Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Archif y Gyllideb

 

Cyhoeddi Cynigion Diwygiedig ar y Gyllideb

Gweld Adroddiad y Cabinet (6mb PDF)Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar y cynigion arbed ar y Gyllideb sydd wedi’u diweddaru ac a fydd yn cael eu trafod yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ddydd Iau 25 Chwefror.
 

Cyllideb 2016/17

Mae’r Cyngor yn wynebu diffyg o £45.6m yn 2016/17, ar ben mwy na £130m sydd wedi’i arbed ers 2009.

Gweld Strategaeth y Gyllideb ar gyfer 2016/17 (1.19mb PDF)​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


 
 

Amserlen Cyllideb 2016/17


 Dyma ddyddiadau pwysig y broses o wneud penderfyniadau ar gyfer cyllideb 2016/17.
(gallai’r dyddiadau hyn newid)


 

Amserlen Cyllideb

Dydd Gwener 11 Rhagfyr

Cychwyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion arbedion cyllideb 2016/17.

Dydd Mawrth 12 Ionawr (hanner nos)

Cau’r ymgynghoriad cyhoeddus.

15/16 Chwefror

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn cyfarfod ynghylch cynigion y gyllideb

 15/16 Chwefror

Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a’r Gymuned yn cyfarfod ynghylch cynigion y gyllideb

 15/16 Chwefror

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn cyfarfod ynghylch cynigion y gyllideb

 15/16 Chwefror

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant yn cyfarfod ynghylch cynigion y gyllideb

Dydd Mercher 17 Chwefror

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad yn cyfarfod ynghylch cynigion y gyllideb

 Dydd Iau 18 Chwefror

Cabinet yn cyfarfod er mwyn cwblhau cyllideb 2016/17.

Dydd Iau 25 Chwefror

Trafod cyllideb 2016/17 yng Nghyfarfod Llawn y Cyngor yn Neuadd y Sir.


Cynigion arbedion cyllidebol 2016/17 

Yn dilyn cymeradwyaeth Cabinet Cyngor Dinas Caerdydd ddydd Iau 10 Rhagfyr 2015 dechreuodd yr ymgynghoriadau cyhoeddus ar gynigion y gyllideb ar gyfer 2016/17 ddydd Gwener 11 Rhagfyr tan ganol nos ddydd Mawrth 12 Ionawr 2016.

A​droddiad Ymgynghoriad ar y Gyllideb


Cwblhaodd 3,348 preswylydd yr holiadur er mwyn mynegi eu barn ynghylch y cynigion.Roedd y cynigion yn cynnwys toriadau i arian y Celfyddydau, newidiadau i Chwarae Plant, Gwasanaethau Dydd a chynyddu’r Hysbysiadau Cosb Benodedig a gyflwynir am daflu sbwriel ac am droseddau gyrru, yn ogystal â nifer o destunau eraill.

 

Roedd yr ymgynghoriad ar agor am bedair wythnos, ac roedd yn cynnwys ugain o ddigwyddiadau cysylltu cymunedol, digwyddiad cyngor ieuenctid, holiadur ar-lein, fideo, ymgyrch gyhoeddusrwydd yn y cyfryngau cymdeithasol a dosbarthu holiaduron papur drwy’r ddinas.Cynigion arbedion cyllidebol 


Mae’r dogfennau isod yn amlinellu ein cynigion i’r gyllideb:


Cynigion Llawn y Gyllideb 2016/17 (2.95mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


​Lawrlwythwch Canllaw cyflym ar Gyllideb y Cyngor 2016/17 (145kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Lawrlwythwch Ymgynghoriad ar Gynigion Arbedion  - Trosolwg (125kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Gwybodaeth am y cynigion ar y Strategaeth Ddrafft ar gyfer Cyfleoedd Dydd Pobl Hŷn (1.4mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 


Dogfen Ymgynghori Newidiadau i Gaerdydd (2.2mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Mae’r ddogfen hon yn egluro’r heriau sy’n wynebu Cyngor Dinas Caerdydd ac yn rhoi gwybodaeth am ein dull o lenwi’r diffyg yn y gyllideb, a’r ymgynghoriad ar y cynigion dinas-gyfan.

 

Gwelwch Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb y Cynigion Cyllideb 2016/17​

 

Sesiwn Holi ac Ateb ar y Gyllideb


​Sesiwn ​Dyddiad
​Sesiwn Holi ac Ateb ar y Gyllideb – Archif 17 Rhagfyr 2015
 

Dweud eich Dweud

 
Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau galw heibio ledled y ddinas fel y nodir isod yn ogystal ag holiadur ar-lein, roedd copïau hefyd ar gael yn yr holl lyfrgelloedd, canolfannau hamdden a Hybiau.

