Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Canllawiau hunanynysu

​O 7 Awst, ni fydd yn ofynnol i oedolion sydd wedi eu brechu'n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun â coronafeirws. Rhaid bod 14 diwrnod wedi bod ers eich ail frechiad cyn y gellir ystyried eich bod wedi’ch brechu’n llawn.

Os byddwch yn troi’n 18 yn ystod yr hyn fyddai wedi bod yn gyfnod hunanynysu, does dim angen i chi barhau i hunanynysu. Mae hyn am eich bod wedi’ch eithrio pan ddaethoch i gysylltiad ag achos positif.

Os daethoch i gysylltiad ag achos positif o fewn 14 diwrnod i’ch ail frechiad a dwedwyd wrthoch i hunanynysu, bydd angen i chi gwblhau’r cyfnod o 10 diwrnod o hunanynysu.







Bydd olrheinwyr a chynghorwyr Profi Olrhain a Diogelu yn rhoi cyngor ac arweiniad i oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn ar sut i amddiffyn eu hunain a chadw’n ddiogel.

Bydd plant a phobl ifanc o dan 18 oed hefyd yn cael eu heithrio rhag yr angen i hunanynysu os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos ag achos positif.  

Bydd pawb a nodwyd fel cyswllt ag achos positif yn parhau i gael eu cynghori i gael prawf PCR ar ddiwrnod dau a diwrnod wyth, boed nhw wedi'u brechu'n llawn ai peidio.

Os ydych yn profi'n bositif am Coronafeirws 


Os ydych yn profi'n bositif am coronafeirws neu os bydd symptomau gennych mae’n rhaid i chi barhau i ynysu am 10 diwrnod, boed chi wedi’ch brechu ai peidio.
 
 

Iechyd a gofal cymdeithasol ac ymweld ag ysbytai


Bydd mesurau diogelu ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda phobl sy'n agored i niwed, yn enwedig staff iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys asesiad risg ar gyfer staff sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal a phrofion llif unffordd dyddiol. Bydd aelodau o'r cyhoedd yn cael cyngor cryf i beidio ag ymweld ag ysbytai a chartrefi gofal am 10 diwrnod. 


 
I weld y canllawiau ar gyfyngiadau COVID a hunanynysu​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ ewch i wefan Llyw Cymru. 


Gwybodaeth Taliadiau​ Cymorth Hunanynysu.​
 

​​