Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ffurflen Enwebu

Wrth lenwi'r papur enwebu, sicrhewch eich bod yn llenwi ac yn dychwelyd yr holl ffurflenni perthnasol yn gywir.​​

Asiantau Etholiadol

Rhaid i bob ymgeisydd fod ag asiant etholiadol (er y gall ymgeisydd fod yn asiant etholiadol ei hun). Asiant Etholiadol yw'r person sy'n gyfrifol yn ôl y gyfraith am reoli'r ymgyrch a’r cyllid etholiadol yn briodol. Rhaid bod gan Asiant Etholiadol gyfeiriad swyddfa ar gyfer yr holl ddogfennau swyddogol i'w hanfon ato.  Mae Ffurflen Penodi Asiant Etholiadol wedi'i chynnwys gyda'r pecyn papur enwebu.

Rhaid cyflwyno'r ffurflenni enwebu i:
Gwasanaethau Cyfreithiol
Ystafell 206
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd 
CF10 4UW

Fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â'r Swyddfa i drefnu apwyntiad ar gyfer gwiriad anffurfiol (yn electronig) o'ch papur enwebu ymhell cyn y dyddiad cau, sef 5pm dydd Iau 8 Ebrill 2021, a bod yr holl bapurau enwebu yn cael eu cyflwyno â llaw ac y gwneir penodiad priodol.

Penodi Asiantau​

Caniateir i asiantau pleidleisio fynychu gorsafoedd pleidleisio yn ystod oriau'r bleidlais i nodi unrhyw afreoleidd-dra neu i helpu i atal dynwared rhywun.  Ni ddylid drysu rhwng Asiantau Pleidleisio a 'rhifwyr' nad oes ganddynt statws swyddogol yn yr orsaf bleidleisio.  Gweler y dogfennau Canllawiau ar gyfer Rhifwyr a Rheolau ar gyfer Rhifwyr.

Sicrhewch nad yw unrhyw asiantau pleidleisio penodedig yn atal, rhwystro neu fygwth pleidleiswyr ar eu ffordd i mewn neu allan o'r orsaf bleidleisio.

Os ydych yn dymuno penodi Asiantau Pleidleisio, cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen Penodi Asiant Pleidleisio erbyn dydd Mercher 28 Ebrill 2021.

Gall Asiantau Pleidlais Bost arsylwi ar y broses agor pleidleisiau post.

Gall pob Ymgeisydd benodi 2 asiant i fod yn bresennol.  Llenwch y Ffurflen Penodi Asiant Pleidlais Bost i benodi Asiantau Agor Pleidleisiau Post erbyn dydd Mercher 28 Ebrill 2021.Gall Asiantau Cyfrif arsylwi ar y broses wirio a chyfrif a goruchwylio hon gan dynnu sylw staff cyfrif at unrhyw bapurau pleidleisio amheus.

Gall pob Ymgeisydd benodi 5 asiant i'r Cyfrif.  Llenwch y Ffurflen Penodi Asiant Cyfrif erbyn dydd Mercher 28 Ebrill 2021.

Gall pob Ymgeisydd benodi 1 Gwestai (a elwid gynt yn Briod/Bartner) a fydd yn cael mynediad i'r Ganolfan Gyfrif.  Llenwch y Ffurflen Penodi Gwestai Cyfrif erbyn dydd Mercher 28 Ebrill 2021.


Rhaid i unrhyw un sy'n mynd i unrhyw un o'r prosesau ddarllen a chydymffurfio â'r gofynion cyfrinachedd.​Nid oes angen ffurflen ar gyfer penodi Rhifwyr. Gall Rhifwyr sefyll y tu allan i'r man pleidleisio a gallant gofnodi rhif etholwr y bobl sydd wedi pleidleisio i gynorthwyo gweithwyr eraill y pleidiau.  RHAID i'r Rhifwyr BEIDIO ag atal, rhwystro neu fygwth pleidleiswyr ar eu ffordd i mewn neu allan o'r man pleidleisio. 
 
Nid oes gan Rifwyr statws cyfreithiol ac mae gan bleidleiswyr yr hawl i wrthod rhoi unrhyw wybodaeth iddynt.

Sicrhewch fod Rhifwyr yn darllen ac yn cydymffurfio â’r canllawiau ar gyfer Rhifwyr a’r Rheolau ar gyfer Rhifwyr.  Bydd holl staff yr orsaf bleidleisio hefyd yn cael copi o'r canllawiau.  Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni chaniateir Rhifwyr yn yr orsaf bleidleisio a rhaid iddynt aros y tu allan a chadw at ofynion iechyd y cyhoedd.