Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Datblygu Cynaliadwy ac Ynni

​Datblygu Cynaliadwy

 

Nod datblygu cynaliadwy yw galluogi pawb ym mhedwar ban byd i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a mwynhau bywyd o ansawdd da, nawr ac yn y dyfodol.

 

I ni mae hyn yn golygu gweithio tuag at fod yn ddinas gynaliadwy, lle mae pobl yn byw bywydau hir, iach a hapus tra'n byw o fewn cyfyngiadau amgylcheddol y Ddaear.

 

Mae Caerdydd heddiw yn ddinas tair planed. Pe bai pawb yn y byd yn defnyddio adnoddau naturiol ac yn cynhyrchu carbon deuocsid i’r un graddau â ni yng Nghaerdydd, byddai angen tair planed arnom i’n cynnal. Yn amlwg, nid yw sefyllfa o’r fath yn gynaliadwy. Ein dyhead yw bod Caerdydd yn ddinas un blaned erbyn 2030​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.  


Gweld ein datganiad amgylcheddol 2020 - 2021 ​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.​

Masnach Deg


Ym mis Mawrth 2004, daeth Caerdydd yn Brifddinas Masnach Deg gyntaf y byd, a rhoddwyd y dyfarniad hwn gan y Sefydliad Masnach Deg. Mae gan y Cyngor bolisi o weini te a choffi masnach deg mewn cyfarfodydd ac mae’n weithredol o ran cefnogi hyrwyddo Masnach Deg ar draws y ddinas. Mae gan y Cyngor gynrychiolaeth ar Fasnac​h Deg Caerdydd​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd, sy’n bartneriaeth leol o sefydliadau ac unigolion sydd wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o fasnach deg a chynyddu prynu cynhyrchion masnach deg ledled y ddinas.  


Mae Masnach deg yn cynnig y posibilrwydd o farchnad sicr i ffermwyr a chynhyrchwyr yn y byd datblygol, gan alluogi iddynt gael pris teg a chyson am eu cynnyrch sy’n adlewyrchu’r gwir gost o'i gynhyrchu. Mae hefyd yn ein grymuso fel defnyddwyr i gymryd cyfrifoldeb am y rôl rydym yn ei chwarae wrth brynu cynhyrchion o’r byd datblygol.  ​

 

Ynni 


Rydym oll yn dibynnu ar ynni i fyw; yn ein cartrefi, yn y gwaith ac i deithio. Yr heriau i ni heddiw yw sicrhau biliau ynni mwy fforddiadwy, gyda’r fantais ychwanegol o leihau ein hallyriadau carbon, a gweithio tuag at sicrhau cyflenwad ynni mwy lleol a mwy cynaliadwy ar gyfer ein dinas.


Cynllun Ynni Dŵr Cored Radur​

Rydym yn gweithio ar cynllun cynhyrchu ynni dŵr sy’n defnyddio dŵr o Afon Taf i greu trydan. ​Dysgwch rhagor am Cynllun Ynni Dŵr Cored Radur​.

© 2022 Cyngor Caerdydd