Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Cyllid y cyngor > Rheoli Cyllid y Cyngor

Rheoli Cyllid y Cyngor

Datganiad o Gyfrifon

Rheoli Risgiau Ariannol

Yswiriant

Twyll

Datganiad o Gyfrifon

O 18 Mehefin 2020 i 15 Gorffennaf 2020 mae’r Datganiadau Cyfrifon drafft a’r Cyd-bwyllgorau, lle taw ni yw’r corff atebol, ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio rhwng 9.30am a 3.30pm.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y ddolen isod.  Mae hyn hefyd yn cynnwys eich hawl i ofyn cwestiynau i archwilydd y Cyngor mewn perthynas â’r cyfrifon ar 1 Medi 2020. 


 

Arolwg o Gyfrifon i flwyddyn ariannol 2019/20 (120kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​
Datganiad Cyfrifon Drafft 2019/20​ (4.32mb PDF)​​Link opens in a new window


 

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi ei Ddatganiad Cyfrifon (yn cynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd).  O 2017/18 mae Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gael fel dogfennau ar wahân, cyn hyn roedden yn rhan o Ddatganiad Cyfrifon y Cyngor.  O 2019/20, mae ffurflen corff bychan Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd ar gael fel dogfen ar wahân, cyn hyn fe’i hymgorfforwyd yn Natganiad o Gyfrifon y Cyngor. Mae’r cyfrifon yn rhoi gwybodaeth am ein gweithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn, ac asedau  a rhwymedigaethau ar ddiwedd y flwyddyn. Caiff y cyfrifon eu harchwilio’n annibynnol gan Archwilio Cymru.​Link opens in a new window


 

Mae Datganiad Cyfrifon Cyngor Caerdydd, Awdurdod yr Harbwr Caerdydd, Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd a chronfa bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg ynghyd â’r tri chyd-bwyllgor y mae Cyngor Caerdydd yn awdurdod arweiniol arnyn nhw, sef Archifau Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth Caerdydd ar gael isod.


 

Hysbysiad cwblhau Archwiliad 2018/19 (77.3kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 


 

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg

 

Datganiad Llywodraethu Blynyddol


Cyngor Caerdydd yw awdurdod arweiniol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Swyddfa Cofnodion Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd. Daeth Consortiwm Prynu Cymru i ben ar 31 Mawrth 2016, mae cyfrifon ar gael hyd at flwyddyn ariannol 2015/16.  


 

Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd​​Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi ardystio ac adrodd ar y cyfrifon hyn yn y ffurf y cawsant eu drafftio’n wreiddiol. Cyfieithiad o’r fersiwn Saesneg gwreiddiol yw’r fersiwn hwn. Cydbwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sydd yn gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad, nid yr Archwilydd Cyffredinol.​

 

Archifau Morgannwg*

 

Prosiect Gwyrdd*


 


Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd

 

Consortiwm Prynu Cymru*


 

*Cyfrifoldeb y Swyddog Cyfrifeg/Swyddog Cleient yw cynnal gwefan Cyngor Dinas Caerdydd; nid yw’r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac o ganlyniad nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno yn y lle cyntaf ar y wefan.  


 

Yn ôl i'r brig

 

Rheoli Risgiau Ariannol

 

Mae gan y Cyngor ddull gweithredu rhagweithiol o ran rheoli risg sy’n ein helpu ni i fanteisio i’r eithaf ar ein hadnoddau.

 

Mae cyfrifoldeb statudol arnom i archwilio, gwerthuso a monitro sut rydym yn defnyddio ein hadnoddau, yn cynnwys ein cyllid, a gwneir y gwaith hwn gyda chymorth Archwilwyr Mewnol.

 

Mae’r Archwilwyr Mewnol yn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddatblygu mesurau cadarn i fonitro a rheoli risg, helpu i nodi gwelliannau, a sicrhau cydymffurfiaeth â’r rheolau a’r rheoliadau. Maent hefyd yn helpu i ymdrin ag atal, canfod ac ymchwilio i achosion o dwyll a amheuir neu gamweinyddu ariannol.

 

Yn ôl i'r brig

 

Twyll

 

Mae gofyniad cyfreithiol ar Gyngor Caerdydd i ddiogelu’r cyllid cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cyllid cyhoeddus er mwyn canfod ac atal twyll. Rydym hefyd yn cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol.

