Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

TCC

​​​Defnyddir TCC am sawl rheswm o amgylch Ardal Caerdydd.  Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, atal a chanfod trosedd a chyhoeddi hysbysiadau cosb benodedig drwy dechnoleg Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig.

Ledled ardal Caerdydd mae TCC wedi'i osod sy'n tynnu delweddau ac yn recordio fideos o drigolion, ymwelwyr a gweithwyr o amgylch y ddinas.

Sut i wneud cais am gopïau o TCC​​​

Gellir gwneud ceisiadau am TCC am amryw o resymau.  Gall aelod o'r cyhoedd, yr heddlu neu gwmni sy'n cynrychioli aelod o'r cyhoedd, e.e., cwmnïau yswiriant/cyfreithwyr, wneud hyn. Cedwir fideos am ddim mwy na 31 diwrnod.

Mae'n bwysig nodi nad yw pob camera TCC yn ardal Caerdydd yn eiddo i Gyngor Caerdydd sy'n golygu efallai na fyddwn bob amser yn berchen ar y fideos.

Sut i wneud cais am TCC​​

Gall aelodau o'r cyhoedd a chwmnïau sy'n cynrychioli aelodau o'r cyhoedd wneud cais am fideo TCC drwy lenwi'r ffurflen gais​ a'i hanfon i diogeludataCCTV@caerdydd.gov.uk​.

Gwneud Cais am Fideo TCC​​

Pa wybodaeth y bydd angen i chi ei rhoi?

 • Wrth wneud cais, ceisiwch gynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl fel dyddiad/amser a lleoliad penodol ynghyd â disgrifiad ohonoch chi’ch hun/manylion y digwyddiad.
 • Wrth wneud cais uniongyrchol am fideo TCC ohonoch chi'ch hun, bydd gofyn i chi gyflwyno prawf adnabod h.y. copi o'ch pasbort neu’ch trwydded yrru.
 • Os yw cyfreithiwr/cwmni yswiriant yn gwneud y cais ar eich rhan, bydd yn gofyn i chi roi caniatâd iddo gael mynediad at y fideo ohonoch chi a/neu'ch cerbyd.

Pwy all wneud cais am fideo TCC?​

 • Bydd cwmnïau sy'n cynrychioli aelodau o'r cyhoedd yn gallu gwneud cais am gopïau o TCC, os recordiwyd y digwyddiad ar gamera.
 • Aelodau o'r cyhoedd - Mae gennych yr hawl i wneud cais am fideo TCC ohonoch chi'ch hun.  Gallwch wneud hyn ar lafar neu’n ysgrifenedig. Efallai y bydd amgylchiadau lle na allwn roi'r fideo i chi, er enghraifft, pan fo modd adnabod unigolion eraill yn y fideo.
 • Yr heddlu – gall yr heddlu wneud cais am fideo TCC os recordiwyd trosedd ar gamera.

Hysbysiad Preifatrwydd TCC​​

 • Yn rhan o'n rhwymedigaethau dan GDPR y DU, mae angen i ni roi gwybodaeth i chi yn esbonio sut a pham rydym yn prosesu eich gwybodaeth mewn perthynas â fideos TCC.  I gael mwy o fanylion, darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd TCC.​

 phwy y gallaf gysylltu i gael cyngor neu i gwyno am TCC?​

Gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data drwy e-bost neu drwy'r post fel a ganlyn:

E-bost: diogeludata@caerdydd.gov.uk

Cyfeiriad Post: Swyddog Diogelu Data 
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth 
Neuadd y Sir 
Glanfa’r Iwerydd 
Caerdydd
CF10 4UW 
Ble mae camerâu TCC Cyngor Caerdydd wedi'u lleoli?​

Gellir dod o hyd i'r wybodaeth hon ar y tudalen data agored.​


Pwy sy'n gweithredu ac yn monitro'r camerâu TCC?​

Dim ond gweithwyr hyfforddedig perthnasol Cyngor Caerdydd all weithredu a monitro TCC. Dim ond y rheiny sydd â diben cyfreithlon fydd yn cael mynediad i'r ystafelloedd rheoli. Bydd y gweithredwyr monitro TCC yn gyfrifol am gydymffurfio â Pholisi TCC Cyngor Caerdydd a'r cod ymarfer perthnasol.

Pa fathau o TCC y mae Cyngor Caerdydd yn eu defnyddio?​

 • Camerâu gwyliadwriaeth TCC
 • Camerâu a gaiff eu gwisgo ar y corff
 • Technoleg Adnabod Rhifau Cerbydau’n Awtomatig
 • Camerâu Borden Flaen
© 2022 Cyngor Caerdydd