fendigedig!”

Staff ysgolion

Ysgolion

“Yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd”

Cynghorydd Chris Weaver


Ymrywiadau y ​Cynghorydd Christopher Weaver i Caerdydd​​


Mae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Christopher Weaver yn cynnwys:

 • ​Cynnwys pobl a chymunedau yn fwy yn y penderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud.
 • Datblygu rhaglen datblygu sefydliadol 3 blynedd newydd ar gyfer y Cyngor.​Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Tîm Caerdydd ar Waith

Caerdydd ar Waith

“Yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd swyddi sydd ar gael i ddinasyddion yng Nghaerdydd”

Tîm y Gyflogres

Tîm y Gyflogres

“Yn sicrhau bod staff yn cael eu talu ar amser a’u cynorthwyo â’u hymholiadau tâl a phensiwn”


Cynghorydd Lynda Thorne


Ymrywiadau y Cynghorydd Lynda Thorne i Caerdydd


Mae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Lynda Thorne yn cynnwys:

 • Gweithio gyda datblygwyr i gynnig mwy na 6,500 o dai fforddiadwy erbyn 2026 drwy’r Cynllun Datblygu Lleol - gan gynnwys 1,000 o dai Cyngor drwy’r Cynllun Cartrefi Caerdydd
 • Gostwng lefelau cysgu ar y stryd yn y ddinas drwy gyflwyno’r Strategaeth Cysgu ar y Stryd gyda phartneriaid, gan gynnwys - Mabwysiadu polisi ‘Dim Noson Gyntaf ar y Stryd’, treialu dulliau gweithredu newydd, gan gynnwys model ‘Tŷ yn Gyntaf’ sy’n symud pobl sy’n cysgu ar y stryd yn syth o’r strydoedd i mewn i gartref.
Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r​ Cynghorydd yn cynnwys:
​​​​

Cynghorydd Michael Michael

Ymrywiadau y Cynghorydd Michael Michael i CaerdyddMae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Michael Michael yn cynnwys:

 • Hybu Cyfraddau ailgylchu drwy roi ffocws ar addysg mewn ysgolion, ymgysylltu â chymunedau, newid ymddygiad ac ategu gwasanaethau ailylchu.
 • Datblygu dull ‘Stryd Gyfan’ o gadw strydoedd a mannau cyhoeddus y lân, gan gydlynu gwasanaethau’r Cyngor.
 • Mabwysiadu dull dim goddefgarwch mewn perthynas â thipio anghyfreithlon a thaflu sbwirel​.

Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Tîm Gorfodi Gwastraff

Gorfodi Gwastraff

“Rydym yn gweithio gyda chymunedau i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o ran y rhan y maen nhw’n ei chwarae i gyrraedd ein targedau ailgylchu”

Tîm Casgliadau Gwastraff

Tîm Casgliadau Gwastraff

“Yn gweithio i wneud gwaith anodd hyd eithaf ein gallu dros bobl Caerdydd”

Cynghorydd Graham Hinchey


Ymrywiadau y  Cynghorydd Graham Hinchey i Caerdydd


Mae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Graham Hinchey yn cynnwys:

 • Parhau i wella’r Gwasanaethau Plant a gweithio i ddenu, recriwtio a chadw mwy o weithwyr cymdeithasol plant.
 • Gwella’r cymorth sydd ar gael i bobl ifanc pan fyddant yn gadael gofal yr awdurdod lleol​.
 • Datblygu ‘Arwyddion Diogelwch’, dull sy’n seiliedig ar gryfderau ac sydd wedi’i drefnu’n ddiogel o ddelio â gwaith achos diogelu plant.


 
Darllenwch Ymrwymiadau Caerdydd y Cynghorydd Graham Hinchey ​(394kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Gweithiwr cymdeithasol gwasanaethau plant

Gweithiwr Cymdeithasol

“Mae iechyd a lles plant a phobl ifanc wrth wraidd popeth a wnawn”

Staff gweithwyr cymdeithasol gwasanaethau plant

Gweithwyr Cymdeithasol

“Yn gweithio i wella canlyniadau i blant ac oedolion ifanc agored i niwed”

Cynghorydd Susan Elsmore


Ymrywiadau y Cynghorydd Susan Elsmore i Caerdydd


Mae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Susan Elsmore yn cynnwys:

 • Darparu gofal cymdeithasol o’r ansawdd uchaf posibl, yn ymarferol ac o ran darpariaeth.
 • Cefnogi’r rheini sy’n dioddef o salwch meddwl drwy weithredu a sefydlu’r addewid ‘Amser Newid’.​
 • Cefnogi’r dinasyddion a’r teuluoedd hynny sy’n byw gyda demensia, gan gynnwys gwneud Caerdydd yn Ddinas Demensia gydnabyddedig​.
 
