Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i wasanaethau

​​​​​​​​​Mae cyfnod atal y coronafeirws ar draws Cymru gyfan yn dechrau ddydd Gwener 23 Hydref. Gweler y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am wasanaethau'r Cyngor ar y wefan hon, drwy ystafell newyddion Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ a thrwy ein negeseuon Facebook​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a Twitter.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddYn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. 
​​
B
ydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.​


Trefniadau ar gyfer ysgolion yn ystod y cyfnod atal

Bydd ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig yn ailagor fel arfer ar ôl y gwyliau hanner tymor.

Bydd ysgolion uwchradd yn ailagor ar ôl y gwyliau hanner tymor ar gyfer plant blynyddoedd saith ac wyth a phlant sydd fwyaf agored i niwed.
Bydd disgyblion yn gallu dod i’r ysgol i sefyll arholiadau ond bydd disgyblion eraill yn parhau i ddysgu gartref am wythnos arall.

Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i rieni a disgyblion​


Prydau Ysgol Am Ddim

Ar gyfer plant sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim, bydd y systemau e-dalebau a Parent Pay yn parhau ar waith hyd nes y daw'r ddarpariaeth arlwyo yn ôl i rym ym mhob ysgol. ​


​​Gwneud cais am le mewn ysgol

Am help a chyngor ar dderbyn i ysgolion, gan gynnwys cyflwyno cais hwyr, ewch i’r system ar-lein Derbyn i Ysgolion​​​​ ​neu e-bostiwch derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk

Apeliadau

Mae ein tîm apeliadau’n parhau i broses apeliadau derbyn lleoedd ysgol. Os hoffech apelio, anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk​​

Canolfannau ailgylchu


Bydd canolfannau ailgylchu Bessemer Close a Lamby Way yn cau o'r adeg y daw’r cwsmer olaf ar ddydd Gwener 23 Hydref a byddant yn ailagor ar ddydd Llun 9 Tachwedd yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych apwyntiad rhwng y dyddiadau hyn bydd yn cael ei ganslo.

Ni fydd apwyntiad sydd wedi ei ganslo yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei ystyried yn ymweliad sydd wedi ei ddyrannu i chi

Bydd angen i chi aildrefnu’r apwyntiad sydd wedi ei ganslo. Gallwch gwneud apwyntiad newydd ar-lein​.Casgliadau gwastraff gardd y gaeaf hwn – newidiadau i wasanaeth 

Ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd ym mis Tachwedd, Rhagfyr na Chwefror. 

Cynhelir casgliadau am bythefnos ym mis Ionawr, ar gyfer casglu coed Nadolig a gwastraff gardd arall. 

Gellir mynd â gwastraff gardd i ganolfannau ailgylchu​ gydol y flwyddyn. Cadarnhewch ddyddiadau eich casgliadau ailgylchu a gwastraff.​Casgliadau Eitemau swmpus

Darganfyddwch fwy am gasgliadau eitemau swmpus a sut i drefnu casgliad​.​

Os ydych yn cael trafferth talu’ch treth gyngor am eich bod ar incwm isel neu is, gallwch o bosib gael Gostyngiad y Dreth Gyngor. ​

Dysgwch ragor a gwnewch gais am ostyngiad​.

Os ydych eisoes yn cael Gostyngiad y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.​

Os oes gennych bryderon am eich taliadau treth gyngor cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor ar ein ffurflen gyswllt ar-lein​ neu drwy e-bostio’r swyddfa yn trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Oherwydd y pandemig COVID-19 rydym yn cael nifer fawr o ymholiadau. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu’n ôl gynted ag y gallwn. Mae’n ddrwg gennym os yw hyn yn anghyfleus.​

Ardaloedd chwarae


Bydd parciau lleol, mannau chwarae a champfeydd yn yr awyr agored yn aros ar agor.
Llyn Parc y RhathBydd system unffordd dros dro ar gyfer cerddwyr o amgylch Llyn Parc y Rhath yn aros yn ei lle saith diwrnod yr wythnos hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd traffig dwyffordd yn cael ei gynnal ar Wild Gardens Road, Lake Road East a Lake Road West, rhwng y Gerddi Gwyllt a'r promenâd. Yma, bydd yr holl leoedd parcio i ymwelwyr yn cael eu tynnu, yn agosaf at y Llyn, a fydd yn creu lle ychwanegol i feicwyr a loncwyr.


Pont y Gored Ddu 

Mae Pont y Gored Ddu dros Afon Taf ar gau.

