Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gofal plant i weithwyr allweddol

Mae Gofal Plant i Weithwyr Allweddol yn newid - darllenwch yn ofalus.​


O Ddydd Llun 29 Mehefin bydd pob gofal plant gweithwyr allweddol i blant oedran ysgol yn cael ei ddarparu o'r ysgol lle'r oedd y plentyn neu'r plant ar y gofrestr cyn achos COVID-19. 


Bydd gofal plant yn yr ysgol i weithwyr allweddol yn parhau tan 17 Gorffennaf rhwng 8.30am a 4.30pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. 


Rhaid gwneud cais drwy'r ffurflen ar-lein ar y dudalen hon.  Bydd ysgolion yn hysbysu'r ymgeiswyr ynghylch canlyniad y cais unwaith y penderfynir ar yr adnoddau lleol.  Ni ellir gwarantu lleoedd. 


Ni fydd ysgolion yn darparu gofal plant i weithwyr allweddol yn ystod gwyliau'r haf.

Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyngor ar unrhyw gynigion amgen maes o law.


Mae'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cadarnhau y bydd y Cynllun Cymorth Gofal Plant Coronafeirws (CCGP-C) ar gyfer plant cyn-ysgol gweithwyr allweddol hanfodol yn cau i newydd-ddyfodiaid o hanner nos ar ddydd Sul 12 Gorffennaf 2020. 


Yr unig eithriad i hyn yw aelodau o'r gweithlu addysg, bod yn athrawon neu'n staff cymorth ysgol ehangach, lle na ellir gofalu am eu plentyn neu blant yn ddiogel gartref,

  • sydd angen gofal plant cyn-ysgol tan ddiwedd y tymor ysgol, ar yr amod bod eu cyflogwr yn cadarnhau eu patrymau gweithio 
  • sydd angen gofal plant cyn-ysgol yn ystod gwyliau haf yr ysgol, dim ond lle y gall eu cyflogwr gadarnhau bod gofyn iddynt fynychu eu lle gwaith i baratoi ar gyfer dychwelyd ym mis Medi 

Bydd angen gwneud pob cais o hyd cyn y dyddiad cau am hanner nos ar Ddydd Sul 19 Gorffennaf 2020. ​​​

Sut i wneud cais


Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i wneud cais am ofal plant ar gyfer plant o 0 i 14 oed.

Bydd y Cyngor yn gwneud ei orau glas i ddarparu gofal plant i weithiwr allweddol lle bo modd, ond nid oes llawer o ddarpariaeth ar gael wrth i ysgolion ganolbwyntio ar wasanaeth ‘Ailgydio, Dal i Fyny a Pharatoi’, ar gyfer disgyblion. Nid yw'r Cyngor yn gallu gwarantu unrhyw leoedd a darperir cadarnhad derbyn cyn gynted â phosibl.

Nid oes angen i unrhyw blant y mae ganddynt eisoes le mewn ysgol ardal i weithwyr allweddol neu sy'n cael mynediad i ofal plant drwy'r Porth i Deuluoedd ailymgeisio, byddan nhw’n parhau i fod yn gymwys am le gofal plant.

Dylai gweithwyr allweddol sy'n hanfodol i’r ymateb i COVID-19 wybod mai dim ond os nad oes math diogel arall o ofal plant ar gael y dylid defnyddio darpariaeth gofal plant.

Mae'r ddarpariaeth yn dal i flaenoriaethu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn hosteli i'r digartref ac allgymorth) a’r gwasanaethau brys. Fodd bynnag, bydd y trefniadau nawr yn ceisio darparu ar gyfer categorïau ehangach o weithwyr allweddol hefyd, lle bo modd. Mae hyn yn ychwanegol at nifer fach o blant sy'n agored i niwed a fydd hefyd yn cael darpariaeth gofal plant.

Bydd angen i weithwyr allweddol yng nghategorïau Gweithwyr Allweddol eraill Llywodraeth Cymru gadarnhau gyda’u cyflogwyr bod eu rôl benodol yn ‘hanfodol’ i barhad busnes o ran darparu eu gwasanaethau allweddol yn ystod y pandemig COVID-19 er mwyn bod yn gymwys ar gyfer darpariaeth gofal plant. Mae’r broses ymgeisio wedi’i hamlinellu isod.


  • Plant cyn-ysgol, 0-2 oed (neu hyd at 3 oed os nad ydynt wedi cael eu cofrestru mewn Ysgol Feithrin eto), sy’n breswylwyr yng Nghaerdydd.

  • Plant 3-14 oed (Ysgol Feithrin, Dosbarth Derbyn a hyd at Flwyddyn 9) sydd wedi cofrestru mewn ysgol yng Nghaerdydd

Caiff y ddarpariaeth ei blaenoriaethu ar gyfer Gweithwyr Allweddol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (gan gynnwys Hosteli i'r Digartref ac Allgymorth) a'r Gwasanaethau Brys. Ni ddylid gwneud cais am le ar gyfer plant y dylent, yn ôl cyngor y llywodraeth [ External link opens in a new window], hunan-ynysu neu’n dilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol. Ni ddylai rhieni ddibynnu ar bobl sy'n wynebu risg uwch gan y feirws am ofal plant, megis teidiau a neiniau, ffrindiau neu aelodau o'r teulu sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol. Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i wneud cais am ofal plant ar gyfer plant o 0 i 14 oed.
Ar ôl cael cais cymwys, bydd tîm Porth i Deuluoedd y Cyngor yn anelu at baru eich gofynion â lleoedd y gwyddys sydd ar gael gyda darparwyr gofal plant ar draws y ddinas. Os oes gennych ymholiadau i'r Porth i Deuluoedd ffoniwch 03000 133 133. Defnyddiwch y ffurflen ar y dudalen hon i wneud cais am ofal plant ar gyfer plant o 0 i 14 oed.
Ar gyfer gofal plant mewn ysgolion, y rhieni fydd yn darparu pecyn bwyd ar gyfer eu plant. Ni chynigir prydau gan yr ysgol.
  • ​Bydd arferion glanhau a hylendid mwy trylwyr ar waith ym mhob lleoliad.
  • Bydd trefniadau ymbellhau cymdeithasol ar waith a hoffem atgoffa rhieni neu ofalwyr sy'n defnyddio unrhyw ddarpariaeth gydymffurfio â chyngor ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng a chasglu eu plant.
  • Rhaid i chi gadw dau fetr oddi wrth staff ac aelodau eraill o'r cyhoedd.
  • CBydd disgwyl i'r plant olchi eu dwylo wrth gyrraedd yr adeilad a chaiff amser golchi dwylo rheolaidd ei drefnu drwy gydol y dydd.
Ni all yr Awdurdod Lleol gynnig cludiant i blant sy'n defnyddio'r ddarpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol.


Gwneud cais am ofal plant

Gwnewch gais am le/lleoedd drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein.


Os oes angen unrhyw help neu arweiniad pellach arnoch, e-bostiwch:

gofalplantgweithwyrallwedol.COVID-19@caerdydd.gov.uk (ar gyfer plant 3-14 oed)

neu

Porth i Deuluoedd ar gyfer plant oedran cyn ysgol cyswlltFAS@caerdydd.gov.uk​

​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
English