Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Bod yn Gynghorydd - Gwnewch Wahaniaeth

Mae cynghorwyr yn cael eu hethol gan y gymuned y maent yn ei chynrychioli i benderfynu sut y mae gwasanaethau lleol a gweithgareddau amrywiol statudol ac anstatudol yn cael eu hariannu a'u blaenoriaethu.


Mae cynghorwyr yn gweithredu fel arweinwyr cymunedol a hyrwyddwyr; yn ymdrin â gwaith achos ac yn cyfeirio pobl at wasanaethau ac asiantaethau eraill. Mae cynghorwyr yn gwneud penderfyniadau ynghylch sut y caiff gwasanaethau eu rheoli; yn helpu i osod safonau ar gyfer yr amrywiaeth o wasanaethau a gynigir gan y cyngor, yn cefnogi etholwyr gyda phroblemau all fod ganddynt gyda'r cyngor neu asiantaethau eraill a sicrhau bod gwasanaethau lleol yn cael eu darparu'n gywir.


Mae gan gynghorwyr hawl i wahanol fathau o gyflogau, lwfansau a threuliau yn ddibynnol ar y swyddogaethau a'r cyfrifoldebau sydd ganddynt. 


Taliadau i Gynghorwyr (31kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Os hoffech wybod mwy am fod yn gynghorydd ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd a'i wasanaethau gallwch fynychu un o'r cyfarfodydd pwyllgor cyhoeddus neu siarad yn anffurfiol ag un o'r Cynghorwyr neu grwp gwleidyddol cyfredol.

​​

Gofynion Cyfreithiol


Er mwyn cael eich ethol yn Gynghorydd mae'n rhaid i chi:

 • fod yn 18 oed neu'n hŷn ar ddyddiad yr enwebiad
 • fod yn ddinesydd y Gymanwlad, yn ddinesydd cymwysedig y Gymanwlad neu'n ddinesydd Gwladwriaeth arall y Gymuned Ewropeaidd.

ac un o'r canlynol:

 • Rydych wedi cofrestru fel etholwr llywodraeth leol ar gyfer yr awdurdod lleol yr hoffech weithredu ynddi o ddiwrnod eich etholiad ymlaen, a pharhau wedi'ch cofrestru yno.
 • Rydych wedi byw fel perchennog neu denant ar unrhyw dir neu adeilad arall yn ardal yr awdurdod lleol yn ystod y 12 mis cyfan cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad.
 • Mae eich prif neu unig le gwaith yn ystod y 12 mis cyn diwrnod eich enwebiad a diwrnod yr etholiad wedi bod yn ardal yr awdurdod lleol.
 • Rydych wedi byw yn ardal yr awdurdod lleol am y 12 mis cyfan cyn diwrnod eich enwebu a diwrnod yr etholiad.

Ni allwch sefyll fel Ymgeisydd os oes unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Rydych yn cael eich cyflogi gan yr awdurdod lleol neu mae gennych swydd ac yn derbyn tâl gan yr awdurdod (gan gynnwys byrddau neu gyd-bwyllgorau).
 • Mae gennych swydd dan gyfyngiadau gwleidyddol.
 • Rydych yn destun gorchymyn cyfyngiadau methdaliad neu orchymyn interim.
 • Rydych wedi cael eich dedfrydu i gyfnod yn y carchar am dri mis neu fwy (gan gynnwys dedfryd ohiriedig), heb y dewis i dalu dirwy, yn ystod y pum mlynedd cyn diwrnod yr etholiad.
 • Rydych wedi cael eich diarddel dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (sy'n cynnwys arferion etholiadol llygredig neu anghyfreithlon yn ymwneud â chyfraniadau) neu dan Ddeddf y Comisiwn Archwilio 1998.

Mae gwybodaeth bellach am y broses o ddod yn gynghorydd a sefyll fel ymgeisydd mewn Etholiad Llywodraeth Leol (gan gynnwys yr amrediad llawn o waharddiadau) ar gael gan y Comisiwn Etholiadol​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

​​​
English