Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rheoli Cyllid y Cyngor

​​​

Datganiad o Gyfrifon

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi ei Ddatganiad Cyfrifon (yn cynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd).  O 2017/18 mae Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gael fel dogfennau ar wahân, cyn hyn roedden yn rhan o Ddatganiad Cyfrifon y Cyngor.  O 2019/20, mae ffurflen corff bychan Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd ar gael fel dogfen ar wahân, cyn hyn fe’i hymgorfforwyd yn Natganiad o Gyfrifon y Cyngor. Mae’r cyfrifon yn rhoi gwybodaeth am ein gweithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn, ac asedau  a rhwymedigaethau ar ddiwedd y flwyddyn. Caiff y cyfrifon eu harchwilio’n annibynnol gan Archwilio Cymru ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae Datganiad Cyfrifon Cyngor Caerdydd, Awdurdod yr Harbwr Caerdydd, Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd a chronfa bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg ynghyd â’r tri chyd-bwyllgor y mae Cyngor Caerdydd yn awdurdod arweiniol arnyn nhw, sef Archifau Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth Caerdydd ar gael isod.


Hysbysiad cwblhau Archwiliad 2019/20​ (73.2kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

 

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg

   

  Datganiad Llywodraethu Blynyddol


  Cyngor Caerdydd yw awdurdod arweiniol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Swyddfa Cofnodion Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd. Daeth Consortiwm Prynu Cymru i ben ar 31 Mawrth 2016, mae cyfrifon ar gael hyd at flwyddyn ariannol 2015/16.  


   

  Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  ​​

   

  Archifau Morgannwg

   

  Prosiect Gwyrdd


   


  Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd

  Nid yw'r ffurflen ddrafft corff llai wedi'i chymeradwyo gan fod y ffurflen hon wedi'i chymeradwyo ochr yn ochr â chyfrifon y Cyngor mewn blynyddoedd blaenorol.  Bydd y ffurflen archwiliedig derfynol yn cael ei chymeradwyo yn y Cyngor gyda Datganiad Cyfrifon y Cyngor.  Caiff y broses gymeradwyo ei hadolygu yn 2020/21. ​

   

  Consortiwm Prynu Cymru

  Cyfrifoldeb y Swyddog Cyfrifeg/Swyddog Cleient yw cynnal gwefan Cyngor Dinas Caerdydd; nid yw’r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac o ganlyniad nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno yn y lle cyntaf ar y wefan. 

  Rheoli Risgiau Ariannol 

  Mae gan y Cyngor ddull gweithredu rhagweithiol o ran rheoli risg sy’n ein helpu ni i fanteisio i’r eithaf ar ein hadnoddau.

   

  Mae cyfrifoldeb statudol arnom i archwilio, gwerthuso a monitro sut rydym yn defnyddio ein hadnoddau, yn cynnwys ein cyllid, a gwneir y gwaith hwn gyda chymorth Archwilwyr Mewnol.

   

  Mae’r Archwilwyr Mewnol yn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddatblygu mesurau cadarn i fonitro a rheoli risg, helpu i nodi gwelliannau, a sicrhau cydymffurfiaeth â’r rheolau a’r rheoliadau. Maent hefyd yn helpu i ymdrin ag atal, canfod ac ymchwilio i achosion o dwyll a amheuir neu gamweinyddu ariannol. 

  Twyll

   

  Mae gofyniad cyfreithiol ar Gyngor Caerdydd i ddiogelu’r cyllid cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cyllid cyhoeddus er mwyn canfod ac atal twyll. Rydym hefyd yn cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol.

   

  Rydym yn dibynnu ar y cyhoedd i dynnu ein sylw at yr amheuon hyn, felly os ydych yn amau twyll, rhowch wybod i ni. Rydym yn argymell y dylech ddarllen ein dogfen rhoi gwybod am achosion o dwyll a amheuir cyn cysylltu â ni.

