Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rheoli Cyllid y Cyngor

​​​​​​​​​​​

Datganiad o Gyfrifon

Mae’r Cyngor yn cyhoeddi ei Ddatganiad Cyfrifon (yn cynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd).  O 2017/18 mae Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg a’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gael fel dogfennau ar wahân, cyn hyn roedden yn rhan o Ddatganiad Cyfrifon y Cyngor.  O 2019/20, mae ffurflen corff bychan Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd ar gael fel dogfen ar wahân, cyn hyn fe’i hymgorfforwyd yn Natganiad o Gyfrifon y Cyngor. Mae’r cyfrifon yn rhoi gwybodaeth am ein gweithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn, ac asedau  a rhwymedigaethau ar ddiwedd y flwyddyn. Caiff y cyfrifon eu harchwilio’n annibynnol gan Archwilio Cymru ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae Datganiad Cyfrifon Cyngor Caerdydd, Awdurdod yr Harbwr Caerdydd, Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd a chronfa bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg ynghyd â’r tri chyd-bwyllgor y mae Cyngor Caerdydd yn awdurdod arweiniol arnyn nhw, sef Archifau Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth Caerdydd ar gael isod.


Hysbysiad cwblhau Archw​​iliad 2019/20​ (73.2kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

 

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg

   

  Datganiad Llywodraethu Blynyddol


  Cyngor Caerdydd yw awdurdod arweiniol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Swyddfa Cofnodion Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd. Daeth Consortiwm Prynu Cymru i ben ar 31 Mawrth 2016, mae cyfrifon ar gael hyd at flwyddyn ariannol 2015/16.  


   

  Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  ​​

   

  Archifau Morgannwg

   

  Prosiect Gwyrdd


   


  Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd

  Nid yw'r ffurflen ddrafft corff llai wedi'i chymeradwyo gan fod y ffurflen hon wedi'i chymeradwyo ochr yn ochr â chyfrifon y Cyngor mewn blynyddoedd blaenorol.  Bydd y ffurflen archwiliedig derfynol yn cael ei chymeradwyo yn y Cyngor gyda Datganiad Cyfrifon y Cyngor.  Caiff y broses gymeradwyo ei hadolygu yn 2020/21. ​

   

  Consortiwm Prynu Cymru

  Cyfrifoldeb y Swyddog Cyfrifeg/Swyddog Cleient yw cynnal gwefan Cyngor Dinas Caerdydd; nid yw’r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac o ganlyniad nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno yn y lle cyntaf ar y wefan. 

  Rheoli Risgiau Ariannol 

  Mae gan y Cyngor ddull gweithredu rhagweithiol o ran rheoli risg sy’n ein helpu ni i fanteisio i’r eithaf ar ein hadnoddau. 

  Mae cyfrifoldeb statudol arnom i archwilio, gwerthuso a monitro sut rydym yn defnyddio ein hadnoddau, yn cynnwys ein cyllid, a gwneir y gwaith hwn gyda chymorth Archwilwyr Mewnol. 

  Mae’r Archwilwyr Mewnol yn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddatblygu mesurau cadarn i fonitro a rheoli risg, helpu i nodi gwelliannau, a sicrhau cydymffurfiaeth â’r rheolau a’r rheoliadau. Maent hefyd yn helpu i ymdrin ag atal, canfod ac ymchwilio i achosion o dwyll a amheuir neu gamweinyddu ariannol. ​

  Archwiliad mewnol

  Mae archwiliadau mewnol yn diogelu Cyngor Caerdydd drwy roi sicrwydd, cyngor a mewnwelediad gwrthrychol yn seiliedig ar risg.

  Gweler rhagor o wybodaeth am yr Archwiliad Mewnol​​.

  Twy​ll 

  Mae gofyniad cyfreithiol ar Gyngor Caerdydd i ddiogelu’r cyllid cyhoeddus a weinyddir ganddo. Gallwn rannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cyllid cyhoeddus er mwyn canfod ac atal twyll. Rydym hefyd yn cymryd rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol. 

  Rydym yn dibynnu ar y cyhoedd i dynnu ein sylw at yr amheuon hyn, felly os ydych yn amau twyll, rhowch wybod i ni. Rydym yn argymell y dylech ddarllen ein dogfen rhoi gwybod am achosion o dwyll a amheuir cyn cysylltu â ni.
   

  Gallwch ei adrodd ar-lein: ​ 

  Yn anffodus, nid yw'r ffurflen hon yn gweithio ar hyn o bryd. Rhowch gynnig arall arni nes ymlaen.

