Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Newidiadau i Wasanaethau Ailgylchu a Gwastraff


Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff yn newid o ddydd Llun 30 Mawrth 2020.
 
Nid yw eich diwrnod casglu yn newid, ond efallai y bydd yr amser yr ydym yn casglu eich gwastraff yn newid. 
I wneud yn siŵr nad ydych yn methu eich casgliad, gwnewch yn siŵr bod eich gwastraff allan erbyn 6am ar eich diwrnod casglu. Gallai eich casgliad gael ei wneud unrhyw bryd rhwng 6am-10pm.

I symleiddio’r gweithrediadau gwastraff a sicrhau y gallant barhau gyda gweithlu llai, efallai na fydd yn bosib i ni ddidoli gwastraff ailgylchu yn ystod yr argyfwng, felly bydd yn mynd i’r gwaith Troi Gwastraff yn Ynni gyda’r gwastraff gweddilliol. Argyfwng iechyd cyhoeddus yw hwn, felly dyma’r ffordd fwyaf diogel o waredu gwastraff a allai fod yn cario COVID-19.    

 
Lle rydym yn parhau i gasglu gwastraff bwyd ar wahân, bydd yn mynd i'n gwaith Treulio Anaerobig.
 
Unwaith y bydd yr argyfwng drosodd, rydym yn gobeithio ailddechrau gwasanaethau cyn gynted â phosibl. 


 
Os ydych yn byw mewn fflat, dylech barhau i ailgylchu fel arfer. Bydd eich gwastraff bwyd, eich gwastraff cyffredinol a’ch ailgylchu yn cael ei gasglu yn wythnosol.
Bydd pob casgliad gwastraff yn dod yn wythnosol.

Os ydych yn byw mewn ardal biniau

Defnyddiwch eich bin du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu (gan gynnwys cewynnau/padiau anymataliaeth) a gwastraff bwyd. Parhewch i ddefnyddio'ch bagiau ailgylchu fel arfer, a rhowch y rhain nesaf at eich bin er mwyn eu casglu. 

 
Ni fyddwn yn casglu bagiau du ychwanegol o'r tu allan i'ch bin. 

Fodd bynnag, os ydym yn gwybod eich bod ar y casgliad hylendid, byddwn yn casglu bagiau du ychwanegol a/neu fagiau hylendid melyn. Ni fydd hyn yn digwydd heblaw os na fydd y gwastraff hwn yn ffitio yn eich bin.


Os ydych yn byw mewn ardal bagiau


Defnyddiwch eich bagiau streipiau coch ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu (gan gynnwys cewynnau/padiau anymataliaeth). Defnyddiwch eich cadi ymyl y ffordd ar gyfer gwastraff bwyd Parhewch i ddefnyddio'ch bagiau ailgylchu fel arfer, a rhowch y rhain nesaf at eich bin er mwyn eu casglu. 

Os nad oes gennych fwy o fagiau streipiau coch, gallwch ddefnyddio bagiau du. Byddwn yn ailgyflwyno bagiau streipiau coch i eiddo unwaith y bydd y gwasanaeth arferol yn ailddechrau. 

Os oeddech ar y casgliad hylendid, byddwn yn casglu bagiau du ychwanegol a/neu fagiau hylendid melyn.

Bydd pob casgliad gwastraff yn dod yn wythnosol.

Os ydych yn byw mewn ardal biniau


Rhowch wastraff bwyd wrth eich bin du.


Os ydych yn byw mewn ardal bagiau


Rydyn ni'n gofyn i breswylwyr mewn ardaloedd bagiau barhau i wahanu eu gwastraff bwyd. Bydd hyn yn ei gadw mewn cadi ymyl y ffordd ac yn ​lleihau'r risg y caiff eich bagiau eu rhwygo. Os nad oes gennych gadi ymyl y ffordd, cadi cegin neu fagiau cadi, mae modd eu harchebu drwy ein ffurflen ar-lein neu drwy app CardiffGov.
Bydd pob casgliad gwastraff yn dod yn wythnosol.

Rydym yn gofyn i chi barhau i wahanu deunyddiau y gellir ei ailgylchu, yn union fel y byddech chi fel arfer. Rydym yn cydnabod na fyddai unrhyw le yn eich bin du/bagiau stribed coch ar gyfer yr eitemau hyn pe na bai casgliad ar gyfer y bagiau ailgylchu.

Mae golchi'r deunyddiau hyn cyn eu rhoi yn eich bagiau ailgylchu yn cadw'r deunydd yn lân ac yn hylan, i chi a'n timau casglu.

Rydyn ni eisiau i bawb gadw eu harferion ailgylchu arferol. Pan fydd yr argyfwng hwn ar ben, rydym yn hyderus y gallwn fod yn brif ddinas graidd arweiniol o ran ailgylchu yn y DU.
Mae casgliadau ar wahân wedi'u hatal ar hyn o bryd.
Rhowch wydr yn eich bagiau ailgylchu.
Mae casgliadau gwastraff hylendid bob pythefnos ar wahân yn cael eu hatal ar hyn o bryd, ond gallwch gael gwared ar y gwastraff hwn yn wythnosol. 

Os oes bin du gennych, rhowch eich gwastraff hylendid ar eich bin bob wythnos. 

Os ydych yn byw mewn ardal bagiau, gallwch barhau i ddefnyddio eich bagiau melyn, neu gallwch ddefnyddio bagiau du. 

Mae ein timau yn gwybod pa eiddo oedd yn defnyddio'r gwasanaeth hylendid, a byddant yn casglu bagiau ychwanegol o'r tu allan i'ch eiddo.  
Mae casgliadau gwastraff gardd wedi'u hatal ar hyn o bryd.
​Ni fydd eitemau swmpus yn cael eu casglu.
Yn ystod argyfwng iechyd cyhoeddus COVID-19, os oes gennych gasgliad a fethwyd, ni fyddwn yn gallu dychwelyd i'w gasglu. A fyddech cystal â'i roi allan i'w gasglu yr wythnos nesaf, does dim angen cysylltu â ni.

Fodd bynnag, os ydych wedi'ch cofrestru i gael casgliad wedi'i gofnodi (lifft â chymorth) a’n bod ni’n methu eich biniau, rhowch wybod i ni.

Mae ein timau casglu yn datblygu'r ffordd newydd hon o weithio, ac rydym yn gofyn i chi fod yn amyneddgar yn ystod y cyfnod hwn.

Sut y gallwch helpu i gadw einin staff yn ddiogel 


 
Diheintiwch eich handlenni bin/cadi ymyl y ffordd cyn, ac ar ôl eich casgliad. 

 
Dilynwch y cyngor ar waredu gwastraff heintus sydd i'w weld ar ein tudalen gwybodaeth COVID-19 ar gyfer preswylwyr. 

 
Byddwch yn amyneddgar wrth i’n timau casglu ddatblygu’r ffordd newydd hon o weithio. 
 ​​​
Codwch law a rhowch wên fach i’n timau pan welwch chi nhw – maen nhw’n parhau i #weithiodrosgaerdydd a byddai gwên yn codi calon pawb.​

 
​​​​​​
English