Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Help a Chymorth

 ​
Os ydych yn nabod rhywun sydd angen help ac nad yw’n gallu defnyddio’r rhyngwyd rhowch ein rhif Llinell Gyngor iddo/iddi 029 2087 1071.

Mae llinellau ar agor:​
Dydd Llun - dydd Mercher, dydd Gwener 9am i 6pm
Dydd Iau 10am – 7pm
Dydd Sadwrn 9am-5:30pm

Gallwn helpu gydag amrywiaeth o faterion gan gynnwys:
  • cael gafael ar fwyd ac eitemau hanfodol,​
  • budd-daliadau ac incwm,
  • cymorth gyda dyledion a
  • chyngor Gwasanaeth i Mewn i Waith a Chredyd Cynhwysol.

Hunanynysu

Os ydych yn hunanynysu ac angen help gyda siopa neu ddanfoniadau bwyd.

Gallwch ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Caerdydd i ddod o hyd i help yn eich ardal.Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os nad oes gennych arian nac unrhyw un i'ch helpu, ffoniwch y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071.
 

Ddim yn hunanynysu

Os nad ydych chi'n hunan-ynysu ond yn ei chael hi'n anodd prynu bwyd, ymwelwch â Hyb Llaneirwg, Hyb y Llyfrgell Ganolog, Powerhouse neu Hyb Trelái / Caerau i gael taleb banc bwyd.


Ar ol eich ymweliad, bydd ein tîm Cyngor Ariannol yn cysylltu â chi i drafod eich amgylchiadau a'r help a'r gefnogaeth y gallwn eu cynnig.

Mae ein partneriaid a sefydliadau eraill hefyd yn rhoi talebau banc bwyd​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwarchod ac Amddiffyn

Os ydych wedi cael llythyr oddi wrth y Prif Swyddog Meddygol yn dweud y dylech fod yn gwarchod ac amddiffyn eich hun, byddwch yn derbyn galwad ffôn gennym i weld a oes angen help arnoch.

Os nad ydych wedi derbyn galwad eto ac angen help i gael yr hanfodion oherwydd nad oes gennych unrhyw un i'ch helpu, ffoniwch 029 2023 4234

Mae ein gwefan Gwirfoddoli Caerdydd yn galluogi sefydliadau cymunedol i hysbysebu eu cyfleoedd i gyd mewn un lle. Gall trigolion sydd am wirfoddoli wneud cais am y cyfleoedd hyn, gan wybod bod y sefydliadau wedi'u fetio.

Ymweld â Gwirfoddoli CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r safle hefyd yn galluogi trigolion sy'n chwilio am gymorth gyda siopa neu ddanfoniadau bwyd er enghraifft, i gysylltu â gwirfoddolwyr a all helpu.

Gwybodaeth am help yn fy ardal iDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Mae'r ddarpariaeth yn dal i flaenoriaethu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn hosteli i'r digartref a gwasanaethau Allgymorth) a’r gwasanaethau brys. Fodd bynnag, bydd y trefniadau nawr yn ceisio cwmpasu categorïau ehangach o weithwyr allweddol hefyd, lle bo modd.

Er mwyn darparu ar gyfer y niferoedd ychwanegol ac er mwyn cynnal mesurau ymbellhau cymdeithasol, mae nifer y lleoliadau hyn bellach wedi eu cynyddu i 19. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth gynradd, uwchradd ac arbennig drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Er mwyn sicrhau bod trosglwyddiad COVID-19 yn cael ei arafu neu ei atal, mae gweithwyr allweddol a theuluoedd dysgwyr sy'n agored i niwed yn cael gwybod y dylid ond defnyddio’r ddarpariaeth ysgolion pan nad oes unrhyw fath arall o gymorth gofal plant ar gael, a phan fo’n bosib, dylid gofalu am blant gartref.

Bydd gofyn i weithwyr allweddol yng nghategorïau Gweithwyr Allweddol eraill Llywodraeth Cymru, gadarnhau gyda’u cyflogwyr bod eu rôl benodol yn ‘hanfodol’ i barhad busnes o ran darparu gwasanaethau hanfodol yn ystod pandemig COVID-19, er mwyn bod yn gymwys i gael darpariaeth yn seiliedig ar hybiau.

 

Gofal plant cyn ysgol

Mae nifer o leoliadau preifat, annibynnol a gwirfoddol yn dal i weithredu sydd â lleoedd ar gyfer plant cyn oed ysgol.

