Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Newidiadau i wasanaethau

Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. 
​​
B
ydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.


Cymorth i ysgolion Caerdydd wrth baratoi ar gyfer 29 Mehefin

Yn ymateb i’r cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg ar ddydd Mercher 3 Mehefin, dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry:

“Bydd llawer o blant ledled y ddinas yn gweld eisiau eu ffrindiau, eu hathrawon a’r drefn y mae’r ysgol yn ei chynnig. Rwy’n gwybod hefyd bod llawer o deuluoedd yn cael trafferthion yn gweithio o gartref ac yn addysgu gartref, bydd rhai rhieni a staff yn pryderu am blant yn dychwelyd i’r ysgol a byddwn ni’n gweithio i ddatrys hynny.

Darllenwch y datganiad llawn ar wefan Newyddion Caerdydd​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​.​Gofal i blant Gweithwyr AllweddolBydd darpariaeth canolfannau gofal plant yn dal i flaenoriaethu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn hosteli i'r digartref a gwaith Allgymorth) a'r gwasanaethau brys. Fodd bynnag, bydd y trefniadau nawr yn ceisio darparu ar gyfer categorïau ehangach o weithwyr allweddol hefyd, lle bo modd.

Er mwyn darparu ar gyfer y niferoedd ychwanegol ac er mwyn cynnal mesurau pellhau cymdeithasol, mae nifer yr hybiau hyn bellach wedi eu cynyddu i 19. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth gynradd, uwchradd ac arbennig drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Er mwyn sicrhau bod trosglwyddiad COVID-19 yn cael ei arafu neu ei atal, mae gweithwyr allweddol a theuluoedd dysgwyr sy'n agored i niwed yn cael gwybod y dylid ond defnyddio'r ddarpariaeth ysgolion pan nad oes unrhyw fath arall o gymorth plant ar gael, a lle bo'n bosib, dylid gofalu am blant gartref.

Bydd gofyn i weithwyr allweddol yng nghategorïau Gweithwyr Allweddol eraill Llywodraeth Cymru, gadarnhau gyda'u cyflogwyr bod eu rôl benodol yn ‘hanfodol' i barhad busnes wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod pandemig COVID-19.

Mwy o wybodaeth am ofal plant i weithwyr allweddol​​


Darpariaeth cyn-ysgol

Mae yna nifer o leliadau preifat, annibynnol a gwirfoddol sydd yn dal i weithredu ac sydd â llefydd ar gael i blant o oed cyn-ysgol.Dylai gweithwyr allweddol o feysydd iechyd, gofal cymdeithasol neu’r gwasanaethau brys nad sydd ag unrhyw ddewis arall ar gyfer gofal plant gysylltu â Phorth y Teulu ar 03000 133 133 neu
CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk
Atgoffir rhieni neu ofalwyr sydd yn defnyddio’r ddarpariaeth i lynu wrth ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng neu gasglu eu plant. Gofynnwn eich bod yn cadw pellter o ddwy fetr rhyngoch â’r staff ac aelodau eraill y cyhoedd.​


Prydau Ysgol Am DdimCaiff rhieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd daleb y gellir ei lawrlwytho gwerth £40 er budd eu plentyn / plant cymwys, a gellir ei wario yn un o'r archfarchnadoedd canlynol:

 • Tesco 
 • Asda 
 • Sainsbury's 
 • Morrisons 
 • Marks and Spencer 
 • Waitrose


Bydd teuluoedd cymwys yn derbyn llythyr gyda manylion y daleb yn uniongyrchol gan y Cyngor o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf. Gweld copi o’r llythyr​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​​​​​​​

I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim, ebostiwch Prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk​. ​​

Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu trefniadau newydd fydd yn gwneud taliadau BACS gan ddefnyddio Parent Pay, system talu ar-lein sydd eisoes yn cael ei defnyddio gan 91 o ysgolion Caerdydd.  

​Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim nawr yn gallu prynu bwyd gan ddefnyddio arian a gaiff ei roi’n uniongyrchol yn eu cyfrif banc.

Bydd hyn yn rhoi rhagor o hyblygrwydd i rieni o ran ble y gallant siopa a bydd y cynllun talebau a ddarperir ar hyn o bryd yn parhau i gael ei gynnal ar y cyd â’r trefniadau newydd.

Bydd rhieni neu ofalwyr â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn cael llythyr fydd yn rhoi gwybodaeth iddynt ar sut i dderbyn y taliad fesul pythefnos.

Ar gyfer y rheiny nad ydynt yn defnyddio ParentPay eto, bydd canllaw cam wrth gam ar sut i gofrestru yn ogystal â manylion cyswllt os bydd angen rhagor o gymorth arnynt.


Gwneud cais am le mewn ysgol

Am help a chyngor ar dderbyn i ysgolion, gan gynnwys cyflwyno cais hwyr, ewch i’r system ar-lein Derbyn i Ysgolion​​​​ ​neu e-bostiwch derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk


Apeliadau

Mae ein tîm apeliadau’n parhau i broses apeliadau derbyn lleoedd ysgol. Os hoffech apelio, anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk​​

Os ydych wedi apelio eisoes byddwch yn amyneddgar wrth i ni aros cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y mae’r trefniadau cynnal apelio am ddigwydd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn.

Rydym yn dod â'r mwyafrif o gasgliadau ymyl y ffordd yn ôl o 1 Mehefin.

Gweler y wybodaeth am gasgliadau gwastraff ac ailgylchu​​.

Canolfannau Ailgylchu

Yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth, rydym wedi ail-agor ein canolfannau ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu slot a gweld telerau ac amodau'r canolfannau​.


Casgliadau Eitemau swmpusRydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n gwasanaeth casglu eitemau swmpus.

Darganfyddwch fwy am gasgliadau eitemau swmpus a sut i drefnu casgliad​.​

Os ydych yn cael trafferth talu’ch treth gyngor am eich bod ar incwm isel neu is, gallwch o bosib gael Gostyngiad y Dreth Gyngor.

Dysgwch ragor a gwnewch gais am ostyngiad​.

Os ydych eisoes yn cael Gostyngiad y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.​

Os oes gennych bryderon am eich taliadau treth gyngor cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor ar ein ffurflen gyswllt ar-lein​ neu drwy e-bostio’r swyddfa yn trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Oherwydd y pandemig COVID-19 rydym yn cael nifer fawr o ymholiadau. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu’n ôl gynted ag y gallwn. Mae’n ddrwg gennym os yw hyn yn anghyfleus.​

Ardaloedd chwaraeArdaloedd chwarae ym Mharciau Cyngor Caerdydd i gau ar unwaith. Credir bod y risg o drosglwyddo o blentyn i blentyn ar offer chwarae yn ormod o risg i'r cyhoedd wrth i ni geisio arafu trosglwyddiad COVID-19.

Bydd Parciau Caerdydd yn aros ar agor ar hyn o bryd. Rydym yn deall y rôl y gallant ei chwarae o ran cynorthwyo lles yn ystod y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n ymweld â'n parciau i ymarfer ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol os ydym am arafu neu atal trosglwyddo COVID-19 o berson i berson.

Os na ddilynir rheolau ymbellhau cymdeithasol yn ein parciau yna efallai y bydd yn rhaid i ni adolygu'r sefyllfa hon a gallent yna fod ar gau i'r cyhoedd.

Rydyn ni felly'n argymell yn gryf bod pobl yn osgoi unrhyw dorfeydd, ac yn ymarfer ymbellhau cymdeithasol, er mwyn i barciau gael parhau i fod ar agor​.


Llyn Parc y RhathMae system unffordd dros dro ar gyfer cerddwyr o amgylch Llyn Parc y Rhath yn cael ei chyflwyno o ddydd Sadwrn 18 Ebrill, yn ymateb i bryderon a godwyd gan breswylwyr lleol a bydd yn creu system unffordd glocwedd ar hyd y llwybr o amgylch y llyn.

Bydd yn parhau ar waith am saith diwrnod yr wythnos hyd nes y nodir yn wahanol.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod yn y parc i ddangos i breswylwyr lleol ac ymwelwyr sut y bydd y system newydd yn gweithio a bydd staff wrth law y penwythnos hwn i helpu pobl i ddod i arfer â’r trefniadau newydd.

Bydd traffig dwyffordd yn cael ei gynnal ar Wild Gardens Road, Lake Road East a Lake Road West, rhwng y Gerddi Gwyllt a'r promenâd. Yma, bydd yr holl leoedd parcio i ymwelwyr yn cael eu tynnu, yn agosaf at y Llyn, a fydd yn creu lle ychwanegol i feicwyr a loncwyr.

Mae'r newidiadau i gynllun y briffordd wedi'u cynllunio i annog pobl i beidio â gwneud teithiau nad ydynt yn hanfodol mewn car i'r ardal.

Disgwylir i’r system unffordd o amgylch y llyn gael ei threialu ar y penwythnos sy’n dechrau ar 18 Ebrill. Os bydd yn llwyddiannus, bydd y cynllun yn cael ei estyn tan o leiaf 26 Ebrill gyda'r bwriad o weithredu mesurau mwy parhaol ar gyfer cyfnod hwy o COVID-19.​


Pont y Gored Ddu 

Mae Pont y Gored Ddu dros Afon Taf ar gau o ddydd Sadwrn 25 Ebrill.

