Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i wasanaethau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl.​ 
​​
B
ydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.​


Mae'r cynllun Taliad Cymorth Hunanynysu wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Darganfyddwch fwy a sut i wneud cais am y cynllun Taliad Cymorth Hunan​ynysu​.

​Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i rieni a disgyblion​. Rydym yn diweddaru'r rhain yn rheolaidd yn unol â’r wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion. ​

Os na allwn wneud casgliadau mae’n bosibl y byddwn yn dweud wrthych am roi eich biniau allan ar ddiwrnod arall. 

Gwiriwch eich dyddiadau casgliadau ailgylchu a gwastraff​

Gallwch wirio a yw eich casgliad ailgylchu a gwastraff wedi'i aildrefnu​ ar-lein.

Os ydych yn cael trafferth talu’ch treth gyngor am eich bod ar incwm isel neu is, gallwch o bosib gael Gostyngiad y Dreth Gyngor. ​

Dysgwch ragor a gwnewch gais am ostyngiad​.

Os ydych eisoes yn cael Gostyngiad y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.​

Os oes gennych bryderon am eich taliadau treth gyngor cysylltwch â thîm y Dreth Gyngor ar ein ffurflen gyswllt ar-lein​  neu drwy e-bostio’r swyddfa yn trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Oherwydd y pandemig COVID-19 rydym yn cael nifer fawr o ymholiadau. Byddwch yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu’n ôl gynted ag y gallwn. Mae’n ddrwg gennym os yw hyn yn anghyfleus.​
Mae hybiau a llyfrgelloedd ar agor ar gyfer gwasanaethau drwy apwyntiad yn unig. Mwy o  wybodaeth am hybiau a llyfrgelloedd.​

Gallwch gael mynediad at ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein o wefan Hybiau Caerdydd.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​Mae’n bosib cael gafael ar e-lyfrau, llyfrau sain a chylchgronau drwy ein llyfrgell ar-lein.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
​​
Ein blaenoriaeth yw cadw tenantiaid a staff yn ddiogel yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn ac mae hyn yn golygu ein bod wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i wasan​aethau. Mae'r newidiadau rydym wedi'u gwneud yn cydymffurfio â chanllawiau Iechyd y Cyhoedd a Llywodraeth Cymru.

Gweler y Llythyr at Denantiaid oddi wrth Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (450kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


AtgyweiriadauMae holl waith atgyweirio bellach yn cael ei gwblhau a gellir ei drefnu drwy ffonio 02920 872087.

Os oes angen i chi roi gwybod am waith trwsio, ond eich bod yn hunan-ynysu neu wedi profi'n bositif am Covid-19, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cysylltu â ni am y tro cyntaf.

Os oes gennych waith trwsio wedi'i drefnu a'ch bod yn profi'n bositif am Covid-19, neu os oes gennych symptomau cyn i ni ymweld, rhowch wybod i ni drwy ffonio 02920 872087.​Taliadau Rhent 

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau’n gweithredu fel arfer, ond dylai Tenantiaid sy’n cael problemau â thalu rhent ddal i gysylltu â ni. Gall staff gynnig cyngor a chymorth a byddant yn parhau i helpu tenantiaid drwy’r cyfnod anodd hwn.​Materion yn ymwneud â Thenantiaeth ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith wedi dychwelyd i'r arfer. Mae ymweliadau cartref ac ymweliadau ag ardaloedd allanol yn cael eu cynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae staff hefyd ar gael i gynorthwyo ar y ffôn a thrwy e-bost.  ​Glanhau Ardaloedd Cymunedol Fflatiau

Mae’r holl wasanaethau glanhau wedi dychwelyd i normal, er gallai fod adegau pan fo gwaith yn cael ei gwblhau’n arafach nag arfer oherwydd argaeledd adnoddau. ​Cynnwys Tenantiaid

Mae rhai digwyddiadau bellach wedi ailddechrau. Gall grwpiau’n gallu cwrdd ar yr amod eu bod yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru o ran faint o bobl sy'n gallu cwrdd a bod y lleoliad wedi cael asesiad risg.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cynnwys Tenantiaid.​Symud Cartref

Mae ymweliadau yn cael eu cynnal yn rhithiwr. Pan fydd gwaith ar eiddo wedi’i gwblhau, caiff fideo ei anfon at yr ymgeisydd sydd wedi llofnodi ar gyfer yr eiddo i ddangos ba waith sydd wedi’i wneud.  

Caiff cytundeb tenantiaeth a dogfennau perthnasol eraill eu cyflwyno a’u llofnodi’n ddigidol. 

Ar ôl llofnodi cytundeb tenantiaeth, byddwn yn cysylltu â'r tenant i drafod telerau ac amodau ei denantiaeth, ynghyd â chynorthwyo gydag unrhyw geisiadau eraill – e.e. trefnu cyfleustodau neu gymorth cyrchu (os oes angen).  

Rhoddir mynediad i allweddi ar y cam hwn.

Mae hi bellach yn bosibl cyfnewid cartrefi, ond mae oedi wrth brosesu ceisiadau felly byddwn yn gwerthfawrogi eich amynedd yn fawr. Darllenwch fwy am gyfnewid cartrefi.​​


Digartrefedd

Byddwn yn dal i weithio ar ein heiddo gwag ac yn helpu pobl ddigartref i symud allan o lety dros dro a hosteli.

Rydym ar agor rhwng 9-5 o ddydd Llun i ddydd Iau a 9 – 4:30pm dydd Gwener.

Rydym yn gweithredu mynediad cyfyngedig i'r Ganolfan Dewisiadau Tai ac felly, lle y bo'n bosibl, ffoniwch ni ar 029 2057 0750 neu e-bostiwch​ canolfandewisiadautai@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​