Yn ystod cyfnod atal y Coronafeirws ledled Cymru rhwng 23 Hydref a 9 Tachwedd bydd pedwar hyb craidd yn y ddinas yn parhau i fod ar agor:
  • ​Hyb y Llyfrgell Ganolog
  • The Powerhouse
  • Hyb Llaneirwg
  • Hyb Trelái a Chaerau

Bydd gweddill yr hybiau a'r llyfrgelloedd ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Dim ond drwy apwyntiad y ceir mynediad i’r hybiau craidd, oni bai bod angen taleb Banc Bwyd arnoch neu os ydych yn casglu bagiau ailgylchu neu fagiau gwastraff bwyd.  

I gael gwybod mwy am y gwasanaethau Cyngor a Llyfrgelloedd, ac i drefnu apwyntiad ffoniwch 029 2087 1071. 

Bydd yr holl weithgareddau wyneb yn wyneb sydd wedi bod yn digwydd mewn hybiau, fel clybiau swyddi a chymorth digidol, yn dod i ben.

Bydd gwasanaethau clicio a chasglu llyfrgelloedd yn cael eu hoedi yn ystod y cyfnod atal.  Gall defnyddwyr llyfrgell gael mynediad at ystod eang o eLyfrau ac Adnoddau Electronig​ am ddim ar-lein.

Rydym wedi creu Gweithgareddau’r Cloi Mawr​ gan gynnwys fideos, taflenni gweithgareddau, a chwisiau i chi eu mwynhau gartref tra bod yr Hybiau a’r Llyfrgelloedd ar gau.

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Caerdydd dal ar agor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gall newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion maent yn agos i gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Caiff pob hysbysiad cau llwybr ei gyhoeddi ar-lein a bydd hysbysiadau'n cael eu dangos ar y safle dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ceir canllawiau penodol ar y Rheoliadau Coronafeirws mewn perthynas â llwybrau tramwy a thir mynediad, ynghyd â rhestr canoledig o ddolenni i gaeadau Awdurdodau unigol yn y dolenni canlynol​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Hysbysiad cau llwybr cerddedGofyniad i gau er mwyn lleihau'r risg o gyswllt cyhoeddus a lledaenu’r Coronafeirws.

Yr Eglwys Newydd Llwybr Cerdded Cyhoeddus Rhif 78 Rhiwbina Hill at Lôn Ysgubor (547kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​. O 31 Mawrth, 2020 tan ddiwedd cyfnod argyfwng COVID-19.

Yn sgil y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau nifer o leoliadau i'r cyhoedd yn gyfan gwbl:


Mae Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir ar gau fel lleoliadau ar gyfer llogi preifat a digwyddiadau preifat.

Yn dilyn y cyhoeddiad am gyfnod atal coronafeirws a fydd yn para pythefnos, mae Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi cadarnhau y bydd Lociau’r Morglawdd, Llithrfa Channel View a Phontynau Talu ac Arddangos yr Harbwr Mewnol yn cau o 6pm nos Wener. 

Bydd y lleoliadau canlynol hefyd yn cau yn ystod y cyfnod atal:​

Bydd digwyddiadau y bwriedir eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn parhau i gael eu hadolygu a bydd penderfyniadau ynghylch a ydynt yn mynd rhagddynt yn cael eu gwneud ar sail y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ar yr adeg honno.

Cofrestriadau genedigaethau newydd

Yn sgil canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi dechrau ar ein proses adfer ar gyfer cofrestru genedigaethau. Mae gennym dros 1,750 o enedigaethau heb eu cwblhau a byddwn yn rhoi blaenoriaeth i weithio ein ffordd trwy’r rhestr hon yn nhrefn dyddiad. ​

Os oes gennych apwyntiad eisoes, bydd ein Cofrestrwyr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Rhagor a wybodaeth am gofrestri genedigaethau ar wefan Cofrestri Caerdydd​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​


Priodasau

Gall hyd at 10 o westeion bellach fynychu priodasau a phartneriaethau sifil a gynhelir yn yr ystafell seremonïau fach yn y Swyddfa Gofrestru, ond rhaid dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru/Iechyd Cyhoeddus Cymru a rheolau ymbellhau cymdeithasol bob amser.​  

Nid oes modd cynnal seremonïau mewn safleoedd cymeradwy fel gwestai o hyd. Bydd angen llacio rhagor o gyfyngiadau symud cyn i’r rheiny ddigwydd eto, ac mae’r safleoedd yn disgwyl canllawiau penodol ar gyfer Cymru gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. 

Gellir cynnal seremonïau mewn lleoliadau crefyddol fel eglwysi, capeli a themlau erbyn hyn hefyd, ond unwaith eto rhaid cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru/Iechyd Cyhoeddus Cymru a rheolau ymbellhau cymdeithasol. 

