Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ddeddf Etholiadau 2022

​Mae Llywodraeth San Steffan wedi pasio deddf fydd yn newid y ffordd rydyn ni'n pleidleisio yn Etholiad San Steffan a’r Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Gelwir y ddeddf hon yn Ddeddf Etholiadau 2022. 

Nid yw'r ddeddf hon yn berthnasol i Etholiadau’r Senedd, Cyngor Caerdydd na’r Cynghorau Cymuned. Llywodraeth Cymru sy'n gosod y ddeddfwriaeth ar gyfer y rhain.

​​

Pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio 


O fis Mai 2023, bydd angen i chi ddangos llun adnabod cymeradwy mewn gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau San Steffan a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Pa lun ID allwch ei ddefnyddio 


Rhaid i’r ddogfen â llun fod yn un gymeradwy, fel pasbort neu drwydded yrru.  

Dim ond dogfennau gwreiddiol sy'n cael eu derbyn.  Ni dderbynnir delweddau neu gopïau wedi'u sganio. 
 
Os yw'ch cerdyn adnabod â llun wedi dod i ben, fe'i derbynnir cyn belled â bod y llun yn dal yn ymdebygu i chi.

 Mae'r ffurfiau adnabod mwayf derbyniol ac a dderbynnir amlaf yn cynnwys:

  • Pasbort a gyhoeddwyd gan y DU, unrhyw un o Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, Tiriogaeth Dramor Brydeinig, gwlad â statws AEE neu wlad yn y Gymanwlad.
  • Trwydded yrru ffotograffig a gyhoeddwyd gan y DU, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw, neu wladwriaeth AEE neu wlad yn y Gymanwlad
  • Cerdyn adnabod ffotograffig yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)
  • Cerdyn adnabod ag arno hologram y Cynllun Prawf Oed Safonol (cerdyn PASS)
  • Bathodyn Glas 
  • Pàs Bws Person Hŷn  
  • Pàs Bws i Berson Anabl 
  • Cerdyn Oyster 60+  


Os ydych yn ansicr a yw ffurf y llun ID sydd gennych ar hyn o bryd yn cael ei dderbyn, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y mathau derbyniol o ID ar wefan GOV.UK​

Neu gallwch gysylltu â'n tîm Gwasanaethau Etholiadol am help.  

Beth i'w wneud os nad oes gennych gerdyn ID â llun cymeradwy?  


Os nad oes gennych gerdyn adnabod cymeradwy, bydd angen i chi wneud cais am 'Dystysgrif Awdurdod Pleidleiswyr' (TAP) am ddim.

Gallwch wneud cais am TAP drwy argraffu a llenwi ffurflen bapur​ a'i hanfon i'n tîm Gwasanaethau Etholiadol. Gallwch hefyd e-bostio ein tîm Gwasanaethau Etholiadol i ofyn am ffurflen bapur.

Ar ôl i chi dderbyn eich TAP, ni fydd dyddiad dod i ben arno. Fodd bynnag, cynghorir eich bod yn adnewyddu eich TAP mewn 10 mlynedd i sicrhau bod y llun yn parhau i ddangos gwir debygrwydd i chi.

Y dyddiad cau i wneud cais am TAP fydd 5pm, chwe diwrnod gwaith cyn dyddiad yr etholiad. 

Yr etholiad nesaf sydd wedi’i gofrestru yng Nghaerdydd lle bydd angen dangos dogfen adnabod â llun neu TAP i bleidleisio, fydd yr etholiad ar gyfer y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2024.  

Pleidleisio trwy'r post neu drwy ddirprwy  


Os ydych yn dewis pleidleisio drwy'r post, ni fydd hyn yn effeithio arnoch a byddwch yn derbyn eich papurau pleidleisio drwy'r post fel arfer.

Os ydych chi'n dewis pleidleisio trwy ddirprwy, yna bydd yn rhaid i'r sawl rydych chi wedi ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan fynd â’u cerdyn adnabod â llun eu hunain. Os nad oes ganddynt gerdyn adnabod â llun, ni fyddant yn cael y papur pleidleisio.  

Newidiadau i’r system etholiadol


Am ragor o wybodaeth am y ddeddf hon, gallwch ymweld â gwefan y Comisiwn Etholiadol

Cysylltu â ni


Os oes angen help arnoch gyda'ch cais, cysylltwch â ni: 

Gwasanaethau Etholiadol
Ystafell 263, Neuadd y Sir,
Glanfa'r Iwerydd 
Caerdydd
CF10 4UW 

E-bost: gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk

Ffôn:   029 2087 2088


​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd