Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

COVID-19 Cau Ffyrdd Strydoedd Ysgol


Mae Cau Ffyrdd Strydoedd Ysgol COVID-19 yn gynllun traffig ysgol newydd i helpu i gynnal pellter cymdeithasol pan fydd ysgolion yn ail-agor o ddydd Llun 29 Mehefin. Mae’r cynllun yn ar wahân i’n cynllun peilot Strydoedd Ysgol gwreiddiol​, sy’n dal i redeg ar hyn o bryd.

Yn aml bydd ffyrdd o amgylch gatiau'r ysgol yn drwch o geir yn ystod amseroedd gollwng a chasglu o'r ysgol.​

Wrth i ddisgyblion a staff ddychwelyd i'r ysgol, mae'n bwysig bod yr ardal sydd yn union gerllaw’r ysgolion yn ddiogel ac yn hygyrch i bawb. Rydym yn rhoi mesurau dros dro ar waith y tu allan i rai ysgolion er mwyn helpu disgyblion a staff sy'n cyrraedd ac yn gadael yr ysgol i ymbellhau'n ddiogel ac yn gymdeithasol, yn ogystal ag annog plant a theuluoedd i ddefnyddio teithio llesol ar eu taith i'r ysgol.  ​


Sut bydd yn Gweithio​

Ni chaniateir i gerbydau modur yrru ar y stryd yn ystod yr oriau a ragnodir. 

Nodwyd amseroedd gweithredu cau ffyrdd ar gyfer pob ysgol sy’n cymryd rhan.

Bydd y ffyrdd sydd i’w cau dros dro wedi eu hamlinellu gan gonau traffig a’u staffio gan Gyngor Caerdydd.  

Bydd Deiliaid Bathodynnau Glas yn gallu defnyddio'r stryd bob amser. 

Drwy leihau nifer y cerbydau o amgylch mynedfeydd ysgolion yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn gobeithio gwneud y strydoedd yn fwy diogel i ddisgyblion, staff a rhieni/gwarcheidwaid wrth iddynt ddychwelyd i'r ysgol.  

Teithio Llesol 


I gefnogi’r ysgol a’r gymuned leol, lle bo'n bosibl, dylai rhieni a gofalwyr deithio gyda'u plant i’r ysgol ac oddi yno, yn ddelfrydol ar droed, neu ar feic, sgwter neu unrhyw ddull arall o deithio llesol. Dylid cadw at fesurau ymbellhau cymdeithasol ar y daith i’r ysgol ac oddi yno. Bydd cau’r stryd yn union y tu allan i’r ysgol nid yn unig yn helpu i wneud y stryd yn fwy diogel, ond bydd hefyd yn gwella ansawdd yr aer o gwmpas safle’r ysgol, cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol a lleihau nifer y ceir sy’n gyrru i safle’r ysgol.

Byddwn yn gweithredu cynllun dros dro i ledu’r palmant ar Heol Sanatoriwm yn Nhreganna (713kb PDF).​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Bydd y palmant yn cael ei ledu ar un ochr i’r heol rhwng cyffyrdd Heol Lansdowne a Broad Street. Mae’r Cynllun yn rhan o fesurau dros dro sy’n cael eu cyflwyno er mwyn cynorthwyo cadw pellter cymdeithasol ar y ffordd i’r ysgol. Mae’r rhan hon o Heol Sanatoriwm yn dramwyfa brysur i ddisgyblion, rhieni a staff sydd yn cerdded, beicio a sgwtera’r daith i’r ysgol. Mae’r Cynllun yn rhan o arbrawf a allai weld newid parhaol yn cael ei wneud i’r rhan hon o Heol Sanatoriwm er mwyn annog mwy o deithio llesol ar y daith i’r ysgol.

Mae’r tîm Teithio Llesol wedi bod yn gweithio gydag ysgolion lleol sydd wedi nodi’r rhan arbennig hon o Heol Sanatoriwm fel rhwystr i gerdded, beicio a sgwtera am fod y palmentydd yma’n gul. Bydd y palmentydd yn cael eu lledu dros dro am gyfnod o chwe mis o Ddydd Llun 29 Mehefin.

Os oes unrhyw gwestiynnau gennych neu sylwadau am y cynllun, e-bostiwch cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk​​

​Cau strydoedd  

Bydd y strydoedd a restrir o amgylch pob ysgol yn rhan o gynllun cau ffyrdd dros dro i gefnogi cadw pellter cymdeithasol o fewn cyffiniau agos yr ysgol. Gweld mapiau o'r ffyrdd a fydd wedi cau dros dro drwy glicio ar enw pob ysgol yn y tabl. Bydd y ffyrdd i’w cau dros dro yn weithredol am bedair wythnos o Ddydd Llun 29 Mehefin 2020 a gall ymestyn hyd at dymor yr Hydref gan ddibynnu ar ganllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru.

​Ward ​Ysgol Amserodd cau ffyrdd
Adamsdown Ysgol Gynradd Stacey​ (673kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8 - 10am
2 - 3.15pm

​Adamsdown Tredegarville (566kb PDF)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.30 - 9.30am 2.15 - 2.30pm
​Butetown Mount Stuart (504kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8 - 9.30am 
2.15 - 3.45pm

​Butetown St Cuthberts (589kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 9 - 9.45am
11.30am- 12pm 
12.30 - 1.15pm
3 - 3.40pm
​Butetown Y Forwyn Fair ​(485kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​8.30 - 10am
1.30 - 3pm
Caerau Millbank (678kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
​8 - 10am
12 - 1.30pm
1.30 - 3pm
Treganna ​Ysgol Uwchradd Fitzalan (395kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​8 - 10am
2.30 - 4pm
Treganna Ysgol Pwll Coch (395kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8 - 10am
2.30 - 4pm

Cathays Gladstone​ (724kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​8 - 9.45am
2.15 - 3.45pm
Creigiau a Sain Ffagan  Creigiau (459kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.15 - 9.15am
2.15 - 3.30pm 
​Cyncoed Lakeside (519kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8 - 10am
11am - 1.30pm

Gabalfa ​Ysgol Gynradd Allensbank (574kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.15 - 9.30am
11.30am-1.30pm

Gabalfa Ysgol Mynydd Bychan (606kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​8 - 9.30am
2.30 - 3.30pm
​Llanishen Ysgol Y Wern (387kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.15 - 9.45am
3 - 4.45pm
Llanrumney
​Bryn Hafod (561kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8 - 9.30am
1 - 2.30pm
Llanrumney Glan Yr Afon (565kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8 - 9.30am
1 - 2.30pm

Llanrumney Cadog Sant (608kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​8.30 - 9.30am
2.20 - 3.20pm 
Pentwyn ​​Santes Bernadette (503kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.15 - 9.30am
3 - 4.30pm
​Pentwyn St Phillip Evans (595kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.15 - 9.30am
2.45 - 3.45pm

​Rhiwbeina Ysgol Gynradd Rhiwbeina (693kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​8 - 10am
2.15 - 3.45pm 
Glanyrafon Kitchener (1.45mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.30 - 10am
11am - 2pm
2.30 - 4pm

Y Rhath/Penylan
Ysgol Gynradd Howardian(562kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​8.30 - 9.30am
2.30 - 3.45pm 
Sblot​ St Alban (538kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8.15 - 9.45am
1.45 - 3.45pm

​Trowbridge Ysgol Gynradd Willowbrook​ (457kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 8 - 10.15am
1.30 - 3.30pm


​​
​​​​​​​​
English