Lawrlwythwch amserlen digwyddiadau galw heibio yr ymgynghoriad yn ôl cymdogaeth (946kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Lawrlwythwch amserlen digwyddiadau galw heibio yr ymgynghoriad yn ôl dyddiad (946kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Dyddiad Amser Cymdogaeth Lleoliad
Dydd Sadwrn 12 Rhagfyr 1pm - 3pm Y Ddinas a De Caerdydd Ffair Nadolig Gymunedol Grangetown, Pafiliwn Bowlio Gerddi’r Faenor CF11 7LJ
Dydd Llun 14 Rhagfyr 10am - 12noon Y Ddinas a De Caerdydd Hyb y Llyfrgell Ganolog, Yr Aes, Canol y Ddinas CF10 1FL
Dydd Llun 14 Rhagfyr 11am -1pm Gogledd Caerdydd The Powerhouse, Roundwood, Pentwyn, CF23 9PN
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2pm - 4pm Dwyrain Caerdydd Hen Lyfrgell Tredelerch (Gwyl Coeden Nadolig), Brachdy Road, Tredelerch, CF3 3BG
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 4pm - 6pm Gorllewin Caerdydd Canolfan Hamdden y Tyllgoed, Oddi ar Waterhall Road, Y Tyllgoed, CF5 3LL
Dydd Mercher 16 Rhagfyr 11am - 1pm De-ddwyrain Caerdydd Canolfan Gymunedol Dalton Street, Dalton Street, Cathays CF24 4HB
Dydd Mercher 16 Rhagfyr 4pm - 6pm De-orllewin Caerdydd Canolfan y Celfyddydau Chapter, Market Road, Treganna, CF5 1QE
Dydd Iau 17 Rhagfyr 10am - 12pm Gogledd Caerdydd Llyfrgell Rhydypennau (digwyddiad Goldies Cymru), Llandennis Road,
Cyncoed, CF23 6EG
Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr 11am - 1pm Gorllewin Caerdydd Pugh’s Garden Village, Tynant Nurseries, Radur a Phentre-poeth, CF15 8LB
Dydd Llun 21 Rhagfyr 2pm - 4pm Dwyrain Caerdydd Hyb Llanrhymni (Diwrnod Hwyl), Countisbury Avenue, Llanrhymni, CF3 5NQ
Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 1pm - 3pm De-orllewin Caerdydd Hyb Cymunedol Trelái a Chaerau, Heol Orllewinol y Bont-faen, Caerau, CF5 5BQ
Dydd Mawrth 22 Rhagfyr 4pm - 6pm Y Ddinas a De Caerdydd Gwyl y Gaeaf, Heol Neuadd y Ddinas, Cathays, CF10 1PX
Dydd Mawrth 5 Ionawr 11am - 1pm Dwyrain Caerdydd Hyb Llaneirwg, 30 Crickhowell Road, Trowbridge, CF3 0EF
Dydd Mawrth 5 Ionawr 4pm - 6pm De-ddwyrain Caerdydd Canolfan Maindy, Crown Way, Oddi ar Heol y Gogledd, Cathays, CF14 3AJ
Dydd Mercher 6 Ionawr 11am - 1pm De-ddwyrain Caerdydd Marchnad Geriach Caerdydd, Ystad Ddiwydiannol Clydesmuir, Sblot, CF24 1QS
Dydd Mercher 6 Ionawr 4:30pm - 6:30pm Gogledd Caerdydd Canolfan Hamdden Llanisien, Ty Glas Avenue, Llanisien, CF14 5EB
Dydd Iau 7 Ionawr 11am - 1pm De-orllewin Caerdydd Dusty Forge, 460 Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái, CF5 5BZ
Dydd Iau 7 Ionawr 2pm - 4pm Gogledd Caerdydd Ysbyty Prifysgol Cymru (Cyntedd), Parc y Mynydd Bychan,
Y Mynydd Bychan, CF14 4XW
Dydd Gwener 8 Ionawr 10am - 12noon Gorllewin Caerdydd Llyfrgell yr Eglwys Newydd, Park Road, Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais, CF14 7XA
Dydd Gwener 8 Ionawr 3pm - 5pm De-ddwyrain Caerdydd Canolfan STAR, Splott Road, Sblot, CF24 2BZ

 

    Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb y Cynigion Cyllideb 2016/17


Sgôr Cydraddoldeb y Cynigion Cyllideb Drafft 


Mae Sgôr Cydraddoldeb y Cynigion Cyllideb drafft (26kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  wedi’i gyhoeddi, gan nodi’r holl gynigion drafft o ran arbedion ar gyfer Cyllideb 2016/17 sydd â Risg Cydraddoldeb Coch neu Coch-Ambr. Bydd pob un o'r cynigion sydd wedi cael y sgôr hwn yn destun Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb llawn. 

 

Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb Drafft o'r Cynigion Cyllideb 


Isod mae Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb Drafft o’r cynigion arbedion, a drefnir gan y Gyfarwyddiaeth. 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gwbl ymwybodol o’i ddyletswydd i ymgynghori ar y nodweddion a ddiogelir ar gynigion cyllideb. Bydd yr asesiadau drafft cychwynnol yn cael eu datblygu ymhellach a bydd adborth y cyhoedd a gweithwyr yn ystod y broses ymgynghori yn sail iddynt, a bydd Aelodau yn cael dogfennau asesu terfynol yn nes at yr amser y byddant yn gwneud penderfyniadau ar y cynigion drafft.


Mae’r asesiadau ar y wefan yn Saesneg yn unig oherwydd cyfyngiadau amser. Rydym yn gweithio ar gyfieithiadau Cymraeg a gaiff eu cyhoeddi yma cyn gynted â phosibl.

 

City Operations

 
 
 

Communities

 
 

Economic Development

 

Alternative model for the delivery of the Taxi Marshalling service (145kb PDF)Link opens in a new window

Reduce Arts Grants to Organisations (193kb PDF)Link opens in a new window

Remove Arts Grant to Artes Mundi (218kb PDF)Link opens in a new window

Cease Arts active programme (187kb PDF)Link opens in a new window

Remove Arts Active Eduction Arts active team (184kb PDF)Link opens in a new window

Remove Subsidy for St David's Hall (172kb PDF)Link opens in a new window

Remove Subsidy for New Theatre (173kb PDF)Link opens in a new window

 

Education

 


 

Resources

 

EIA cleaning and security ADM (135kb PDF)Link opens in a new window

EIA Reduction to Third Sector Infrastructure Funding 16-17 (169kb PDF)Link opens in a new window

 

 

Social Services