Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn adolygu:

 • Bioamrywiaeth, 
 • Profedigaeth,
 • Cerdded,
 • Gwastraff, 
 • Trafnidiaeth, 
 • Toiledau, 
 • Cynaliadwyedd, 
 • Glanhau Strydoedd, 
 • Ailgylchu, 
 • Cynllunio, 
 • Parcio, 
 • Caerdydd Un Blaned, 
 • Rheoli Llifogydd, 
 • Priffyrdd, 
 • Iechyd yr Amgylchedd, 
 • Beicio, 
 • Lleoliadau.


 

Mae aelodau Pwyllgor Craffu yn awyddus i glywed barn a phryderon y rhai sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.
​​

Dweud eich dweud ar bynciau sydd o ddiddordeb i chi.​


Video id: -K87DW1leO8Fideo o'r Cynghorydd Ramesh Patel, Cyn-Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, yn trafod y gwaith a wnaed yn ystod 2020 a 2021.​


Mae Aelodau’r Pwyllgor Craffu wedi datblygu eu rhaglen waith. 


Os hoffech helpu'r Pwyllgor i ddatblygu canlyniadau da i drigolion Caerdydd, gallwch awgrymu eitem i'w chynnwys yn y cynllun nesaf drwy gysylltu â ni.​

Gweler isod am wybodaeth am ymchwiliadau craffu ac adroddiadau ymchwil blaenorol. 

Gallwch hefyd weld papurau cyfarfod pwyllgor.

Am gopïau llawn o'r adroddiadau hyn, cysylltwch â ni.​
Adroddiadau ymchwiliad​​

Weithiau mae Pwyllgorau Craffu yn edrych yn fanwl ar bwnc ac yn anfon adroddiad i'r Cabinet, gydag argymhellion ar sut i wella.


Crynodeb adroddiad ymchwiliad y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (561KB PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 • Gwella Ansawdd Aer Caerdydd (Mai 2018)
 • Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd (Chwefror 2019) 
 • Rheoli Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd (Medi 2019) ​


Adroddiadau Ymchwil​​

Rydym yn gwneud gwaith ymchwil annibynnol i lywio gwaith y Pwyllgorau, gan gasglu tystiolaeth gan randdeiliaid ar eu barn a'u profiadau. Rydym hefyd yn adolygu ymchwil ac arfer da sy'n bodoli eisoes i dynnu sylw at waith y gallai Cyngor Caerdydd ddysgu ohono.​

 • Strwythurau, Strategaethau a Phrofiadau Codi Tâl Awdurdodau Lleol dethol ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC), 2016
 • Arolwg Sbwriel, 2013 – Pryderon y cyhoedd am sbwriel, glendid strydoedd a baw cŵn
 • Gwella Mentrau Ansawdd Aer – Enghreifftiau o Arfer Gorau, 2018
 • Arolwg Sbwriel 2018 – Arolwg dilynol ar bryderon y cyhoedd am sbwriel a thipio anghyfreithlon, 2018​

Bob blwyddyn, mae pwyllgorau craffu yn adrodd ar eu gwaith, gan dynnu sylw at y cyfraniadau a gafwyd a'r argymhellion a wnaed.


Mae eu hadroddiadau'n tynnu sylw at effaith craffu a newidiadau a wnaed.

Yn 2020 i 21, ac yn 2021 i 22 datblygodd y pum pwyllgor craffu Adroddiad Blynyddol cyfun.

Gweler Adroddiad Blynyddol Craffu 2021 i 20​22 (5.4mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gweler Adroddiad Blynyddol Craffu 2020 i 20​21 (5.2mb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
© 2022 Cyngor Caerdydd