Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyngor iechyd ar COVID-19

​Mae Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws. Mae’r feirws yn creu symptomau tebyg i rai’r ffliw gan gynnwys tymheredd uchel a pheswch newydd, parhaus. 
 

Gallwch ledaenu'r firws hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Iechyd meddwl a lles yn ystod y pandemig 

Mae ymgyrch Sut ydych chi’n teimlo?​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyngor a chymorth ar ofalu amdanoch eich hun a'ch anwyliaid yn ystod y cyfnod hwn.


Mae llinell wrando iechyd meddwl CALL​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar gael 24/7. Gallwch ffonio 0800132737 neu decstio 'help' i 81066 am gymorth cyfrinachol.

Sut mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn gweithio​

Video id: leunWENT1q0

 
Profi

Mae olrhain cysylltiadau yn dibynnu ar bobl yn cael prawf​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd gynted ag y gallant. Cyn gynted ag y bydd unrhyw berson yn datblygu symptomau haint y coronafeirws dylai drefnu i gael prawf ar unwaith a dylai hunanynysu ynghyd ag aelodau ei aelwyd.
 

Olrhain

O gael canlyniad cadarnhaol gofynnir i chi gefnogi gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru drwy adrodd am eich cysylltiadau diweddar er mwyn gallu cysylltu â nhw a’u hysbysu i hunanynysu a chael prawf os byddant yn datblygu symptomau. Bydd hyn yn helpu i atal y feirws.
 
Ystyr cysylltiadau agos yw:
• Rhywun rydych chi wedi bod o fewn 1 metr iddo, am fwy nag 1 funud
• Rhywun rydych chi wedi bod o fewn 2 fetr iddo, am fwy na 15 munud
 
Cysylltiad yw rhywun rydych yn byw neu nad ydych yn byw gydag ef ond rydych wedi bod o fewn pellter agos iddo, rhywun sydd wedi bod o fewn 1 metr i chi ac rydych wedi cael sgwrs wyneb yn wyneb ag ef, neu gyswllt corfforol croen wrth groen, rhywun rydych wedi pesychu arno, neu rywun sydd wedi cael mathau eraill o gysylltiad â chi, o fewn un metr am un funud neu fwy. 
 
Rhywun rydych chi wedi teithio mewn cerbyd ag ef, sydd wedi bod yn eistedd yn agos i chi ar drafnidiaeth gyhoeddus. 
 
Mae’n hynod bwysig bod pawb sy’n gysylltiad i achos positif yn hunanynysu am 14 diwrnod. Mae hynny oherwydd y gallant gario’r feirws, p’un a ydyn nhw â symptomau ai peidio, a gallent drosglwyddo'r feirws i bobl eraill. Nid oes angen i aelodau eraill o deulu’r cysylltiad hunanynysu.
 

Diogelu​

Mae’r camau hynny yn ychwanegol at y canllawiau presennol o ran golchi dwylo’n rheolaidd ac yn aml a chadw pellter cymdeithasol. Mae'r pethau hynny'n wirioneddol bwysig i bawb er mwyn atal trosglwyddiad y feirws. Drwy weithio gyda'n gilydd, byddwn i gyd yn helpu i gadw Cymru'n ddiogel.
 
Olrhain eich symudiadau. Atal y lledaeniad. Gyda'n gilydd byddwn yn cadw Cymru'n ddiogel.​
​​​​​​​​