Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Frechlyn Covid-19

​​​​​

Mae dau fath o frechlyn COVID-19 bellach ar gael inni – y naill gan Pfizer-BioNTech a’r llall gan Oxford-AstraZeneca.

Wrth i ragor o gyflenwadau o’r brechlynnau gael eu darparu, bydd rhagor o glinigau yn cael eu sefydlu. 

Byddwch yn cael eich gwahodd i gael y brechlyn yn eich tro. Cewch ddewis cael y brechlyn ai peidio. 

Byddwch yn cael gwybodaeth ynglŷn ag ef i’ch helpu i benderfynu, os oes gennych unrhyw bryderon.


Cael eich apwyntiad brechu​​​


Byddwch yn cael gwahoddiad pan fydd yn amser ichi gael eich brechu. Bydd yn nodi ble y dylech fynd i gael y brechiad.

Nid oes angen ichi ofyn am apwyntiad.

Peidiwch â chysylltu â’ch meddygfa, eich bwrdd iechyd, yr ysbyty na’r awdurdod lleol ynglŷn ag apwyntiad. Gadewch iddyn nhw ganolbwyntio ar eu gwaith pwysig.


Bydd pawb yn cael dau ddos o’r brechlyn ond bydd gennych lefel uchel o amddiffyniad ar ôl y dos cyntaf. Byddwch yn cael eich galw’n ôl am eich ail ddos o fewn 12 wythnos i’r un cyntaf.

Pan fyddwch yn cael eich brechlyn COVID-19, byddwch yn cael cerdyn brechu GIG Cymru, yr un maint â cherdyn banc. Bydd y cerdyn hwn yn fodd o’ch atgoffa o’r ail ddos, a bydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut i roi gwybod am unrhyw sgil-effeithiau.

Brechu


Mae dau gam:

Yn y cam cyntaf, byddwn yn brechu yn ôl oedran a risg o salwch difrifol os bydd rhywun yn dal y coronafeirws.


Dyma’r rhestr flaenoriaeth:

1. Pobl sy’n byw mewn cartref gofal ar gyfer oedolion hŷn a'u staff gofalu
2. Pawb 80 mlwydd oed a hŷn a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
3. Pawb 75 mlwydd oed a hŷn
4. Pawb 70 mlwydd oed a hŷn a phobl eithriadol o agored i niwed yn glinigol (sef y grŵp “gwarchod”) – bydd pawb yn y grŵp hwn wedi cael llythyr blaenorol gan y Prif Swyddog Meddygol yn eu cynghori i warchod eu hunain
5. Pawb 65 mlwydd oed a hŷn
6. Pawb rhwng 16 mlwydd oed a 64 mlwydd oed sydd â chyflwr iechyd sylfaenol*, sy’n golygu eu bod mewn mwy o berygl o salwch difrifol a marwolaeth
7. Pawb 60 mlwydd oed a hŷn
8. Pawb 55 mlwydd oed a hŷn
9. Pawb 50 mlwydd oed a hŷnMae’r grwpiau hyn yn cyfrif am 99% o farwolaethau COVID-19 y gellid eu hosgoi.


Cyflyrau iechyd sylfaenol​

 • Clefyd anadlol cronig, gan gynnwys clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD), ffeibrosis systig ac asthma difrifol
 • Clefyd cronig y galon (a chlefyd fasgwlaidd)
 • Clefyd cronig yn yr arennau
 • Clefyd cronig yr afu
 • Clefyd niwrolegol cronig, gan gynnwys epilepsi
 • Syndrom Down
 • Anabledd dysgu difrifol a dwys
 • Diabetes
 • Pobl sydd wedi cael trawsblaniad organ solet, mêr esgyrn neu fôn-gell
 • Pobl sydd â mathau penodol o ganser
 • Gwrthimiwnedd oherwydd clefyd neu driniaeth
 • Asplenia a chamweithrediad y ddueg
 • Gordewdra afiachus
 • Salwch meddwl difrifol
Beth sy'n digwydd nesaf​

Yn yr ail gam, disgwylir argymhellion pellach gan Cyd-bwyllgor annibynnol y DU ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), gan obeithio y byddwn yn brechu gweddill poblogaeth Cymru. Y cyngor gan JCVI ar gyfer y cam cyntaf hwn yw y dylid canolbwyntio ar atal rhagor o dderbyniadau i ysbytai a brechu’r rhai sydd â risg uwch gyntaf.

Mwy o wybodaeth​


Mae Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi diweddariadau am COVID-19 bum diwrnod yr wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol gyda hysbysiadau rheolaidd am newidiadau i wasanaethau oherwydd y coronafeirws, a sut y gallent effeithio arnoch chi. Dilynwch ar twitter​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd  a facebook​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gael y newyddion diweddaraf.​