Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Cynllun Corfforaethol

​​​​​Cyflawni Uchelgais Prifddinas
Cynllun Corfforaethol Caerdydd 2021-24


Cyflwyniad ur Arweinydd

Ym mis Ionawr 2020, cafodd Uchelgais Prifddinas, rhaglen bolisi pum mlynedd fy Ngweinyddiaeth ar gyfer y ddinas, ei diweddaru, gyda nifer o flaenoriaethau gwleidyddol beiddgar yn cael eu hailgadarnhau, gan barhau â'r uchelgais o greu prifddinas werddach, decach a chryfach sy'n chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o greu dyfodol gwell i Gymru. 

Mae darparu ysgolion newydd, parhau ag un o raglenni adeiladu tai Cyngor mwyaf uchelgeisiol y DU, arwain cyfnod pontio carbon-isel ar draws y ddinas a chefnogi’r gwaith o greu swyddi newydd a ffyniant drwy brosiectau mawr yn ddim ond rhai o’r ymrwymiadau a nodwyd yn Uchelgais Prifddinas. Mae pob un yn cefnogi uchelgais y Cyngor i leihau'r anghydraddoldebau mawr a chynyddol rhwng cymunedau, ac yn sicrhau bod pob dinesydd yn gallu cyfrannu at lwyddiant y ddinas ac elwa ohono.

Er bod y Cyngor yn gyfarwydd â chyflawni yn wyneb adfyd – ar ôl wynebu dros ddegawd o fesurau llymder gan Lywodraeth y DU – mae’r her o ymateb i bandemig byd-eang yn ddigynsail.  Mae ein gallu i ddod at ein gilydd – gan weithio gyda phwrpas cyffredin a gwerthoedd a rennir – wedi gweld Caerdydd ar ei gorau yn ystod yr hyn a fu'n gyfnod hynod heriol.  Mae pethau anhygoel wedi’u cyflawni. Mae stadiwm wedi ei thrawsnewid yn ysbyty, degau o filoedd o barseli bwyd wedi eu danfon i blant ysgol a thrigolion mwyaf bregus ein dinas, a gwestai wedi cael eu haddasu fel nad oes yn rhaid i unrhyw un gysgu ar strydoedd ein dinas.  Dyrannwyd tua £100 miliwn o gymorth grant i tua 10,000 o fusnesau lleol yn ystod y pandemig ac mae’r Cyngor wedi bod yn allweddol wrth sefydlu a chefnogi'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD), sy'n helpu i olrhain a rheoli lledaeniad y feirws. 

Gwnaed hyn yn bosibl diolch i ymateb eithriadol staff y Cyngor – a chydweithwyr eraill yn y gwasanaeth cyhoeddus – wrth ymateb i'r argyfwng. Mae'r cyfnod hwn wedi dangos ymrwymiad, gwydnwch a hyblygrwydd ein staff sydd wedi addasu'n gyflym i ffyrdd newydd o weithio, ymgymryd â rolau newydd drwy adleoli byrdymor a mynd yr ail filltir yn rheolaidd. Mae cefnogaeth gadarn gan gyd-Gynghorwyr, partneriaid undeb llafur a'r rhai yn y trydydd sector hefyd wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y ddinas wrth reoli'r pandemig. 

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach, gan adeiladu ar y sylfeini cadarn a osodwyd gyda'r gwasanaeth POD. Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr yn y gwasanaeth iechyd i ddarparu rhaglen brechu torfol ar gyfer Caerdydd; y mwyaf effeithiol y gellir gwneud hyn, y mwyaf o fywydau y gellir eu hachub, a'r cyflymaf y gall Caerdydd ddechrau adfer yn llawn o effaith Covid-19. 

Er ein bod yn dal i fod yng nghanol argyfwng iechyd cyhoeddus, rydym yn cydnabod hefyd fod heriau hirdymor y bydd angen mynd i'r afael â hwy, ac mae'r Cyngor eisoes yn cynllunio’r broses adfer. Gwyddom fod Covid-19 wedi dod â chaledi economaidd sylweddol i bobl a chymunedau, yn enwedig y tlotaf a'r mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Bydd y tarfu ar addysg plant, effaith allgáu cymdeithasol ar iechyd meddwl a'r gostyngiad mewn gweithgarwch corfforol o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud wedi cael effaith niweidiol ar lawer o fywydau. Mae'r Cynllun Corfforaethol hwn yn nodi sut y byddwn yn ymateb i'r holl broblemau hyn. 

Tra’n cynllunio’r adferiad, rydym eisoes wedi sefydlu Tasglu Adfer Economaidd i sicrhau y bydd Caerdydd nid yn unig yn 'bownsio’n ôl' ond yn 'bownsio ‘mlaen', gan ddangos esiampl i ddinasoedd eraill ar ôl Covid-19 fel dinas sy'n ddeniadol i fuddsoddiad a thalent newydd. Mae hyn yn cynnwys parhau i gefnogi preswylwyr sy'n chwilio am waith neu sy'n awyddus i uwchsgilio. Mae ein hadran Addysg yn gweithio i liniaru effaith yr argyfwng Covid-19 ar ddisgyblion. Mae hyn yn cynnwys cefnogi ysgolion i addasu i asesiadau disgyblion newydd, yn ogystal â sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael yr un cyfleoedd i ymgysylltu â dysgu o bell. Hyd yma mae dros 20,000 o ddyfeisiau digidol wedi'u cyflwyno i ysgolion i gynorthwyo'r disgyblion hynny sydd dan anfantais ddigidol.

Rydym mewn cyfnod heriol eithriadol, ond mae yna gyfleoedd hefyd i gyflawni ein huchelgeisiau hirsefydlog a hefyd i ail-feddwl dyfodol Caerdydd fel dinas gadarn, gynhwysol ac arloesol. Gyda'r agenda, partneriaid ac ymrwymiad cywir, rwy'n hyderus y gallwn ailgodi’n gryfach ar ôl Covid-19, a sicrhau dyfodol gwell i'n dinasyddion, i’n busnesau, i'r Brifddinas-ranbarth ac i Gymru. 

Y Cynghorydd Huw Thomas
Arweinydd, Cyngor Dinas Caerdydd

Lawrlwytho’r Cynllun Corfforaethol (8.32​​​mb PDF) ​​​​​​​​​​
Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​