Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i wasanaethau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. 
​​
B
ydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.​


Mae'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Darganfyddwch fwy a sut i wneud cais am y cynllun Taliad Cymorth Hunan​ynysu​.

​Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i rieni a disgyblion​. Rydym yn diweddaru'r rhain yn rheolaidd yn unol â’r wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion. ​



Prydau Ysgol Am Ddim

Ar gyfer plant sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim, bydd y systemau e-dalebau a Parent Pay yn parhau ar waith hyd nes y daw'r ddarpariaeth arlwyo yn ôl i rym ym mhob ysgol. ​


​​Gwneud cais am le mewn ysgol

Am help a chyngor ar dderbyn i ysgolion, gan gynnwys cyflwyno cais hwyr, ewch i’r system ar-lein Derbyn i Ysgolion​​​​ ​neu e-bostiwch derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk

Apeliadau

Mae ein tîm apeliadau’n parhau i broses apeliadau derbyn lleoedd ysgol. Os hoffech apelio, anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk​​

Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau ailgylchu a gwastraff wedi dychwelyd i'r arfer.

Efallai y bydd rhywfaint o darfu ar wasanaethau o hyd oherwydd COVID-19. Os ydym yn ymwybodol o unrhyw darfu ar gasgliadau ailgylchu a gwastraff ein nod fydd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar-lein. 

Os na allwn wneud casgliadau mae’n bosibl y byddwn yn dweud wrthych am roi eich biniau allan ar ddiwrnod arall. Gallwch wirio a yw eich casgliad ailgylchu a gwastraff wedi'i aildrefnu​ ar-lein.

Os ydych yn cael trafferth talu’ch treth gyngor am eich bod ar incwm isel neu is, gallwch o bosib gael Gostyngiad y Dreth Gyngor. ​

Dysgwch ragor a gwnewch gais am ostyngiad​.

Os ydych eisoes yn cael Gostyngiad y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.​

Os oes gennych bryderon am eich taliadau treth gyngor cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor ar ein ffurflen gyswllt ar-lein​  neu drwy e-bostio’r swyddfa yn trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Oherwydd y pandemig COVID-19 rydym yn cael nifer fawr o ymholiadau. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu’n ôl gynted ag y gallwn. Mae’n ddrwg gennym os yw hyn yn anghyfleus.​

Ardaloedd chwarae


Mae parciau a meysydd chwarae ar agor.

Mae cyrtiau chwaraeon awyr agored, campfeydd awyr agored, ardaloedd Gemau Aml-ddefnydd a pharciau sglefrio ar agor.


Parc Cefn Onn


Mae'r maes parcio ym Mharc Cefn Onn ar agor i bob defnyddiwr.

Morglawdd Bae Caerdydd


Mae maes parcio Morglawdd Bae Caerdydd ar agor.

Caniateir llywio dyfroedd Bae Caerdydd.​​


Llyn Parc y Rhath



Mae system unffordd dros dro ar gyfer cerddwyr o amgylch Llyn Parc y Rhath ar waith saith diwrnod yr wythnos hyd nes y clywir yn wahanol.
 
Bydd traffig dwyffordd yn cael ei gynnal ar Wild Gardens Road, Lake Road East a Lake Road West, rhwng y Gerddi Gwyllt a'r promenâd. Bydd yr holl leoedd parcio i ymwelwyr yn cael eu gwaredu, yn agosaf at y Llyn, a fydd yn creu lle ychwanegol i feicwyr a loncwyr.

Pont y Gored Ddu 

Mae Pont y Gored Ddu ar draws Afon Taf ar agor i'r cyhoedd.

Mae hybiau a llyfrgelloedd ar agor ar gyfer gwasanaethau drwy apwyntiad yn unig. Mwy o  wybodaeth am hybiau a llyfrgelloedd.​

Gallwch gael mynediad at ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein o wefan Hybiau Caerdydd.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​Mae’n bosib cael gafael ar e-lyfrau, llyfrau sain a chylchgronau drwy ein llyfrgell ar-lein.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Caerdydd dal ar agor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gall newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion maent yn agos i gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.​

Ceir canllawiau penodol ar y Rheoliadau Coronafeirws mewn perthynas â llwybrau tramwy a thir mynediad, ynghyd â rhestr canoledig o ddolenni i gaeadau Awdurdodau unigol yn y dolenni canlynol​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Yn sgil y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau nifer o leoliadau i'r cyhoedd yn gyfan gwbl:







  Mae Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir ar gau fel lleoliadau ar gyfer llogi preifat a digwyddiadau preifat.
  ​​

  Mae'r lleoliadau canlynol a reolir gan Gyngor Caerdydd wedi ailagor erbyn hyn:



  Bydd digwyddiadau sydd i fod i gael eu cynnal yn 2021 yn parhau i gael eu hadolygu a bydd penderfyniadau o ran p’un a fyddant yn cael eu cynnal yn cael eu gwneud yn seiliedig ar y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ar yr adeg honno. I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Croeso Caerdydd.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

  Cofrestriadau genedigaethau newydd

  I gofrestru genedigaeth bydd angen i chi drefnu apwyntiad i ymweld â Swyddfa Gofrestru Caerdydd.

