Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gofal plant i weithwyr allweddol

Rydym wedi derbyn nifer uchel o geisiadau am leoedd gofal plant i weithwyr allweddol. 
Diolch am eich amynedd wrth inni ddelio â'ch cais.​

 
Mae'r Cyngor yn weithredu darpariaeth gofal plant mewn nifer fach o leoliadau canolog ar draws y ddinas i gynnig gofal plant i weithwyr allweddol.  

Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i wneud cais am ofal plant i blant rhwng 0 a 14 oed.

Dylai gweithwyr allweddol sy'n hanfodol i’r ymateb i COVID-19 wybod mai dim ond os nad oes math diogel arall o ofal plant ar gael y dylid defnyddio darpariaeth gofal plant.

Mae'r ddarpariaeth yn dal i flaenoriaethu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn hosteli i'r digartref ac allgymorth) a’r gwasanaethau brys. Fodd bynnag, bydd y trefniadau nawr yn ceisio darparu ar gyfer categorïau ehangach o weithwyr allweddol hefyd, lle bo modd.

Mae hyn yn ychwanegol at nifer fach o blant sy'n agored i niwed a fydd hefyd yn cael darpariaeth gofal plant.

Bydd angen i weithwyr allweddol yng nghategorïau Gweithwyr Allweddol eraill Llywodraeth Cymru gadarnhau gyda’u cyflogwyr bod eu rôl benodol yn ‘hanfodol’ i barhad busnes yn narpariaeth eu gwasanaethau allweddol yn ystod y pandemig COVID-19 i fod yn gymwys ar gyfer darpariaeth gofal plant.

Yn anffodus, ni allwn warantu lle.

Mae’r broses ymgeisio wedi’i hamlinellu isod.

Meini Prawf Cymhwysedd - Darpariaeth Gofal i blant


 • Plant 3-14 oed (Meithrin, Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 9) sydd wedi’u cofrestru yn ysgolion Caerdydd
 • Caiff y ddarpariaeth ei blaenoriaethu ar gyfer Gweithwyr Allweddol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys Hosteli i'r Digartref ac Allgymorth) a'r Gwasanaethau Brys. 

Ni ddylid gwneud cais am le ar gyfer plant y dylent, yn ôl cyngor y llywodraeth, hunan-ynysu neu ymbellhau’n gymdeithasol. Ni ddylai rhieni ddibynnu ar bobl sy'n wynebu risg uwch gan y feirws am ofal plant, megis teidiau a neiniau, ffrindiau neu aelodau o'r teulu sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol.

Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i wneud cais am ofal plant i blant rhwng 0 a 14 oed.


Cymorth Gofal Plant (cyn-ysgol)

Gall gweithwyr allweddol sydd â phlant cyn-ysgol, 0-2 oed (neu hyd at 3 oed os nad ydynt wedi cael eu cofrestru mewn Ysgol Feithrin eto), ac sy’n byw yng Nghaerdydd, gysylltu â’r Porth Teulu ar 03000 133 133. Bydd Swyddog Cyswllt y Porth Teulu yn ceisio paru eich gofynion â lleoedd hysbys sydd ar gael gyda darparwyr gofal plant ar draws y ddinas.

Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i wneud cais am ofal plant i blant rhwng 0 a 14 oed.​

Lleoliadau Gofal i blant


Bydd y lleoliadau canlynol yn weithredol o ddydd Llun 30 Mawrth. Bydd pob lleoliad yn derbyn plant o'r ysgolion 'bwydo' a nodir isod, ar ôl i le gael ei ddyrannu a'i gadarnhau.

