Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr

​​​​​​Cyhoeddir yr Hysbysiad Etholiad ddydd Gwener 18 Mawrth 2022.

Yna gellir cyflwyno papurau enwebu â llaw i'r Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol yn Neuadd y Sir neu drwy e-bost gan ddefnyddio etholiadau@caerdydd.gov.uk ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd o ddydd Llun 21 Mawrth 2022 tan 4pm ddydd Mawrth 4 Ebrill 2022.
  
Ni dderbynnir unrhyw bapurau enwebu ar ôl 4pm ddydd Mawrth 5​ Ebrill 2022.

Mae Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 wedi cyflwyno nifer o newidiadau i'r broses enwebu gan gynnwys - 

  • Cyflwyno papurau enwebu yn electronig – Gellir cyflwyno enwebiadau trwy e-bost i etholiadau@caerdydd.gov.uk ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​
  • Dim tanysgrifwyr – Mae'r gofyniad am danysgrifwyr wedi'i ddileu a bydd ymgeiswyr yn gallu enwebu eu hunain (mae angen tyst o hyd)
  • Ffurflen Cyfeiriad Cartref – Rhaid i ymgeiswyr lenwi Ffurflen Cyfeiriad Cartref sy'n nodi a ydynt yn dymuno i'w cartref beidio â'i gyhoeddi (caiff y brif ardal ei hargraffu ar y papur pleidleisio a'r Datganiad o Bersonau a Enwebwyd) 
  • Datganiad o Aelodaeth y Pleidiau – Rhaid i ymgeiswyr restru enw neu enwau cofrestredig pob plaid wleidyddol y maent wedi bod yn aelod ohoni yn y 12 mis blaenorol (cyhoeddir y manylion ar y Datganiad o Bersonau a Enwebwyd)
  • Disgrifiadau – Os nad yw'r disgrifiad o'r blaid wleidyddol yn cynnwys Cymru, y Gymraeg, Wales neu Welsh, gall yr ymgeisydd ychwanegu hyn at y disgrifiad.  Felly, mae'n hanfodol eich bod yn defnyddio'r ffurflen enwebu ddiweddaraf pan fyddwch yn cyflwyno eich papurau.  Bydd y rhain ar gael o dan ein tab Ffurflenni Enwebu neu drwy'r Comisiwn Etholiadol.
  
Os hoffech i'ch papurau enwebu gael eu gwirio'n anffurfiol, anfonwch eich ffurflen atom yn etholiadau@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a bydd y Tîm Gwasanaethau Etholiadol yn rhoi adborth am ddilysrwydd y papurau enwebu a ddarperir.​
  
Mae newidiadau allweddol eraill yn cynnwys: 

  • Newid masnachfraint – Mae gan bobl ifanc 16 ac 17 oed a gwladolion tramor cymwys hawl i bleidleisio yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol ddydd Iau 5 Mai 2022. 
  • Dirprwy argyfwng (Covid-19) – Bydd yr opsiwn i wneud cais am ddirprwy argyfwng ar gyfer Covid-19 yn cael ei estyn ar gyfer yr etholiadau ar 5 Mai. 
  • Terfyn Gwariant – Mae hwn bellach wedi'i gynyddu i £806 a 7c fesul etholwr
  • ​Newidiadau i Ffiniau – Yn sgil y newidiadau, bydd nifer yr aelodau etholedig yn y ddinas yn cynyddu o'r ffigur presennol, sef 75, i 79 a bydd nifer y wardiau etholiadol yn gostwng o 29 i 28. Bydd ward bresennol Creigiau/Sain Ffagan yn cael ei chynnwys mewn ward newydd – Pentyrch a Sain Ffagan – a bydd ardal Draenen Pen-y-graig, a oedd gynt wedi'i chynnwys yn ward Llanisien, bellach yn dod yn rhan o ward newydd Llys-faen a Draenen Pen-y-graig.


Mae rhagor o wybodaeth am sefyll yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru ar gael yn Etholiadau lleol yng Nghymru | Comisiwn Etholiadol​ ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddOs nad oeddech yn gallu dod i un o’r sesiynau briffio ymgeiswyr ac asiantau, dyma gopïau o sleidiau a rhag-recordiadau'r cyflwyniadau​.​​​​​​

​​