Mae yna pedwar Hyb allweddol ar agor yn y ddinas. 

Gwybodaeth ar y wasanaethau ar gael yn yr hybiau

LlyfrgelloeddMae disgwyl nawr i lyfrau adnewyddu yn awtomatig ac mae unrhyw ‘gadw llyfrau’ wedi ei atal, nid oes dirwyon yn cael eu codi am ddychwelyd yn hwyr felly peidiwch â theithio i geisio dychwelyd llyfrau neu unrhyw eitemau stoc eraill.

Gallwch gael gafael ar e-lyfrau, llyfrau llafar a chylchgronau drwy gyfrwng ein llyfrgell ar-lein​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​.

Rydym wedi creu Gweithgareddau’r Cloi Mawr​ gan gynnwys fideos, taflenni gweithgareddau, a chwisiau i chi eu mwynhau gartref tra bod yr Hybiau a’r Llyfrgelloedd ar gau.

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Caerdydd dal ar agor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gall newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion maent yn agos i gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Caiff pob hysbysiad cau llwybr ei gyhoeddi ar-lein a bydd hysbysiadau'n cael eu dangos ar y safle dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ceir canllawiau penodol ar y Rheoliadau Coronafeirws mewn perthynas â llwybrau tramwy a thir mynediad, ynghyd â rhestr canoledig o ddolenni i gaeadau Awdurdodau unigol yn y dolenni canlynol​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Hysbysiad cau llwybr cerddedGofyniad i gau er mwyn lleihau'r risg o gyswllt cyhoeddus a lledaenu’r Coronafeirws.

Yr Eglwys Newydd Llwybr Cerdded Cyhoeddus Rhif 78 Rhiwbina Hill at Lôn Ysgubor (547kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​. O 31 Mawrth, 2020 tan ddiwedd cyfnod argyfwng COVID-19.

Llwybr Cerdded Cyhoeddus Rhif 1 Capel Llanilltern, Canada Lake Lodge i Heol Llantrisant​ (400kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​. O 7 Ebrill, 2020 tan ddiwedd cyfnod argyfwng COVID-19.

Llwybr Cerdded Cyhoeddus Rhif 19 Capel Llaniltern, Llantrisant Rd at Heol St y Nyll (592kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
O 1 Mai, 2020 tan ddiwedd cyfnod argyfwng COVID-19

Llwybr Cerdded Cyhoeddus Rhif 4 Sain Ffagans, St Bride’s Road i’r gyffordd â Rhif 1 Sain Ffagan​ (617kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​ 
O 1 Mai, 2020 tan ddiwedd cyfnod argyfwng COVID-19

Yn sgil y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau nifer o leoliadau i'r cyhoedd yn gyfan gwbl:

 • Y Theatr Newydd
 • Neuadd Dewi Sant
 • Castell Caerdydd
 • Amgueddfa Caerdydd 
 • Y Plasty
 • Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd 
 • Canolfan Hamdden Trem y Môr
 • Yr Ysgol Farchogaeth
 • Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd
 • Canolfan Gymunedol Treganna 
 • Canolfan Addysg Parc Bute 
 • Tŷ Gwydr Parc y Rhath
 • Y safle Motocross
 • Neuadd Llanofer a’r Ganolfan Gelfyddydau
 • Canolfan Dysgu i Oedolion Severn Road
 • Ynys Echni.


Mae Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir ar gau fel lleoliadau ar gyfer hurio preifat a digwyddiadau preifat.

Bydd digwyddiadau y bwriedir eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn parhau i gael eu hadolygu a bydd penderfyniadau ynghylch a ydynt yn mynd rhagddynt yn cael eu gwneud ar sail y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ar yr adeg honno.

 • GŴyl Llenyddiaeth plant ​- wedi canslo.

Cofrestriadau genedigaethau newydd

Mae cofrestriadau genedigaethau newydd yn cael eu hatal yn unol â chanllawiau ar gyfer y DG gyfan gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw babanod newydd-anedig yn cael eu hamlygu i'r risgiau presennol sy'n gysylltiedig â mynychu Swyddfeydd Cofrestru gyda'u teuluoedd. Ni fydd ceisiadau am Fudd-dal Plant yn cael eu heffeithio.

