Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Y Cynllun Corfforaethol

Cyflawni Uchelgais Prifddinas
Cynllun Corfforaethol Caerdydd 2020-23

Cyflwyniad ur Arweinydd
Wrth i’m gweinyddiaeth ddechrau ail hanner ei thymor ddinesig, rydym wedi ailddatgan ein hymrwymiadau o ran Uchelgais Prifddinas i greu prifddinas wyrddach, decach a chryfach. ​

Mae’r cynllun hwn yn disgrifio’n fanwl sut y byddwn yn cyflawni ein rhaglen Uchelgais Prifddinas. 

Gan fod y DU wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd erbyn hyn, mae’r cynllun yn nodi ymateb cadarnhaol a blaengar, gyda’r Cyngor yn buddsoddi ochr yn ochr â’r sector preifat mewn rhaglen o brojectau adfywio mawr, gan roi ffocws diwyro ar greu swyddi a’u denu mewnfuddsoddiad. Bydd y gwaith hwn yn
cynnwys gorffen trawsnewid y Sgwâr Canolog a chanol y ddinas fel ardal fusnes, gan lansio’r cam nesaf yn adfywiad Bae Caerdydd a chyflwyno strategaeth ddiwydiannol newydd i ddwyrain y ddinas, a fydd yn creu swyddi newydd yn yr ardal hon o’r ddinas sy’n cael ei hanwybyddu’n aml.

Ond mae economi gref yn golygu llawer mwy na dim ond creu swyddi a sicrhau buddsoddiad. Mae’n warthus bod llawer o’r cymunedau tlotaf yng Nghymru – gan gynnwys yr un rydw i’n ei chynrychioli – yn llai na thafliad carreg o ganolfan economaidd y genedl. Felly, drwy fentrau fel Dinas Cyflog Byw, byddwn yn rhoi’r un pwyslais ar sicrhau bod y swyddi a’r cyfleoedd sy’n cael eu creu yng Nghaerdydd yn cael eu cymryd gan ddinasyddion ein holl gymunedau. ​

Addysg o hyd yw ein prif flaenoriaeth. Mae’r cynllun hwn yn disgrifio sut y byddwn yn parhau i wella perfformiad ysgolion a lleihau’r bwlch cyrhaeddiad rhwng plant o’n cymunedau mwyaf cefnog a difreintiedig, o ganlyniad i’n buddsoddiad o gannoedd o filiynau o bunnoedd i adeiladu ysgolion newydd, a gwella’r rhai presennol, a’n hymrwymiad i fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant UNICEF. 

Byddwn ond yn cyflawni ein huchelgais o fod yn Dinas sy’n Dda i Blant UNICEF pan fydd Caerdydd yn lle gwych i gael ei fagu i bob plentyn. Yn wir, nid oes dim yn bwysicach i’r cyngor neu’r ddinas na sut yr ydym yn gofalu am ein plant mwyaf agored i niwed, yn enwedig y rhai sydd dan ein gofal. Rydym wedi
buddsoddi mewn gwasanaeth cymorth cynnar, ataliol newydd i deuluoedd a fydd yn rhoi’r ymyriad cywir ar waith, ar yr adeg gywir, yn y ffordd gywir. Dros y flwyddyn nesaf, rwy’n disgwyl y bydd y dull hwn yn dechrau cael effaith fawr o ran helpu teuluoedd ymhell cyn i’w sefyllfa ddod yn argyfwng.
A byddwn yn gwneud yn siŵr bod y plant yn ein gofal yn cael y gefnogaeth gennym ni, fel rhiant corfforaethol, y byddai unrhyw blentyn yn ei ddisgwyl gan ei riant.​

Fel gyda’n dinasyddion ieuengaf, felly hefyd gyda’r hynaf. Mae’r gwaith partneriaeth rhwng y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd y Brifysgol, boed yn staff cyngor sy’n cydweithio â’r nyrsys a’r meddygon ar y wardiau yn y Mynydd Bychan neu mewn cyfleusterau fel y Ganolfan Ddemensia yn Nhrelái, yn ysbrydoliaeth.
Wrth i’r toriadau barhau i ddod, mae’r timau hyn yn goleuo’r llwybr y bydd angen i wasanaethau cyhoeddus eraill ei ddilyn. Maent yn enghraifft berffaith o’r hyn a olygaf wrth sôn am greu yn ein gwasanaethau cyhoeddus ‘un tîm, yn gweithio dros Gaerdydd ‘. ​

Byddwn yn parhau i fuddsoddi yn ein cymunedau, gan adeiladu cartrefi cyngor newydd am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth, cyflwyno ein rhaglen o gynlluniau adfywio cymunedol a gwneud gwasanaethau yn fwy hygyrch drwy ein dull gweithredu lleol, sy’n uno pob un o’r gwasanaethau cyhoeddus ar lefel gymunedol, gan ganolbwyntio ar ein canolfannau cymunedol llwyddiannus. Yn gysylltiedig â’r dull hwn, byddwn yn chwalu’r rhwystrau rhwng adrannau’r Cyngor, gan weithredu fel un tîm i gadw ein strydoedd a’n cymunedau’n lân, gan dargedu ein hymdrechion yn ddwys ar wardiau canol dinas ac ardaloedd sydd â’r angen mwyaf. ​

Mae’r cynllun hwn hefyd yn nodi sut y byddwn yn ymateb i’r argyfwng hinsawdd ac yn sicrhau bod Caerdydd yn tyfu mewn ffordd gadarn a chynaliadwy. Yn bwysicaf oll ym mywyd y ddinas bydd hyn yn canolbwyntio ar newid i ddefnyddio trafnidiaeth gynaliadwy. Rydym wedi cyflwyno rhaglen yn cynnwys
gwerth £1 biliwn o brojectau rheilffyrdd, bysiau a beiciau i leihau ein hallyriadau carbon, llygredd aer a thagfeydd yn sylweddol, yn ogystal ag amrywiaeth o fentrau ym maes ynni cynaliadwy, tai a bwyd. I’r bobl ifanc hynny sy’n poeni am eich dyfodol, rwyf yn ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i gyflawni’r Y Fargen Newydd Werdd hon, ac y bydd Caerdydd yn chwarae ei rhan wrth ateb i her yr argyfwng hinsawdd.

Nid ydym yn amcangyfrif yn rhy isel pa mor anodd yw cyflawni ein hagenda. Bydd gwneud hynny’n gofyn am atebion beiddgar a syniadau mawr, sy’n cyd-fynd ag arweinyddiaeth uchelgeisiol a phenderfynol, sy’n barod i gynnull cynghrair o bobl ymroddgar ynghyd. Ond rwy’n edrych tua’r blynyddoedd i ddod yn hyderus, oherwydd gwn fod y rhain yn rinweddau sydd gennym ni yng Nghaerdydd.​

Edrychaf ymlaen at weithio gyda phartneriaid o bob cymuned yn ein dinas wych i gyflawni ein huchelgais o greu dyfodol gwyrddach, tecach a chryfach i Gaerdydd. ​

Y Cynghorydd Huw Thomas
Arweinydd, Cyngor Dinas Caerdydd

Lawrlwytho’r Cynllun Corfforaethol (7.57mb PDF) Link opens in a new windowLink opens in a new windowDolen yn agor mewn ffenestr newydd

​​​​​​​​​​
English