  ​​
  drwy ffonio ni ar: 

  029 20872329 (twyll nad yw’n ymwneud â budd-daliadau)
  0800 328 6340 (budd-dal twyll)
  0800 3286341 (llinell ffôn testun twyll budd-daliadau)
   

  neu ysgrifennu at:

  Yr Adran Archwilio Mewnol
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Sir
  Glanfa’r Iwerydd
  Caerdydd
  CF10 3UW

   

  Byddwn yn ymchwilio i bob achos a gaiff ei gyfeirio atom os oes digon o wybodaeth gennym.​

   

  Fel awdurdod cyhoeddus, mae’n ofynnol i ni, yn ôl y gyfraith, warchod yr arian cyhoeddus rydym yn ei weinyddu. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddir i ni â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll. 

   

  Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data dan ei bwerau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. 

   

  Mae paru data yn cynnwys cymharu cofnodion cyfrifiaduron a gedwir gan un corff â chofnodion cyfrifiadurol eraill a gedwir gan yr un corff neu gorff arall i weld faint y maent yn paru. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer. 

  Mae paru data cyfrifiadurol yn dod o hyd i hawliadau a thaliadau twyllodrus. Pan lwyddir i baru data, gall ddynodi bod anghysondeb, a rhaid ymchwilio ymhellach. Ni ellir rhagdybio a oes twyll, gwall neu eglurhad arall nes i archwiliad gael ei gynnal.
   

  Ar hyn o bryd, mae’n ofynnol i ni fod yn rhan o ymarfer paru data i gynorthwyo gyda’r gwaith o atal a chanfod twyll. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ei gwneud hyn orfodol i’r awdurdod hwn gyflwyno’r wybodaeth a geidw at y diben hwn. Mae’n ofynnol i ni roi data penodol i’r Archwilydd Cyffredinol i’w baru. Mae manylion ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

   

  Caiff y defnydd o ddata, wrth i’r Archwilydd Cyffredinol gynnal ymarfer paru data, ei wneud ag awdurdod statudol (Rhan 3A Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004). Nid oes angen caniatâd yr unigolion dan sylw dan Ddeddf Diogelu Data 1998. 

   

  Mae gwaith paru data a gynhelir gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ddarostyngedig i God Ymarfer. Mae hyn yn helpu yr holl gyrff sy'n rhan o baru data i gydymffurfio â'r gyfraith ac arfer da, gan gynnwys cynnal diogelwch data gweler wefan ​Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

   

  Am fwy o wybodaeth am bwerau cyfreithiol yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau dros baru gwybodaeth benodol, gweler wefan Swyddfa Archwilio Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu cysylltwch â:

   

  Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth

  Ystafell 401
  Neuadd y Sir
  Glanfa’r Iwerydd
  Caerdydd
  CF10 4UW  

  Ffôn 029 2087 3317 

  Yswiriant 

  Mae holl asedau ffisegol y Cyngor – megis adeiladau, cerbydau a pheiriannau – wedi’u hyswirio, ac mae yswiriant atebolrwydd gennym hefyd ar gyfer colledion ariannol a allai ddigwydd yn sgîl difrod neu anafiadau a achosir gan y Cyngor, ei gyflogeion neu bobl eraill sy’n gweithredu ar ei ran, os dyfernir mai’r Cyngor sydd ar fai.
   

  Mae ein hadran Yswiriant yn cydlynu’r gwaith o ymdrin â phob hawliad yswiriant a wneir gan y Cyngor neu yn erbyn y Cyngor. Os oes gennych ymholiad cyffredinol am yswiriant y Cyngor neu os ydych am wneud hawliad cysylltwch â ni.
   

  Os ydych am wneud hawliad yn erbyn y Cyngor, rydym yn argymell y dylech ddarllen Gwneud hawliad yn erbyn Cyngor Caerdydd. Hawliadau Atebolrwydd - Nodiadau Canllaw


  Caiff pob hawliad ei asesu’n unigol ac yn deg, a lle bod hawliadau yn gyfreithlon, ein nod yw eu talu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, nid oes unrhyw hawl awtomatig i gael iawndal – bydd angen i chi brofi mai’r Cyngor oedd ar fai yn unol â’r gyfraith.


  ​​​​029 20872247

   

  Gallwch ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol hefyd:    

  Blwch SP 9000
  Caerdydd
  CF10 3ND 

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​