Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Datganiad o Gyfrifon

​​​​​O dydd Mercher 20 Gorffennaf 2022 i dydd Mawrth 16 Awst 2022 mae’r Datganiadau Cyfrifon drafft a’r Cyd-bwyllgorau, lle taw ni yw’r corff atebol, ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio rhwng 9:30am a 3:30pm.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y ddolen isod.  Mae hyn hefyd yn cynnwys eich hawl i ofyn cwestiynau i archwilydd y Cyngor mewn perthynas â’r dydd Mawrth 30 Awst 2022. 

​​Mae’r Cyngor yn cyhoeddi ei Ddatganiad Cyfrifon (yn cynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd).


Mae’r cyfrifon yn rhoi gwybodaeth am ein gweithgareddau ariannol yn ystod y flwyddyn, ac asedau a rhwymedigaethau ar ddiwedd y flwyddyn. Caiff y cyfrifon eu harchwilio’n annibynnol gan Archwilio Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Mae datganiad cyfrifon Cyngor drafft Caerdydd, Awdurdod Harbwr Caerdydd a Chronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg ynghyd ag Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd a’r tri chydbwyllgor lle mae Cyngor Caerdydd yn awdurdod arweiniol Archifau Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gael isod yn Saesneg. Yn dilyn cwblhau’r broses archwilio, bydd dogfennau a archwiliwyd ar gael yn y Gymraeg.

Ar gyfer Cyngor Caerdydd a Awdurdod Harbwr Caerdydd, Chronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
mae Rheoliad 10(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd lofnodi a dyddio'r datganiad cyfrifon, ac ardystio ei fod yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n berthnasol iddi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Mai 2022.  Llofnododd ac ardystiodd y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfrifon ar 22 Mehefin 2022.
 
Mae rheoliad 10(2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn ardystiad y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi'r datganiad cyfrifon a archwiliwyd. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 31 Gorffennaf 2022.  Oherwydd effaith barhaus COVID-19, nid yw'r archwiliad o ddatganiad cyfrifon 2021/22 wedi'i gwblhau eto ac nid oes barn archwilio wedi'i chynnig.  Y datganiad cyfrifon a gyhoeddir yw'r datganiad cyfrifon nas archwiliwyd. 


Cyngor Caerdydd yn cynnwys Awdurdod Harbwr Caerdydd 

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg

   

  Datganiad Llywodraethu Blynyddol


  Cyngor Caerdydd yw awdurdod arweiniol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Swyddfa Cofnodion Morgannwg, Prosiect Gwyrdd a Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd. Daeth Consortiwm Prynu Cymru i ben ar 31 Mawrth 2016, mae cyfrifon ar gael hyd at flwyddyn ariannol 2015/16.  


   

  Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd  ​​

   

  Cydbwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru​

  Archifau Morgannwg

   

  Prosiect Gwyrdd


   

  Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd

  O 2019/20, mae ffurflen Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd ar gael fel dogfen ar wahân, cyn hyn cafodd ei hymgorffori yn Natganiad Cyfrifon y Cyngor . 
  Bydd y ffurflen archwiliedig derfynol yn cael ei chymeradwyo yn y Cyngor gyda Datganiad Cyfrifon y Cyngor.  ​​

  Cyfrifoldeb y Swyddog Cyfrifeg/Swyddog Cleient yw cynnal gwefan Cyngor Dinas Caerdydd; nid yw’r gwaith a wneir gan archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac o ganlyniad nid yw archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno yn y lle cyntaf ar y wefan. 

  Rheoli Risgiau Ariannol 

  Mae gan y Cyngor ddull gweithredu rhagweithiol o ran rheoli risg sy’n ein helpu ni i fanteisio i’r eithaf ar ein hadnoddau. 

  Mae cyfrifoldeb statudol arnom i archwilio, gwerthuso a monitro sut rydym yn defnyddio ein hadnoddau, yn cynnwys ein cyllid, a gwneir y gwaith hwn gyda chymorth Archwilwyr Mewnol. 

  Mae’r Archwilwyr Mewnol yn rhoi cyngor ac arweiniad ar ddatblygu mesurau cadarn i fonitro a rheoli risg, helpu i nodi gwelliannau, a sicrhau cydymffurfiaeth â’r rheolau a’r rheoliadau. Maent hefyd yn helpu i ymdrin ag atal, canfod ac ymchwilio i achosion o dwyll a amheuir neu gamweinyddu ariannol. ​

  Gwasanaeth Archwilio Mewnol a Gwrth Dwyll

  Mae'r tîm Archwilio Mewnol yn rhoi sicrwydd, cyngor a mewnwelediad gwrthrychol sy'n seiliedig ar risg. Rhagor o wybodaeth am Archwilio Mewnol​​.


  Mae’r Tîm Ymchwilio yn gwneud ystod o waith rhagweithiol ac ymatebol i atal a chanfod twyll. Mae’n cynorthwyo rheolwyr i ddatblygu a chynnal diwylliant o ddeall trwy’r sefydliad bod twyll, llwgrwobrwyo a llygredd yn annerbyniol ac y gweithredir yn gadarn i atal a chanfod colledion twyll, dwyn twyllwyr i gyfrif yn gyflym ac yn effeithiol, ac adennill unrhyw golledion. Rhagor o wybodaeth am dwyll.​

  Yswiriant 

  Mae holl asedau ffisegol y Cyngor – megis adeiladau, cerbydau a pheiriannau – wedi’u hyswirio, ac mae yswiriant atebolrwydd gennym hefyd ar gyfer colledion ariannol a allai ddigwydd yn sgîl difrod neu anafiadau a achosir gan y Cyngor, ei gyflogeion neu bobl eraill sy’n gweithredu ar ei ran, os dyfernir mai’r Cyngor sydd ar fai.
   

  Mae ein hadran Yswiriant yn cydlynu’r gwaith o ymdrin â phob hawliad yswiriant a wneir gan y Cyngor neu yn erbyn y Cyngor. Os oes gennych ymholiad cyffredinol am yswiriant y Cyngor neu os ydych am wneud hawliad cysylltwch â ni.

  Darllenwch fwy am wneud hawliad yn erbyn y Cyngor.​


  Caiff pob hawliad ei asesu’n unigol ac yn deg, a lle bod hawliadau yn gyfreithlon, ein nod yw eu talu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, nid oes unrhyw hawl awtomatig i gael iawndal – bydd angen i chi brofi mai’r Cyngor oedd ar fai yn unol â’r gyfraith.

  Os oes angen dogfennau arnoch wedi eu dyddio cyn 2018 yna cysylltwch â ni.

  ​​​​
  029 20872247

   

  Gallwch ysgrifennu at y cyfeiriad canlynol hefyd:    

  Blwch SP 9000
  Caerdydd
  CF10 3ND ​