Mae brecwastau priodas yn dal i gael eu gwahardd o dan y rheolau ymbellhau cymdeithasol presennol.​ 

Os oes gennych drefniadau ar y gweill gyda ni a hoffech drafod eich opsiynau, cysylltwch â ni ar 029 2087 1680/4 neu seremoniau@caerdydd.gov.uk ​ 


 

Angladdau

Rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu angladdau. Caiff uchafswm o ddeg aelod o’r teulu agos fynychu angladdau ac amlosgiadau sy'n digwydd yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig a mynwentydd y ddinas.

Mae'r ffi safonol o £50 ar gyfer gweddarllediadau byw o angladdau wedi cael eu hepgor.

Mae ardal y dderbynfa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir ymdrin ag ymholiadau ar-lein o hyd ar wefan Profedigaeth Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window​​​, drwy e-bostio thornhillreception@cardiff.gov.uk​​ neu drwy ffonio 029 2054 4820.

Bydd pedair mynwent yng Nghaerdydd yn ail-agor i aelodau'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 25 Ebrill. Bydd timau ar gael i sicrhau bod y broses o ymbellhau cymdeithasol yn cael ei chynnal ac na chaiff y gofodau eu defnyddio'n amhriodol yn ystod argyfwng COVID-19.

Mae'r Cyngor yn galw ar y cyhoedd i ymweld â'r mynwentydd os ydynt yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd yn unig. ​ 


Bydd mynediad cyfyngedig i Fynwent ac Amlosgfa Draenen Pen-y-graig. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.

Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i ardaloedd eraill y safle, megis y gerddi, y cofebion, neu’r Llyfr Coffa.

Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid a staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn ac mae hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i wasan​aethau. Mae'r newidiadau rydym wedi'u gwneud yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd y Cyhoedd a Llywodraeth Cymru.

Gweler y Llythyr at Denantiaid oddi wrth Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (450kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


AtgyweiriadauRydym wrthi’n cwblhau gwaith atgyweirio brys ar hyn o bryd.​​

Wrth ymweliad, bydd gweithwyr yn cadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol a bydd tenantiaid yn cael gwybod am hyn cyn yr ymweliad.  

Os byddwch yn datblygu unrhyw symptomau sy'n gysylltiedig â COVID, cysylltwch â ni cyn gynted ag y bo modd i ail drefnu eich apwyntiad.Taliadau Rhent 

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau’n gweithredu fel arfer, ond dylai Tenantiaid sy’n cael problemau â thalu rhent ddal i gysylltu â ni. Gall staff gynnig cyngor a chymorth a byddant yn parhau i helpu tenantiaid drwy’r cyfnod anodd hwn.​Materion yn ymwneud â Thenantiaeth ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae ymweliadau gartref yn cael eu gwneud mewn achosion argyfwng a brys. Mae unrhyw ymweliadau ag ardaloedd tu allan hefyd wedi ail-ddechrau. Bydd gwaith arferol yn dali gael ei wneud dros y ffôn os yn bosibl.Glanhau Ardaloedd Cymunedol Fflatiau

Mae gwasanaethau wedi dychwelyd i’r arfer. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau glanhau a glanhau a chlirio. ​Cynnwys Tenantiaid

Mae pob cyfarfod sydd wedi ei drefnu gan y Cyngor wedi ei atal. Argymhellwn yn gryf y dylai pob grŵp atal eu cyfarfodydd.Symud Cartref

Mae ymweliadau yn cael eu cynnal yn rhithiwr. Pan fydd gwaith ar eiddo wedi’i gwblhau, caiff fideo ei anfon at yr ymgeisydd sydd wedi llofnodi ar gyfer yr eiddo i ddangos ba waith sydd wedi’i wneud.  

Caiff cytundeb tenantiaeth a dogfennau perthnasol eraill eu cyflwyno a’u llofnodi’n ddigidol. 

Ar ôl llofnodi cytundeb tenantiaeth, byddwn yn cysylltu â'r tenant i drafod telerau ac amodau ei denantiaeth, ynghyd â chynorthwyo gydag unrhyw geisiadau eraill – e.e. trefnu cyfleustodau neu gymorth cyrchu (os oes angen).  

Rhoddir mynediad i allweddi ar y cam hwn.

Mae hi bellach yn bosibl cyfnewid cartrefi, ond mae oedi wrth brosesu ceisiadau felly byddwn yn gwerthfawrogi eich amynedd yn fawr. Darllenwch fwy am gyfnewid cartrefi.​​


Digartrefedd

Byddwn yn dal i weithio ar ein heiddo gwag ac yn helpu pobl ddigartref i symud allan o lety dros dro a hosteli.
Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19:
Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – dydd Sul.
Parcio a Theithio’r Gorllewin: Nid yw’r gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd.
Parcio a Theithio’r De: Dim gwasanaeth bws. Parcio a Cherdded o faes parcio Neuadd y Sir.​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​