  Rhagor a wybodaeth am gofrestri genedigaethau ar wefan Cofrestri Caerdydd​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​


  Priodasau

  Gall hyd at 10 o westeion bellach fynychu priodasau a phartneriaethau sifil a gynhelir yn yr ystafell seremonïau fach yn y Swyddfa Gofrestru, ond rhaid dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru/Iechyd Cyhoeddus Cymru a rheolau ymbellhau cymdeithasol bob amser.​ 

  Os oes gennych drefniadau ar y gweill gyda ni a hoffech drafod eich opsiynau, cysylltwch â ni ar 029 2087 1680/4 neu seremoniau@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​

  Angladdau

  Gallwch weld y cyngor a’r canllawiau diweddaraf ar angladdau, crematoria a mynwentydd ar wefan Gwasasnaethau Profedigaeth Caerdydd.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

  Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid a staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn ac mae hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i wasan​aethau. Mae'r newidiadau rydym wedi'u gwneud yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd y Cyhoedd a Llywodraeth Cymru.

  Gweler y Llythyr at Denantiaid oddi wrth Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (450kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


  Atgyweiriadau



  Ar hyn o bryd, rydym yn rhoi blaenoriaeth i argyfyngau neu waith atgyweirio brys ar dai cyngor. Os oes angen i chi gysylltu â ni ynghylch argyfwng/gwaith trwsio brys ffoniwch 029 2087 2088. 

  Os ydych yn rhoi gwybod am argyfwng/atgyweiriad brys a’ch bod yn hunanynysu neu wedi cael prawf coronafeirws positif rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cysylltu â ni. 

  Os oes gennych apwyntiad ar gyfer gwaith trwsio brys, rhowch wybod i ni ymlaen llaw os ydych wedi cael prawf Covid19 positif neu os ydych yn dangos symptomaudrwy ffonio 02920872087​.



  Taliadau Rhent 

  Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau’n gweithredu fel arfer, ond dylai Tenantiaid sy’n cael problemau â thalu rhent ddal i gysylltu â ni. Gall staff gynnig cyngor a chymorth a byddant yn parhau i helpu tenantiaid drwy’r cyfnod anodd hwn.​



  Materion yn ymwneud â Thenantiaeth ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

  Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith wedi dychwelyd i'r arfer. Mae ymweliadau cartref ac ymweliadau ag ardaloedd allanol yn cael eu cynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae staff hefyd ar gael i gynorthwyo ar y ffôn a thrwy e-bost.  ​



  Glanhau Ardaloedd Cymunedol Fflatiau

  Mae’r holl wasanaethau glanhau wedi dychwelyd i normal, er gallai fod adegau pan fo gwaith yn cael ei gwblhau’n arafach nag arfer oherwydd argaeledd adnoddau. ​



  Cynnwys Tenantiaid

  Mae rhai digwyddiadau bellach wedi ailddechrau. Gall grwpiau’n gallu cwrdd ar yr amod eu bod yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru o ran faint o bobl sy'n gallu cwrdd a bod y lleoliad wedi cael asesiad risg.

  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cynnwys Tenantiaid.​



  Symud Cartref





  Mae ymweliadau yn cael eu cynnal yn rhithiwr. Pan fydd gwaith ar eiddo wedi’i gwblhau, caiff fideo ei anfon at yr ymgeisydd sydd wedi llofnodi ar gyfer yr eiddo i ddangos ba waith sydd wedi’i wneud.  

  Caiff cytundeb tenantiaeth a dogfennau perthnasol eraill eu cyflwyno a’u llofnodi’n ddigidol. 

  Ar ôl llofnodi cytundeb tenantiaeth, byddwn yn cysylltu â'r tenant i drafod telerau ac amodau ei denantiaeth, ynghyd â chynorthwyo gydag unrhyw geisiadau eraill – e.e. trefnu cyfleustodau neu gymorth cyrchu (os oes angen).  

  Rhoddir mynediad i allweddi ar y cam hwn.

  Mae hi bellach yn bosibl cyfnewid cartrefi, ond mae oedi wrth brosesu ceisiadau felly byddwn yn gwerthfawrogi eich amynedd yn fawr. Darllenwch fwy am gyfnewid cartrefi.​​


  Digartrefedd

  Byddwn yn dal i weithio ar ein heiddo gwag ac yn helpu pobl ddigartref i symud allan o lety dros dro a hosteli.

  Rydym ar agor rhwng 9-5 o ddydd Llun i ddydd Iau a 9 – 4:30pm dydd Gwener.

  Rydym yn gweithredu mynediad cyfyngedig i'r Ganolfan Dewisiadau Tai ac felly, lle y bo'n bosibl, ffoniwch ni ar 029 2057 0750 neu e-bostiwch​ canolfandewisiadautai@caerdydd.gov.uk​

  Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19:

  Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – dydd Sul.
  Parcio a Theithio’r Gorllewin: Nid yw’r gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd.​
  Parcio a Theithio’r De: Nid yw’r gwasanaeth yn rhedeg ar hyn o bryd.​​​



  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​