Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Brechlyn Covid-19

​​​​​​​​​​​​​Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a sefydliadau partner eraill i helpu i frechu pawb cyn gynted a phosibl.


Mae cyfanswm presennol y brechlyn a roddwyd i’r grwpiau blaenoriaeth ar gael i’w weld ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cael eich apwyntiad brechu​​​


Byddwch yn derbyn gwahoddiad pan ddaw eich tro i gael eich brechu. Bydd yn cynnwys manylion ynghylch ble i fynd i'w gael.

Dylai pawb yng ngrwpiau blaenoriaeth fod wedi derbyn o leiaf un dos o’r brechlyn erbyn hyn. Os ydych mewn grwpiau 1-9 ac rydych heb dderbyn eich dos cyntaf eto, ffoniwch  linell archebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar 029 2184 1234, neu gallwch gwblhau eu ffurflen ar-lein Gadael Neb ar Ôl.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae rhestr wrth gefn ar waith i sicrau nad yw brechlyn yn mynd i wastraff. Gall unrhyw un dros 18 oed ymuno â’r rhestr wrth gefn​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd drwy lenwi ffurflen ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  


Pan fydd apwyntiad ar gael, cysylltir â’r rhai ar y rhestr wrth gefn yn nhrefn oedran, yr hynaf yn gyntaf. Sylwer, os ydych ar y rhestr wrth gefn, bydd angen i chi fod ar gael i fynd i apwyntiad ar fyr rybudd.​

Blaenoriaeth Brechu​

​Cafodd y rhestr flaenoriaeth i dderbyn y brechlyn ei chytuno gan Gyd-bwyllgor y DU  ar gyfer Brechu ac Imiwneiddio (JCVI), ac mae dau gam.

Cam 1

Mae’r rhestr flaenoriaeth hon fel a ganlyn: 
 1. preswylwyr mewn cartref gofal i oedolion hŷn a'u gofalwyr 
 2. pob un sydd yn 80 mlwydd oed a throsodd a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen 
 3. pob un sydd yn 75 mlwydd oed ac yn hŷn 
 4. pob un sydd yn 70 mlwydd oed ac yn hŷn ac yn glinigol eithriadol o agored i niwed 
 5. pob un sydd yn 65 oed ac yn hŷn 
 6. pob unigolyn rhwng 16 a 64 oed sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eu rhoi mewn mwy o berygl o glefyd difrifol a marwolaeth
 7. pob un sydd yn 60 mlwydd oed ac yn hŷn 
 8. pob un sydd yn 55 mlwydd oed ac yn hŷn 
 9. pob un sydd yn 50 mlwydd oed ac yn hŷn 

Amcangyfrifir bod y grwpiau hyn o’u cymryd gyda’i gilydd yn cynrychioli tua 99% o farwolaethau y gellir eu hatal o COVID-19 

Cam 2

Ar ôl grwpiau 1 i 9 yng Ngham 1, mae pobl rhwng 40 a 49 oed â’r risg mwyaf o fynd i’r ysbyty, gyda’r risg yn lleihau po ifancaf yr ydych.

Felly bydd blaenoriaethu’n parhau yn dilyn y drefn, pan fan fydd yr holl grwpiau sydd mewn perygl yng Ngham 1 wedi cael cynnig o leiaf un dos o’r brechlyn:
 1. pawb rhwng 40 a 49 oed
 2. pawb rhwng 30 a 39 oed
 3. pawb rhwng 18 a 29 oed

Canolfannau Brechu 

Ar hyn o bryd mae pedair canolfan brechu torfol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Mae’r rhain yn Sblot, Pentwyn, Grangetown a’r Barri.

Mae pob un o’r 60 Practis Meddyg Teulu ledled Caerdydd a’r Fro yn cymryd rhan, ac mae Fferyllfeydd Cymunedol hefyd yn ymuno a’r rhaglen.

Os ydych yn gaeth i’r tŷ, caiff eich brechlyn ei roi i chi gan Dîm Brechu Symudol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Peidiwch â mynd i Ganolfan Brechu Torfol oni bai eich bod wedi cael eich gwahodd i wneud hynny. Ni fyddwch yn derbyn brechiad heb apwyntiad.