 

Rydym yn dibynnu ar y cyhoedd i dynnu ein sylw at yr amheuon hyn, felly os ydych yn amau twyll, rhowch wybod i ni. Rydym yn argymell y dylech ddarllen ein dogfen rhoi gwybod am achosion o dwyll a amheuir cyn cysylltu â ni.

 

Gallwch ei adrodd ar-lein:

 

 


drwy ffonio ni ar:

 

029 20872329 (twyll nad yw’n ymwneud â budd-daliadau)
0800 328 6340 (budd-dal twyll)
0800 3286341 (llinell ffôn testun twyll budd-daliadau)

 

neu ysgrifennu at:


Yr Adran Archwilio Mewnol
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 3UW

 

Byddwn yn ymchwilio i bob achos a gaiff ei gyfeirio atom os oes digon o wybodaeth gennym.


 

Fel awdurdod cyhoeddus, mae’n ofynnol i ni, yn ôl y gyfraith, warchod yr arian cyhoeddus rydym yn ei weinyddu. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll. 


 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data dan ei bwerau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 


 

Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiaduron a gedwir gan un corff â chofnodion cyfrifiadurol eraill a gedwir gan yr un corff neu gorff arall i weld faint y maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer. 

Mae paru data cyfrifiadurol yn dod o hyd i hawliadau a thaliadau twyllodrus. Pan lwyddir i baru data, gall ddynodi bod anghysondeb, a rhaid ymchwilio ymhellach. Ni ellir rhagdybio a oes twyll, gwall neu eglurhad arall nes i archwiliad gael ei gynnal.


 

Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol i ni fod yn rhan o ymarfer paru data i gynorthwyo gyda’r gwaith o atal a chanfod twyll. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud hyn orfodol i’r awdurdod hwn gyflwyno’r wybodaeth a geidw at y diben hwn. Mae’n ofynnol i ni roi data penodol i’r Archwilydd Cyffredinol i’w baru. Mae manylion ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​


 

Caiff y defnydd o ddata, wrth i’r Archwilydd Cyffredinol gynnal ymarfer paru data, ei wneud ag awdurdod statudol ( Rhan 3A Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004). Nid oes angen caniatâd yr unigolion dan sylw dan Ddeddf Diogelu Data 1998. 


 

Mae gwaith paru data a gynhelir gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ddarostyngedig i God Ymarfer. Mae hyn yn helpu yr holl gyrff sy'n rhan o baru data i gydymffurfio â'r gyfraith ac arfer da, gan gynnwys cynnal diogelwch data gweler wefan ​Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


 

Am fwy o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, gweler wefan Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  neu cysylltwch â:


 

Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth

Ystafell 401
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW 


 

Ffôn 029 2087 3317


 


 

Yn ôl i'r brig

 

Yswiriant

 

Mae holl asedau ffisegol y Cyngor – megis adeiladau, cerbydau a pheiriannau – wedi’u hyswirio, ac mae yswiriant atebolrwydd gennym hefyd ar gyfer colledion ariannol a allai ddigwydd yn sgîl difrod neu anafiadau a achosir gan y Cyngor, ei gyflogeion neu bobl eraill sy’n gweithredu ar ei ran, os dyfernir mai’r Cyngor sydd ar fai.

 

Mae ein hadran Yswiriant yn cydlynu’r gwaith o ymdrin â phob hawliad yswiriant a wneir gan y Cyngor neu yn erbyn y Cyngor. Os oes gennych ymholiad cyffredinol am yswiriant y Cyngor neu os ydych am wneud hawliad cysylltwch â ni.

 

Os ydych am wneud hawliad yn erbyn y Cyngor, rydym yn argymell y dylech ddarllen Gwneud hawliad yn erbyn Cyngor Caerdydd. Hawliadau Atebolrwydd - Nodiadau Canllaw


Caiff pob hawliad ei asesu’n unigol ac yn deg, a lle bod hawliadau yn gyfreithlon, ein nod yw eu talu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, nid oes unrhyw hawl awtomatig i gael iawndal – bydd angen i chi brofi mai’r Cyngor oedd ar fai yn unol â’r gyfraith. 


 

029 20872247


 

Gallwch ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol hefyd:    

Blwch SP 9000
Caerdydd
CF10 3ND

 

Yn ôl i'r brig

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English