Os oes gennych apwyntiad eisoes, bydd ein Cofrestrwyr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Rhagor a wybodaeth am gofrestri genedigaethau ar wefan Cofrestri Caerdydd​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​


Priodasau

Mae'r holl seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi'u gwahardd ar hyn o bryd. Rydym yn ymwybodol bod y llywodraeth wrthi’n ystyried sut a phryd y gallai priodasau a seremonïau eraill ailddechrau a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym fanylion am y trefniadau sydd ar waith ar gyfer Cymru. 


Nid ydym eto yn gwybod:

 • Ym mha leoliadau y gellir cynnal seremonïau ynddynt 
 • Sawl gwestai a ganiateir 
 • Yr hyn a ellir ei gynnwys yn y seremoni
 • Unrhyw gyfyngiadau pellach a all fod yn berthnasol
 • Y trefniadau ar gyfer cyflwyno hysbysiad o briodas neu bartneriaeth sifil

Os oes gennych drefniadau ar y gweill gyda ni a hoffech drafod eich opsiynau, cysylltwch â ni ar 029 2087 1680/4 neu seremoniau@caerdydd.gov.uk ​Angladdau

Rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu angladdau. Caiff uchafswm o ddeg aelod o’r teulu agos fynychu angladdau ac amlosgiadau sy'n digwydd yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig a mynwentydd y ddinas.

Mae'r ffi safonol o £50 ar gyfer gweddarllediadau byw o angladdau wedi cael eu hepgor.

Mae ardal y dderbynfa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir ymdrin ag ymholiadau ar-lein o hyd ar wefan Profedigaeth Caerdydd​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​, drwy e-bostio thornhillreception@cardiff.gov.uk​​ neu drwy ffonio 029 2054 4820.

Bydd pedair mynwent yng Nghaerdydd yn ail-agor i aelodau'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 25 Ebrill. Bydd timau ar gael i sicrhau bod y broses o ymbellhau cymdeithasol yn cael ei chynnal ac na chaiff y gofodau eu defnyddio'n amhriodol yn ystod argyfwng COVID-19.

Mae'r Cyngor yn galw ar y cyhoedd i ymweld â'r mynwentydd os ydynt yn ymweld â bedd neu ar gyfer angladd yn unig. ​ 


Bydd mynediad cyfyngedig i Fynwent ac Amlosgfa Draenen Pen-y-graig. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.

Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i ardaloedd eraill y safle, megis y gerddi, y cofebion, neu’r Llyfr Coffa.

Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid a staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn ac mae hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i wasan​aethau. Mae'r newidiadau rydym wedi'u gwneud yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd y Cyhoedd a Llywodraeth Cymru.

Gweler y Llythyr at Denantiaid oddi wrth Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (450kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Atgyweiriadau

Er mwyn sicrhau gwasanaeth i'r tenantiaid mwyaf anghenus ac atal y feirws rhag ymledu, dim ond gwaith atgyweirio brys fydd yn cael ei wneud. Dim ond os yw'n argyfwng y dylai tenantiaid gysylltu â ni am atgyweiriad.

Bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu o 15 Mehefin ymlaen.Taliadau Rhent 

Dylai tenantiaid sy'n cael anawsterau gyda thaliadau rhent ar yr adeg anodd hon gysylltu i drafod hyn.  Peidiwch â phoeni, gallwn eich helpu i ddod o hyd i ateb.Materion yn ymwneud â Thenantiaeth ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dim ond mewn achosion o frys mawr y bydd ymweliadau cartref yn digwydd. Bydd materion yn cael eu trin dros y ffôn cyn belled ag y bo modd.Glanhau Ardaloedd Cymunedol Fflatiau

Mae’r gwaith rheolaidd o lanhau fflatiau tyrau isel wedi cael ei atal a gallai casgliadau gwastraff swmpus gael eu hoedi.Cynnwys Tenantiaid

Mae pob cyfarfod sydd wedi ei drefnu gan y Cyngor wedi ei atal. Argymhellwn yn gryf y dylai pob grŵp atal eu cyfarfodydd.Symud Cartref

Ni fydd rhagor o gyfnewidiadau yn cael eu gwneud ar hyn o bryd a dim ond trosglwyddiadau brys a fydd yn digwydd.Digartrefedd

Byddwn yn dal i weithio ar ein heiddo gwag ac yn helpu pobl ddigartref i symud allan o lety dros dro a hosteli.
Newidiadau i Barcio a Theithio oherwydd COVID-19:
Parcio a Theithio y Dwyrain: Dydd Llun – Dydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth penwythnos. 
Parcio a Theithio y Gorllewin: Wedi’i ganslo am y tro.
Parcio a Theithio y De: Wedi’i ganslo am y tro.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
English