Cynradd


 • Bryn Hafod 
 • Pontprennau 
 • Yr Eglwys Newydd 
 • Danescourt 
 • Parc Ninian 
 • Marlborough 
 • Hywel Dda 
 • Windsor Clive 
 • Coed Glas 
 • Moorland 
 • Peter Lea 
 • Rhydypennau 
 • Lakeside 
 • Llanishen Fach
 • Rumney 

Cynradd Gymraeg

 • Ysgol Glan Ceubal 
 • Ysgol y Wern 
 • Ysgol Treganna
 • Ysgol Melin Gruffydd


Uwchradd


 • Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
 • Cathays High School 

Ysgolion arbennig


 • Ty Gwyn
 • The Hollies 
 • Bryn y Deryn 

Y blynyddoedd cynnar 

 • ​​​​Canolfan Blant Trelai a Chaerau 

Dysgwyr sy'n agored i niwed

Bydd y lleoliadau hyn yn rhoi cymorth i rai dysgwyr sy'n agored i niwed, sef o bosibl:

 • Plant ar y gofrestr amddiffyn plant 
 • Plant sydd angen gofal a chymorth drwy ofal cymdeithasol 
 • Plant sy’n derbyn gofal 
 • Gofalwyr ifanc 
 • Plant anabl 
 • Disgyblion â datganiadau ADY/AAA

​Bydd y rhan fwyaf o ddysgwyr sy’n agored i niwed yn fwyaf diogel yn derbyn gofal gartref gan eu teuluoedd. Mae hyn yn hanfodol i gyfyngu ar drosglwyddiad COVID-19.

Mae ein hysgolion wedi nodi dysgwyr sy'n agored i niwed a byddant yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'u teuluoedd. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y bydd teuluoedd dan bwysau yn yr wythnosau nesaf, a bydd rhai teuluoedd dysgwyr sy'n agored i niwed yn ei chael hi’n anodd ymdopi heb rywfaint o gymorth allanol neu seibiant.

Byddwn yn gweithio gyda Gwasanaethau Plant, timau iechyd ac ysgolion i nodi plant sy'n agored i niwed lle gallai fod rhesymau cymdeithasol cryf dros gynnig gofal. 

Os credwch fod angen lle ar eich plentyn, siaradwch ag ysgol eich plentyn yn y lle cyntaf. Dim ond yn ystod oriau ysgol y bydd dysgwyr sy’n agored i niwed yn mynychu'r lleoliadau hyn, a gellir cynnig lle rhan-amser neu dros dro iddynt.

Gwybodaeth am y Ddarpariaeth

Oriau Agor:
Bydd y ddarpariaeth gofal plant ar agor am 8am ac yn cau am 5pm bum niwrnod yr wythnos.
​Bydd darpariaeth gofal plant ar gael trwy gydol cyfnod gwyliau ysgol y Pasg, gan gynnwys dydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg. 

Ni fydd darpariaeth o ddydd Gwener y Groglith tan ddydd Llun y Pasg.

Prydau:
Bydd brecwast, cinio a byrbryd prynhawn yn cael eu cynnig gan yr awdurdod lleol i bob plentyn.

Iechyd a Diogelwch:
Bydd arferion glanhau a hylendid mwy trylwyr ar waith ym mhob lleoliad.

Bydd trefniadau ymbellhau cymdeithasol ar waith a hoffem atgoffa rhieni neu ofalwyr sy'n defnyddio unrhyw rai o'r darpariaethau a restrir uchod i gydymffurfio â chyngor ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant.

Rhaid i chi gadw dau fetr oddi wrth staff ac aelodau eraill o'r cyhoedd. Bydd disgwyl i'r plant olchi eu dwylo wrth gyrraedd yr adeilad a chaiff amser golchi dwylo rheolaidd ei drefnu drwy gydol y dydd.

Cludiant:
Ar yr adeg hon, nid yw'r awdurdod lleol yn gallu cynnig cludiant i blant sy'n defnyddio'r ddarpariaeth.
 

Gwneud cais am ofal plant


Gwnewch gais am le drwy’r ddolen isod:

Gwneud cais ar-lein

Os bydd angen unrhyw help neu arweiniad pellach arnoch, e-bostiwch keyworker.covid-19@caerdydd.gov.uk ( neu blant 3-14 oed) neu’r Porth Teulu add gateway mailbox for pre school children Porth Teulu 0300 0133 133 CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English