Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Caerdydd: Arolwg Dinas Deg 2020

Pam yr ydym yn ymgynghori?


Mae Cyngor Caerdydd yn llunio Amcanion Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2020-2023. Bydd yr amcanion hyn yn gosod ein cyfeiriad i adeiladu cymdeithas decach i holl ddinasyddion Caerdydd a bydd yn llywio popeth a wnawn fel Cyngor.

Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i'r Cyngor osod o leiaf un Amcan Cydraddoldeb bob 4 blynedd.  

Ar gyfer 2020-23 rydym yn cynnig gosod pedwar amcan. 

Caiff pob amcan ei gysylltu â set o gamau penodol y byddwn yn eu cyflawni i gyrraedd yr amcan. Caiff y camau hyn eu halinio gyda Chynllun Corfforaethol Cyffredinol y Cyngor, a’n gweledigaeth ar gyfer y ddinas, fel y’i nodir yn Uchelgais Prifddinas.

Cwblhewch Arolwg Caerdydd: Dinas Deg 2020​

Hoffem gael eich barn am ein hamcanion drafft ar gyfer 2020-23. 

Cwblhewch Caerdydd: Arolwg Dinas Deg​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Er mwyn llywio ymagwedd y Cyngor tuag at anghydraddoldeb ehangach yn well, rydym hefyd am glywed eich barn am ba mor deg mae Caerdydd fel lle i fyw, gweithio ac astudio. 

Mae'r arolwg hwn yn cynnwys dwy adran a dylai gymryd 5-10 munud i'w gwblhau. 

Mae Adran 1 yn holi am eich profiadau yng Nghaerdydd a'ch barn am gydraddoldeb yn y ddinas. 

Mae Adran 2 yn gofyn am eich barn ar ein hamcanion arfaethedig i wneud Caerdydd yn lle tecach. 

Bydd yr arolwg yn agor ar ddydd Llun 17 Chwefror 2020 ac yn cau ar ddydd Llun 16 Mawrth 2020​.​


 • Datblygu a darparu gwasanaethau sy'n ymateb i fwlch anghydraddoldeb Caerdydd.
 • Arwain y ffordd ar gydraddoldeb a chynhwysiant yng Nghymru a’r tu hwnt.
 • Sicrhau cynnydd mesuradwy yn y graddau y mae cymunedau sy'n wynebu anghydraddoldeb yn gallu rhannu yn a chyfrannu at lwyddiant y ddinas. 
 • Creu sefydliad cynhwysol a chynrychioliadol.
Ar 1 Ebrill 2020, bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno dyletswydd economaidd-gymdeithasol newydd yng Nghymru. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru ystyried yn weithredol sut y gallant leihau'r anghydraddoldebau a achosir gan anfantais economaidd-gymdeithasol wrth wneud penderfyniadau strategol. 

Mae cyflwyno'r ddyletswydd hon yn gyfle i wneud pethau'n wahanol ac i sicrhau bod mynd i'r afael ag anghydraddoldeb bob amser wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau.

Drwy gyflwyno’r arolwg hwn gallwch gael eich cynnwys mewn raffl am daleb werth £25.

Mae’r telerau ac amodau llawn isod.

 • Hyrwyddwr y gystadleuaeth yw Cyngor Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW. 
 • Mae'r raffl yn agored i holl drigolion Caerdydd sy'n 16 oed neu'n hŷn, ac eithrio unrhyw un sydd â chysylltiad proffesiynol â'r raffl. Gallai’r Hyrwyddwr ofyn am dystiolaeth eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn y raffl. 
 • Mae'r raffl yn rhad ac am ddim, nid oes angen prynu, ar yr amod y cyflwynir yr arolwg Dinas Deg. 
 • Mae'r dyddiad agor a chau ar gyfer ceisiadau yn gysylltiedig â pha mor hir y mae'r arolwg Dinas Deg yn agored. Ni chaiff cynigion a ddaw i law ar ôl y dyddiad ac amser cau’r arolwg Dinas Deg eu hystyried. 
 • Nid yw’r Hyrwyddwr yn gyfrifol am unrhyw gynigion nas cwblhawyd yn llwyddiannus oherwydd gwall technegol, gwall caledwedd neu feddalwedd, gwall lloeren, rhwydwaith neu weinydd o unrhyw fath. 
 • Caiff enillwyr eu dewis ar hap ar ôl dyddiad cau cyhoeddedig yr arolwg Dinas Deg. 
 • Bydd enillwyr yn derbyn y wobr gan Gyngor Caerdydd fel y cytunwyd dros y ffôn neu drwy e-bost. 
 • Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu drwy alwad ffôn/e-bost. Os nad yw enillydd yn ymateb i’r Hyrwyddwr ymhen 48 awr o gael gwybod gan yr Hyrwyddwr, caiff gwobr yr enillydd ei fforffedu a bydd gan yr Hyrwyddwr hawl i ddewis enillydd arall yn unol â’r broses a ddisgrifir uchod. 
 • Ni ellir cyfnewid na throsglwyddo’r wobr na chynnig arian parod yn ei lle. 
 • Cyflenwir y wobr gan y sefydliad a enwyd yn neges y gystadleuaeth. Ceidw’r Hyrwyddwr yr hawl i newid y wobr am wobr arall o werth cyfartal neu uwch os oes amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth yr Hyrwyddwr yn golygu bod angen iddo wneud hynny. 
 • Mae penderfyniad yr Hyrwyddwr ynghylch unrhyw agwedd ar y gystadleuaeth yn derfynol ac yn rhwymol ac ni cheir trafodaeth yn ei gylch. 
 • Ystyrir bod cyfranogwyr wedi derbyn ac yn cytuno i lynu wrth y telerau ac amodau hyn wrth ymgeisio. Ceidw’r Hyrwyddwr yr hawl i wrthod mynediad, neu wrthod rhoi’r wobr i unrhyw un sy’n torri’r telerau ac amodau hyn. 
 • Ceidw’r Hyrwyddwr yr hawl i ddiddymu, canslo, gohirio neu ddiwygio’r hyrwyddiad pan fo angen gwneud hynny. 
 •  I’r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fydd yr Hyrwyddwr, ei asiantau na’i ddosbarthwyr mewn unrhyw amgylchiadau’n atebol neu’n gyfrifol am roi iawndal i’r enillydd na derbyn atebolrwydd am unrhyw golled, difrod, anaf personol neu farwolaeth a ddigwydd o dderbyn y wobr oni chaiff ei achosi drwy esgeulustod yr Hyrwyddwr, ei asiantau neu ei ddosbarthwyr neu un o’u cyflogeion. Ni fydd eich hawliau statudol yn cael eu heffeithio. 
 • Efallai y bydd angen i enillwyr gymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth, a gall hyn gynnwys cyhoeddi eu henw a'u ffotograff mewn unrhyw gyfrwng. 
 • Efallai y caiff data personol a roddir yn ystod y gystadleuaeth hon ei roi i gyflenwyr trydydd parti i’r graddau y mae ei angen i gyflawni/anfon/trefnu’r wobr. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn rheoli gwybodaeth bersonol, gweler ein Polisi Preifatrwydd.​
 • Llywodraethir y gystadleuaeth dan gyfraith Cymru a Lloegr a bydd cystadleuwyr yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.​
Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi trosolwg o sut rydym yn prosesu eich data personol fel rhan o'r fenter hon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Caerdydd yn prosesu data personol, darllenwch ein hysbysiad Preifatrwydd llawn. ​

