Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol yn adolygu:

 • Anableddau Corfforol​,
 • Gofal Cymdeithasol i Oedolion, 
 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, 
 • Budd-daliadau, 
 • Diogelwch Cymunedol,
 • Gwasanaethau Cymunedol,
 • Trosedd ac Anhrefn, 
 • Tai, 
 • Iechyd Meddwl, 
 • Adnewyddu Cymdogaethau, 
 • Diogelu 


 
​Gweler rhagor o wybodaeth am y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion.

Mae aelodau'r Pwyllgor Craffu yn awyddus i glywed barn a phryderon y rhai sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. 
​​

Dweud eich dweud ar bynciau sydd o ddiddordeb i chi.


Video id: 8mqHrarLWT4

Fideo o'r Cynghorydd Shaun Jenkins, Cyn-Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion, yn trafod y gwaith a wnaed yn ystod 2020 a 2021.​

Penodwyd Aelodau Pwyllgorau Craffu yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor ar 26 Mai 2022, ac ailddechreuodd Cyfarfodydd Craffu ym mis Mehefin 2022.

Mae Aelodau'r Pwyllgor Craffu wrthi'n datblygu eu blaenraglen waith ar gyfer gweddill 2022-23. Byddant yn cael eu cyhoeddi pan fydd y pwyllgorau wedi cytuno arnynt.

Os hoffech helpu'r Pwyllgor i ddatblygu canlyniadau da i drigolion Caerdydd, gallwch awgrymu eitem i'w chynnwys yn y cynllun nesaf drwy gysylltu â ni.​

Gweler isod am wybodaeth am ymchwiliadau craffu ac adroddiadau ymchwil blaenorol. 

Gallwch hefyd weld papurau cyfarfod pwyllgor.

Am gopïau llawn o'r adroddiadau hyn, cysylltwch â ni.​
​​​

Adroddiadau ymchwiliad​​
Weithiau mae Pwyllgorau Craffu yn edrych yn fanwl ar bwnc ac yn anfon adroddiad i'r Cabinet, gydag argymhellion ar sut i wella.

Mae'r Cabinet yn ystyried yr adroddiad ac yn ymateb i'r argymhellion.​


Crynodeb o ‘Cymorth i Breswylwyr gyda Chostau Byw’ Cyngor Caerdydd (700kb PDF)​

 • Atal Ymwneud Pobl Ifanc â Delio Cyffuriau (Tachwedd 2018 - adroddiad ar y cyd gyda Phwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc
 • Llety Dros Dro ac â Chymorth - Porth Pobl Sengl (Ionawr 2019)
 • 'Yn Nes Adref': Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir i Oedolion ag Anabledd Dysgu (Chwefror 2021) 
 • ​​Cymorth Cyngor Caerdydd i Drigolion gyda Chostau Byw (Ionawr 2023)​

Adroddiadau Ymchwil​​

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil annibynnol i lywio gwaith y Pwyllgorau, gan gasglu tystiolaeth gan randdeiliaid ar eu barn a'u profiadau. Rydym hefyd yn adolygu ymchwil ac arfer da sy'n bodoli eisoes i dynnu sylw at waith y gallai Cyngor Caerdydd ddysgu ohono.​

 • Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl’ (2015). Dadansoddiad o Ymatebion i'r Arolwg, 2015
 • 'Anghenion Gwybodaeth a Chymorth i Rieni ar y Prosiect "Agosach at Adre" ar gyfer Oedolion Ifanc ag Anableddau Dysgu; 2019.
 • Papur Briffio Cefndir ar Droseddau Cyffuriau yng Nghaerdydd a Chymru, 2021


Bob blwyddyn, mae pwyllgorau craffu yn adrodd ar eu gwaith, gan dynnu sylw at y cyfraniadau a gafwyd a'r argymhellion a wnaed.


Mae eu hadroddiadau'n tynnu sylw at effaith craffu a newidiadau a wnaed.

Yn 2020 i 21, ac yn 2021 i 22 datblygodd y pum pwyllgor craffu Adroddiad Blynyddol cyfun.

Gweler Adroddiad Blynyddol Craffu 2021 i 20​22 (5.4mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gweler Adroddiad Blynyddol Craffu 2020 i 20​21 (5.2mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd© 2022 Cyngor Caerdydd