Dylai gweithwyr allweddol o'r gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol neu wasanaethau brys, nad oes ganddynt unrhyw ddewis arall ar gyfer gofal plant, gysylltu â’r Porth i Deuluoedd drwy ffonio 03000 133 133 neu e-bostio cyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Atgoffir rhieni neu ofalwyr sy'n defnyddio'r ddarpariaeth i ddilyn y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant.  Gofynnwn i chi aros dau fetr oddi wrth staff ac aelodau eraill o'r cyhoedd.
Bydd rhieni a gofalwyr plant sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd yn cael taleb gwerth £40 y gellir ei lawrlwytho er budd eu plentyn/plant cymwys. Gellir gwario’r daleb yn un o'r archfarchnadoedd canlynol:
  • Tesco
  • Asda
  • Sainsbury’s
  • Morrisons
  • Marks and Spencer
  • Waitrose

Bydd y trefniadau ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim ar ôl Toriad y Pasg yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Bydd teuluoedd cymwys yn derbyn llythyr yn nodi manylion y daleb yn uniongyrchol gan y Cyngor.

Gweld copi o'r llythyr.Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim, e-bostiwch prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk

Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu trefniadau newydd fydd yn gwneud taliadau BACS gan ddefnyddio Parent Pay, system talu ar-lein sydd eisoes yn cael ei defnyddio gan 91 o ysgolion Caerdydd.

Mae’r Cyngor yn cynorthwyo’r 34 o ysgolion sy’n weddill i gofrestru gyda’r system i sicrhau y gall pawb gael mynediad i gynllun taliadau rheolaidd.

Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim nawr yn gallu prynu bwyd gan ddefnyddio arian a gaiff ei roi’n uniongyrchol yn eu cyfrif banc.

Bydd hyn yn rhoi rhagor o hyblygrwydd i rieni o ran ble y gallant siopa a bydd y cynllun talebau a ddarperir ar hyn o bryd yn parhau i gael ei gynnal ar y cyd â’r trefniadau newydd.

Bydd rhieni neu ofalwyr â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn cael llythyr fydd yn rhoi gwybodaeth iddynt ar sut i dderbyn y taliad fesul pythefnos.

Ar gyfer y rheiny nad ydynt yn defnyddio ParentPay eto, bydd canllaw cam wrth gam ar sut i gofrestru yn ogystal â manylion cyswllt os bydd angen rhagor o gymorth arnynt.

Anogir rhieni a gofalwyr i gofrestru i gael taliadau cyn gynted ag y cânt eu llythyrau er mwyn gallu derbyn eu taliadau BACS cyntaf o ddydd Llun 27 Ebrill.
Rydym yn cynnig prydau poeth, maethlon sy'n diwallu pob math o ofynion dietegol ac anghenion diwylliannol. Mae ein gwasanaeth fforddiadwy ar gael i holl drigolion Caerdydd cyn belled ag y byddant yn bodloni'r meini prawf. 

Mae Teleofal Caerdydd yn gyswllt ffôn 24 awr i’n gwasanaeth larwm cymunedol ac ymateb sy’n eich galluogi i gadw’n ddiogel ac i barhau i fod yn annibynnol yn eich cartref eich hun. Gan wasanaethu dros 4,500 o gwsmeriaid ledled y ddinas, mae'r gwasanaeth hanfodol hwn yn werthfawr dros ben i gynifer o bobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain yn ogystal â chyplau a theuluoedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Teleofal.
Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor oherwydd eich bod ar incwm isel neu ostyngedig, efallai y bydd gennych hawl i gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor.  Rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais am ostyngiad.

Os ydych eisoes yn derbyn Gostyngiad yn y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.

Os ydych yn pryderu am eich taliadau treth gyngor, cysylltwch â Thîm y Dreth Gyngor drwy ein ffurflen gyswllt ar-lein neu drwy anfon e-bost at y Swyddfa'n uniongyrchol trethgyngor@caerdydd.gov.uk.

Oherwydd y pandemig COVID-19 presennol rydym yn derbyn nifer uchel o ymholiadau. A fyddech gystal â bod yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Cymorth Iechyd a Lles

Mae llawer o bethau sy'n gallu effeithio ar ein hiechyd a'n lles, o unigrwydd i'r sefyllfa sydd ohoni yn ein cartrefi; pryderon ariannol neu ymdopi â chyflwr iechyd.

Mae'r Gwasanaeth Lles Cymunedol yn cynnig gwasanaeth cyfeirio i helpu pobl ar yr adeg hon. Mae'r gwasanaeth yn agored i unrhyw un sy'n byw yng Nghaerdydd. I wneud atgyfeiriad neu hunangyfeirio Ewch i wefan United Welsh​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​.


​​
​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
English