Darllenwch Ymrwymiadau Caerdydd y Cynghorydd Susan Elsmore ​(394kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Gweithiwr Gofal Cartref

Gofalwr Cartref

“Mae cefnogi pobl yn y gymuned i gael eu hannibyniaeth yn ôl yn rhoi boddhad mawr i mi yn fy swydd”Gweithwyr Cymdeithasol

“Yn gweithio i wella canlyniadau i blant ac oedolion ifanc agored i niwed”

Cynghorydd Caro Wild


Ymrywiadau y Cynghorydd Caro Wild i Caerdydd


Mae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Caro Wild yn cynnwys:

 • Sicrhau bod defnydd tir yn y ddinas yn cael ei gynllunio a’I reoli’n dda drwy weithrediad parhaus y Cynllun Datblygu Lleol, gan ddarparu cymunedau a thai newydd a ansawdd uchel drwy dull uwchgynllunio manwl.
 • Rhoi teithio llesol wrth wraidd polisiau cynllunio, trafnidiaeth a phriffyrdd a e.e. Cyflwyno mwy o ardaloedd 20mya a cherdded ledled y ddinas​.
 • Dechrau unioni’r tanfuddsoddi hanesyddol y nein ffyrdd a’n troedffyrdd drwy gynyddu buddsoddiadau cyfalaf.
 
Darllenwch Ymrwymiadau Caerdydd y Cynghorydd Caro Wild​ ​(394kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Arweinydd Polisi a Datblygu Trafnidiaeth

Arweinydd Polisi a Datblygu Trafnidiaeth

“Dylai cerdded a beicio fod wrth wraidd ein polisïau cynllunio, trafnidiaeth a phriffyrdd”

Swyddogion Gorfodi Parcio Sifil

Swyddogion Gorfodi Parcio

“Yn gweithio i gadw cerddwyr, beicwyr a gyrwyr yn ddiogel ledled ein cymunedau”

Cynghorydd Russell Goodway


Ymrwymiadau​ y Cynghorydd Russell Goodway i CaerdyddMae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Russell Goodway yn cynnwys:

 • Blaenoriaethy Arena Dan Do Amlbwrpas yn y lleoliad gorau posibl i sicrhau y gall ddenu’r digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol gorau.
 • Gweithredu fel eiriolwr i’r fenter Cyflog Byw Gwirioneddol, gyda’r bwriad o sicrhau bod cyflogwyr newydd yn y ddinas yn ei mabwysiadu.
 • Creu mwy o gyfleoedd prentisiaethau, lleoliadau gwaith a swyddi drwy weithio gyda’r gymyned fuses, ysgolion a phobl ifanc.
 
Darllenwch Ymrwymiadau Caerdydd y Cynghorydd Russell Goodway​ ​(394kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Glanhawr

Glanhawr

“Rydym yn sicrhau bod ein hysgolion a’​n swyddfeydd yn lân bob dydd”

Tîm Datblygu Economaidd

Datblygu Economaidd

“Yn gweithio i greu mwy o gyfleoedd prentisiaeth, lleoliad gwaith a swyddi yn y ddinas”

Y Cynghorydd Peter Bradbury


Ymrwymiadau y Cynghorydd Peter Bradbury i Caerdydd Mae'r rhestr o ymrwymiadau y Cynghorydd Peter Bradbury yn cynnwys:

 • Denu mwy o ddigwyddiadau mawr i’r ddinas, gan adeiladu ar lwyddiant Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr.
 • Gweithio gyda phartneriaid i ystyried cynnig i fod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop​.
 • Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu Strategaeth Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol Caerdydd, gan sicrhau bod gwasnaethau rheng-flaen yn canolbwyntio ar gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol a datgloi mwy o gefnogaeth corfforol, yn benedol yng nghymunedau mwyaf difreintiedig ein dinas.
 
​Darllenwch Ymrwymiadau Caerdydd y Cynghorydd Peter Bradbury​ ​(394kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae timau sy'n darparu gwasanaethau i gefnogi ymrwymiadau'r Cynghorydd yn cynnwys:

​​​
Ceidwad Parc

Ceidwad Parciau

“Y ceidwad yw’r wyneb cyfeillgar i’r cyhoedd deimlo’n ddiogel a chael profiad difyr yn ein parciau”

Staff Teuluoedd yn Gyntaf a Gwasanaethau Chwarae Plant

Teuluoedd yn Gyntaf/Gwasanaethau Chwarae Plant

“Yn gweithio i gefnogi cyfleusterau chwaraeon a chwarae, yn enwedig yng nghymunedau difreintiedig ein dinas ”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​