Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Y Cynllun Corfforaethol

Cyflawni Uchelgais Prifddinas
Cynllun Corfforaethol Caerdydd 2019-22

Cyflwyniad ur Arweinydd

Etholwyd fy Ngweinyddiaeth gan drigolion Caerdydd ar sail ymrwymiad y dylai pob dinesydd – waeth beth fo’i gred, hil, rhyw neu gyfoeth etifeddol – gael y cyfle i gyrraedd ei botensial a chwarae rhan lawn ym mywyd ein dinas. 

Ymrwymiad i barhau â thaith adfywio ryfeddol Caerdydd a chyflawni ein cyfrifoldeb fel prifddinas a phwerdy economaidd, diwylliannol a gwleidyddol Cymru.  Mae hyn yn bwysicach nag erioed oherwydd, wrth i’r DU baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’n rhaid i Gaerdydd ail-bwysleisio’r ffaith ei bod yn brifddinas agored ac eangfrydig sy’n cysylltu Cymru â’r byd.

Ymrwymiad i gau’r bwlch rhwng y cymunedau mwyaf cyfoethog a thlawd drwy leihau’r bwlch cyrhaeddiad yn ein hysgolion, lleihau diweithdra ymysg pobl ifanc a diweithdra hirdymor neu fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau iechyd sy’n golygu bod pobl yn ein cymunedau tlotaf yn marw bron i ddeng mlynedd yn iau na’r rheini mewn ardaloedd mwy cyfoethog.

Yn gryno, ymrwymiad i sicrhau bod pob dinesydd yn cael y cyfle i gyfrannu at a manteisio ar lwyddiant ein dinas.

Yn Uchelgais Prifddinas rydym yn nodi ein hagenda bolisi i wireddu hyn. Mae’r cynllun hwn yn cynnig rhaglen fanwl o ddarpariaeth. 

Mae’n nodi ein cynlluniau ar gyfer parhau i wella addysg yng Nghaerdydd, sy’n flaenoriaeth uchel i bobl ifanc Caerdydd a fy Ngweinyddiaeth. O fod ar waelod y dosbarth ar droad y ddegawd, mae ein canlyniadau TGAU bellach yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ac, yn hanfodol, mae’r bwlch cyrhaeddiad rhwng canlyniadau plant o’n cymunedau cyfoethocaf a thlotaf yn cau o flwyddyn i flwyddyn.

Ymysg ymrwymiadau pwysicaf y cynllun hwn mae’r rheini ar gyfer cefnogi plant a theuluoedd mwyaf bregus ein dinas. Ar gyfer y bobl ifanc hynny sydd mewn gofal, rwy’n ymrwymo i wneud popeth yn ein gallu i roi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i gyrraedd eich potensial. Credaf y gall ein hysgolion ddod y gorau yng Nghymru dros y ddegawd nesaf, ac y gall ein prifddinas fod y ddinas orau yng ngwledydd Prydain i gael eich magu ynddi. Mae ein pobl ifanc yn haeddu hyn.

Mae’r cynllun hwn yn nodi sut rydym yn cefnogi pobl hŷn, yn arbennig y rheini sy’n dioddef o salwch, drwy barhau â’n gwaith i gydlynu ein gwasanaethau gofal. Bydd hyn yn golygu gweithio gydag ysbytai a meddygon i sicrhau ein bod yn gweithredu fel un system o gymorth sy’n canolbwyntio ar gadw pobl yn iach a llawen a’u cadw yn eu cartrefi a’u cymunedau lleol eu hunain cyn hired â phosibl.

Mae’n disgrifio sut byddwn yn gwella ein rhaglen Hybiau Cymunedol, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol drwy ddod ag amrywiaeth eang o wasanaethau gwerthfawr iawn ynghyd ar lefel leol, gan gydnabod yr angen i sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus lleol yn cael eu darparu ar sail integredig. 

Mae hyn yn hanfodol i’n helpu i gadw ein strydoedd yn ddiogel a glân a’n cymunedau’n gydlynol, hyderus a chroesawgar i drigolion.

Mae’r cynllun yn nodi’n glir sut rydym yn diogelu pobl fwyaf bregus ein dinas, gan ddod o hyd i atebion uniongyrchol a pharhaus i’r bobl hynny sy’n ddigartref a’r nifer fach o bobl – yn arbennig plant a menywod – sydd, heb fod unrhyw fai arnyn nhw, yn dioddef o drais, camdriniaeth ac ecsploetiaeth.

Yn ehangach, rydym yn cynnig dull gweithredu manwl ar gyfer darparu’r tai a’r cymunedau sydd eu hangen i gefnogi poblogaeth Caerdydd, sy’n tyfu’n gyflym. Rwy’n arbennig o falch bod ein rhaglen radical o adeiladu tai yn cynnig cartrefi fforddiadwy, o ansawdd uchel i fwyfwy o bobl; mae’r allweddi i’r tai Cyngor cyntaf a adeiladwyd yng Nghaerdydd ers blynyddoedd bellach yn cael eu rhoi i’r tenantiaid. Yn hanfodol, caiff twf y ddinas ei gefnogi gan gynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid system drafnidiaeth ein dinas fel ei bod yn addas ar gyfer dinas o hanner miliwn o bobl – y ffigur y disgwylir i Gaerdydd ei gyrraedd ymhen cenhedlaeth.

Wrth gwrs, mae hyn i gyd yn gofyn am economi gref.  Mewn partneriaeth â’r sector preifat byddwn yn adeiladu ar fomentwm sydd wedi gweld 25,000 o swyddi newydd yn cael eu creu yn y ddinas dros y 5 mlynedd ddiwethaf, gan roi ffocws pendant ar sicrhau bod y rhain ar gael i’n holl ddinasyddion a, lle y bo’n bosibl, yn talu’r Cyflog Byw Gwirioneddol. 

Caiff hyn i gyd ei seilio ar raglen gynhwysfawr o foderneiddio gan ddefnyddio technolegau digidol i wella gwasanaethau cyhoeddus, i fuddsoddi yn ein hadeiladau ac, yn bwysicaf oll, i gefnogi ein gweithlu sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yn ein dinas bob dydd.

Rydym yn deall maint yr her i gyflawni’r agenda hon ar adeg o gynni ariannol parhaus yn y sector cyhoeddus. Ac rydym yn onest am y ffaith nad yw’r Cyngor yn rheoli’r holl ffactorau a fydd yn penderfynu ar lwyddiant Caerdydd, yn arbennig ynghanol ansicrwydd parhaus Brexit. Ond rydym yn benderfynol bod yn rhaid i’n gwasanaethau wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ein holl ddinasyddion, ar draws pob agwedd ar fywyd y ddinas, o flynyddoedd cynharaf plentyn bach i’r gofal a’r cymorth rydym yn dibynnu arnynt yn hwyrach mewn bywyd. Ein huchelgais yw parhau i wella’r gwasanaethau hyn, ac mae’r cynllun hwn yn nodi sut byddwn ni’n gwneud hynny.
 ​

Y Cynghorydd Huw Thomas
Arweinydd, Cyngor Dinas Caerdydd

Lawrlwytho’r Cynllun Corfforaethol (4.5mb PDF) Link opens in a new window​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​​​​
English