At ba ddibenion ac ar ba sail gyfreithiol rydym yn prosesu eich data?
 • Rydym yn prosesu eich data personol yn unol â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018 a Deddf Diogelu Data 2018. 
 • Defnyddir data at ddibenion ymchwil gan Gyngor Caerdydd i ddadansoddi profiadau trigolion o wasanaethau'r Cyngor ac i lywio ein gwaith o ddatblygu polisïau.  
 • Os ydych wedi dewis cymryd rhan yn ein raffl, rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol fel y gallwn gysylltu â chi os cewch eich dewis fel enillydd. 
 • Os ydych wedi mynegi diddordeb mewn cymryd rhan mewn ymchwil pellach, rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol fel y gallwn gysylltu â chi os cewch eich dewis fel cyfranogwr.

Pwy sy'n cael eich data personol?
 • Mae'r holl ddata'n cael ei gadw'n ddiogel gan Gyngor Caerdydd. 
 • Mae DJS Research Limited wedi'u contractio i helpu i hyrwyddo'r arolwg Dinas Deg. Os byddwch yn cwblhau arolwg wyneb yn wyneb gyda chyfwelydd DJS Research, ar ôl cyflwyno eich ffurflen arolwg fe'i hanfonir at Dîm Ymchwil Cyngor Caerdydd, ac mae hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw ymatebion anghyflawn i'r arolwg. 
 • Os ydych yn rhoi caniatáu i DJS Research gysylltu â chi fel rhan o'u gwiriadau ansawdd - byddant yn derbyn eich manylion cyswllt i gadarnhau bod y cyfweliad wedi'i gynnal i safon briodol. Pan fydd y gwiriadau ansawdd wedi'u cwblhau bydd eich data'n cael ei ddinistrio gan DJS Research. Mae'r gwiriadau ansawdd hyn yn arfer safonol o fewn y diwydiant ymchwil i'r farchnad.
 • Mae Snap Surverys yn darparu meddalwedd i gael ymatebion i’r arolwg. Mae ymatebion yn cael eu cadw ar blatfform gwe diogel. Mae Snap Surverys yn cyflenwi meddalwedd a gwasanaethau yn ôl eu Cytundeb Gwasanaethau a Thrwydded Meddalwedd.​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Am faint y caiff fy nata personol ei gadw?
Bydd eich data personol yn cael ei gadw tan fis Mawrth 2024 er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau archwilio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Tynnu eich caniatâd prosesu data yn ôl
Rydym yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich data sy’n golygu y gallwch wneud cais i dynnu eich caniatâd yn ôl neu i gyfyngu/gwrthwynebu rhai elfennau o’r prosesu. Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni'n uniongyrchol ar ymgynghoriad@caerdydd.gov.uk.

Sut ydw i'n cael gafael ar fy nata personol sy'n cael ei gadw gan y Cyngor?

Gallwch wneud cais i gael mynediad at eich gwybodaeth ar-lein. Gallwch hefyd ofyn i gael gweld eich gwybodaeth drwy lenwi ffurflen Hawliau Unigolyn, sydd ar gael o dan adran Diogelu Data ein gwefan, neu drwy ei hanfon drwy'r post at:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraethu Gwybodaeth
 Neuadd y Sir Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW.
​​​​​​
English