Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Help a Chymorth

​​​​​​​​​​​​​Gweld y wybodaeth ar y dudalen hon mewn fformatau hygyrch eraill​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.


Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gael gafael ar gymorth yn ystod y pandemig COVID-19.​​​​​

 ​
Mae'r Grant Caledi i Denantiaid i helpu pobl sydd ag ôl-ddyledion rhent oherwydd effaith pandemig Covid-19.​


​ ​​
​​​​​​Mae'r cynllun TCHY wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Os ydych yn nabod rhywun sydd angen help ac nad yw’n gallu defnyddio’r rhyngwyd rhowch ein rhif Llinell Gyngor iddo/iddi 029 2087 1071.

Mae llinellau ar agor:​
Dydd Llun - dydd Mercher, dydd Gwener 9am i 6pm
Dydd Iau 10am – 7pm
Dydd Sadwrn 9am-5:30pm

Gallwn helpu gydag amrywiaeth o faterion gan gynnwys:
  • cael gafael ar fwyd ac eitemau hanfodol,​
  • budd-daliadau ac incwm,
  • cymorth gyda dyledion a
  • chyngor Gwasanaeth i Mewn i Waith a Chredyd Cynhwysol.

Hunanynysu

Os ydych yn hunanynysu ac angen help gyda siopa neu ddanfoniadau bwyd.

Gallwch ddefnyddio gwefan Gwirfoddoli Caerdydd i ddod o hyd i help yn eich ardal.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os nad oes gennych arian nac unrhyw un i'ch helpu, ffoniwch y Llinell Gyngor ar 029 2087 1071.
 

Ddim yn hunanynysu

Os nad ydych chi'n hunan-ynysu ond yn ei chael hi'n anodd prynu bwyd, ymwelwch â'ch Hyb lleol​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael taleb banc bwyd.


Ar ol eich ymweliad, bydd ein tîm Cyngor Ariannol yn cysylltu â chi i drafod eich amgylchiadau a'r help a'r gefnogaeth y gallwn eu cynnig.Mae ein gwefan Gwirfoddoli Caerdydd yn galluogi sefydliadau cymunedol i hysbysebu eu cyfleoedd i gyd mewn un lle. Gall trigolion sydd am wirfoddoli wneud cais am y cyfleoedd hyn, gan wybod bod y sefydliadau wedi'u fetio.

Ymweld â Gwirfoddoli Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r safle hefyd yn galluogi trigolion sy'n chwilio am gymorth gyda siopa neu ddanfoniadau bwyd er enghraifft, i gysylltu â gwirfoddolwyr a all helpu.

Gwybodaeth am help yn fy ardal i​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Mae'r ddarpariaeth yn dal i flaenoriaethu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn hosteli i'r digartref a gwasanaethau Allgymorth) a’r gwasanaethau brys. Fodd bynnag, bydd y trefniadau nawr yn ceisio cwmpasu categorïau ehangach o weithwyr allweddol hefyd, lle bo modd.

Er mwyn darparu ar gyfer y niferoedd ychwanegol ac er mwyn cynnal mesurau ymbellhau cymdeithasol, mae nifer y lleoliadau hyn bellach wedi eu cynyddu i 19. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth gynradd, uwchradd ac arbennig drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Er mwyn sicrhau bod trosglwyddiad COVID-19 yn cael ei arafu neu ei atal, mae gweithwyr allweddol a theuluoedd dysgwyr sy'n agored i niwed yn cael gwybod y dylid ond defnyddio’r ddarpariaeth ysgolion pan nad oes unrhyw fath arall o gymorth gofal plant ar gael, a phan fo’n bosib, dylid gofalu am blant gartref.

Bydd gofyn i weithwyr allweddol yng nghategorïau Gweithwyr Allweddol eraill Llywodraeth Cymru, gadarnhau gyda’u cyflogwyr bod eu rôl benodol yn ‘hanfodol’ i barhad busnes o ran darparu gwasanaethau hanfodol yn ystod pandemig COVID-19, er mwyn bod yn gymwys i gael darpariaeth yn seiliedig ar hybiau.

 

Gofal plant cyn ysgol

Mae nifer o leoliadau preifat, annibynnol a gwirfoddol yn dal i weithredu sydd â lleoedd ar gyfer plant cyn oed ysgol.

Dylai gweithwyr allweddol o'r gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol neu wasanaethau brys, nad oes ganddynt unrhyw ddewis arall ar gyfer gofal plant, gysylltu â’r Porth i Deuluoedd drwy ffonio 03000 133 133 neu e-bostio cyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Atgoffir rhieni neu ofalwyr sy'n defnyddio'r ddarpariaeth i ddilyn y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant.  Gofynnwn i chi aros dau fetr oddi wrth staff ac aelodau eraill o'r cyhoedd.
Mae taleb Prydau Ysgol Am Ddim ar gael am blant a chynghorir i hunanynysu gan ei ysgol neu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) i helpu rhieni neu gofalwr prynu bwyd tra bod nhw ddim yn yr ysgol. 

Bydd yr ysgol yn gadael i ni wybod y plant fydd yn hunanynysu ac sydd angen taleb.

Fe fydd taleb Prydau Ysgol Am Ddim yn cael ei danfon i bob plentyn a fydda yn cael Prydau Ysgol Am Ddim fel arfer yn ysgol, yn ystod gwyliau Nadolig a Phasg.


Gwnewch cais am Prydau Ysgol am Ddim ar-lein​


Rydym yn cynnig prydau poeth, maethlon sy'n diwallu pob math o ofynion dietegol ac anghenion diwylliannol. Mae ein gwasanaeth fforddiadwy ar gael i holl drigolion Caerdydd cyn belled ag y byddant yn bodloni'r meini prawf. 

Mae Teleofal Caerdydd yn gyswllt ffôn 24 awr i’n gwasanaeth larwm cymunedol ac ymateb sy’n eich galluogi i gadw’n ddiogel ac i barhau i fod yn annibynnol yn eich cartref eich hun. Gan wasanaethu dros 4,500 o gwsmeriaid ledled y ddinas, mae'r gwasanaeth hanfodol hwn yn werthfawr dros ben i gynifer o bobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain yn ogystal â chyplau a theuluoedd.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Teleofal.
Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor oherwydd eich bod ar incwm isel neu ostyngedig, efallai y bydd gennych hawl i gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor.  Rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais am ostyngiad.

Os ydych eisoes yn derbyn Gostyngiad yn y Dreth Gyngor gallwch roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau.

Os ydych yn pryderu am eich taliadau treth gyngor, cysylltwch â Thîm y Dreth Gyngor drwy ein ffurflen gyswllt ar-lein neu drwy anfon e-bost at y Swyddfa'n uniongyrchol trethgyngor@caerdydd.gov.uk.

Oherwydd y pandemig COVID-19 presennol rydym yn derbyn nifer uchel o ymholiadau. A fyddech gystal â bod yn amyneddgar, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Cymorth i Fusnesau


Rhagor o wybodaeth am y cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​