   

  Gallwch ei adrodd ar-lein: 

   


  drwy ffonio ni ar:

   

  029 20872329 (twyll nad yw’n ymwneud â budd-daliadau)
  0800 328 6340 (budd-dal twyll)
  0800 3286341 (llinell ffôn testun twyll budd-daliadau)

   

  neu ysgrifennu at:


  Yr Adran Archwilio Mewnol
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Sir
  Glanfa’r Iwerydd
  Caerdydd
  CF10 3UW

   

  Byddwn yn ymchwilio i bob achos a gaiff ei gyfeirio atom os oes digon o wybodaeth gennym.​

   

  Fel awdurdod cyhoeddus, mae’n ofynnol i ni, yn ôl y gyfraith, warchod yr arian cyhoeddus rydym yn ei weinyddu. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll. 

   

  Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data dan ei bwerau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 

   

  Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiaduron a gedwir gan un corff â chofnodion cyfrifiadurol eraill a gedwir gan yr un corff neu gorff arall i weld faint y maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer. 

  Mae paru data cyfrifiadurol yn dod o hyd i hawliadau a thaliadau twyllodrus. Pan lwyddir i baru data, gall ddynodi bod anghysondeb, a rhaid ymchwilio ymhellach. Ni ellir rhagdybio a oes twyll, gwall neu eglurhad arall nes i archwiliad gael ei gynnal.
   

  Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol i ni fod yn rhan o ymarfer paru data i gynorthwyo gyda’r gwaith o atal a chanfod twyll. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud hyn orfodol i’r awdurdod hwn gyflwyno’r wybodaeth a geidw at y diben hwn. Mae’n ofynnol i ni roi data penodol i’r Archwilydd Cyffredinol i’w baru. Mae manylion ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

   

  Caiff y defnydd o ddata, wrth i’r Archwilydd Cyffredinol gynnal ymarfer paru data, ei wneud ag awdurdod statudol ( Rhan 3A Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004). Nid oes angen caniatâd yr unigolion dan sylw dan Ddeddf Diogelu Data 1998. 

   

  Mae gwaith paru data a gynhelir gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ddarostyngedig i God Ymarfer. Mae hyn yn helpu yr holl gyrff sy'n rhan o baru data i gydymffurfio â'r gyfraith ac arfer da, gan gynnwys cynnal diogelwch data gweler wefan ​Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

   

  Am fwy o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, gweler wefan Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu cysylltwch â:

   

  Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth

  Ystafell 401
  Neuadd y Sir
  Glanfa’r Iwerydd
  Caerdydd
  CF10 4UW  

  Ffôn 029 2087 3317 

  Yswiriant

   

  Mae holl asedau ffisegol y Cyngor – megis adeiladau, cerbydau a pheiriannau – wedi’u hyswirio, ac mae yswiriant atebolrwydd gennym hefyd ar gyfer colledion ariannol a allai ddigwydd yn sgîl difrod neu anafiadau a achosir gan y Cyngor, ei gyflogeion neu bobl eraill sy’n gweithredu ar ei ran, os dyfernir mai’r Cyngor sydd ar fai.
   

  Mae ein hadran Yswiriant yn cydlynu’r gwaith o ymdrin â phob hawliad yswiriant a wneir gan y Cyngor neu yn erbyn y Cyngor. Os oes gennych ymholiad cyffredinol am yswiriant y Cyngor neu os ydych am wneud hawliad cysylltwch â ni.
   

  Os ydych am wneud hawliad yn erbyn y Cyngor, rydym yn argymell y dylech ddarllen Gwneud hawliad yn erbyn Cyngor Caerdydd. Hawliadau Atebolrwydd - Nodiadau Canllaw


  Caiff pob hawliad ei asesu’n unigol ac yn deg, a lle bod hawliadau yn gyfreithlon, ein nod yw eu talu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, nid oes unrhyw hawl awtomatig i gael iawndal – bydd angen i chi brofi mai’r Cyngor oedd ar fai yn unol â’r gyfraith. 

   

  029 20872247

   

  Gallwch ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol hefyd:    

  Blwch SP 9000
  Caerdydd
  CF10 3ND 

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​